1.2 Koulutuksen toteutus

Opiskelijavalinnan läpinäkyvyys varmistetaan

AMK-tutkintojen opiskelijavalintaa koskevissa menettelytavoissa on otettu huomioon opiskelijoiden yhdenvertaisuus ja prosessin läpinäkyvyys. Pääsääntöisesti opiskelijavalinta toteutetaan ammattikorkeakoulujen yhteisvalintaa ja yhteistyötä hyödyntäen.

Opiskelijavalinnan linjaukset tehdään TAMKin johtoryhmässä ja korkeakouluneuvostossa. Koulutuskohtaiset valintaperusteet laaditaan valintaperustetyöpajoissa. Hakija saa tietoa valintaperusteista opintopolku.fi- ja tuni.fi-sivustoilta.

Hakijalla on mahdollisuus saada tieto omassa valintaratkaisussaan käytetyistä kriteereistä ja va-linnan perusteista. Valintaperusteita selkiytetään arvioinnin ja oikaisupyyntöjen analyysien perusteella. Samoin palautteen pohjalta tarkistetaan valintaperusteiden laadintaprosessia.

Korkeakouluyhteisön koulutusstrategia käytäntöön

AMK-tutkintoon johtavissa opinnoissa opiskelijoille laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma, HOPS, jota tarkistetaan vuosittaisissa opintojen suunnittelu- ja ohjauskeskusteluissa. YAMK-opinnoissa joustavuutta osaamisen kehittämiseen tuo hyvää palautetta saanut valinnaisten opintojen määrä.

Aiemmin suoritettuja opintoja ja hankittua osaamista hyväksiluetaan koulutuksen alkaessa ja edetessä toimintaohjeiden mukaisesti. Tähän liittyvää AHOT-prosessia on arvioitu ja uudistettu palautteen perusteella vuonna 2019. Palautteen mukaan prosessi on sujuva. Syksyllä 2021 järjestelmästä otetaan käyttöön uusi versio.

Joustavia opintopolkuja tuetaan yhtenäisillä menettelytavoilla, joita ovat valinnaiset ja vapaasti valittavat opinnot, HOPS-käytäntö ja ristiinopiskelun mahdollistaminen korkeakoulujen välillä. Opiskelija voi hyödyntää koko Tampereen korkeakouluyhteisön yhteistä tarjontaa ja alakohtaisesti yhdessä suunniteltuja opintoja, joista hyvänä esimerkkinä on rakennusinsinöörikoulutuksen n. 80 op:n tarjonta. Ammattikorkeakoulujen Campus Online -tarjonta on tuotu entistä näkyvämmäksi osaksi opintoja. Ristiinopiskelua ja yhteisiä opintoja toteutetaan myös TAMKin tutkintojen välillä. Vuosien 2020–2021 aikana on kehitetty kv-virtuaalivaihtoja, jotka perinteisten kv-vaihtojen ohella mahdollistavat opiskelua kansainvälisissä kumppanikorkeakouluissa.

Aktiivista oppimista tukeva työelämäkorkeakoulu

Opiskelijan valmiudet korkeakouluopintoihin ja aktiivinen osallistuminen omaan oppimiseen korostuvat orientoivista opinnoista alkaen, jolloin opiskelija tunnistaa omia voimavarojaan ja mahdollisuuksiaan mm. Self-Hack-päivässä. Uudelle opiskelijalle -sivusto tukee opintojen alkua ja koulutuksen aikana tarjotaan mm. valmennusta opiskelutaitoihin ja urasuunnitteluun.

Laatujärjestelmän menettelytavoilla tuetaan opetusmenetelmien valintaa. Osa opetussuunnitelman laadintaa on pedagogisen lähestymistavan valinta. Mm. Sosiaali- ja terveysala -yksikössä opetussuunnitelman lähtökohtana on aktiivista oppimista tukevien monipuolisten metodien hyödyntäminen hoitotyön osaamisen kehittymisen tukena. Yrittäjyysosaamista kehittävä Proakatemia tukeutuu tiimioppimiseen ja yritystoiminnan kautta oppimiseen. Opintojaksojen toteutussuunnittelun ohjeessa ohjataan myös osaamista tukevan opetusmenetelmän valintaa.

Opiskelijan oppimisestaan saamassa palautteessa näkyvät alan työelämäkäytännöt. Yksilökohtaisen palautteen rinnalla käytössä on ryhmä- ja vertaispalaute. Yksi esimerkki on fysiikan asynkronisesti toteutetut verkkototeutukset, joissa opiskelijat saavat henkilö- tai ryhmäkohtaiset palautteet kaikista arvioitavista tehtävistä. Opiskelijapalautteiden perusteella opiskelijat eivät aina tunnista osaamisesta saamaansa palautetta, joten lukuvuonna 2020–2021 osaamisyksiköissä otettiin tavoitteeksi asian sanoittaminen.

TAMKin strategia painottaa toimintaa työelämäkorkeakouluna. Koulutusten työelämäyhteys toteutuu erityisesti tavoitteellisen harjoittelun ja opinnäytetöiden kautta, mutta myös opiskelijoiden osallistumisena osana opintoja TKI- ja projektitoimintaan, yritysvierailuihin ja alumnien luentoihin. Harjoittelupaikoista ja opinnäytetyöaiheista opiskelijat saavat tietoa mm. Jobiilista, JobTeaseristä ja TUUDO-järjestelmästä.

Yrittäjyyden ja tiimijohtamisen tutkinto-ohjelmassa opiskelijat perustavat 1. opintovuonnaan osuuskunnan. Kulttuuri- ja media-alalla työelämäyhteyksistä esimerkkeinä ovat teattereiden, sinfoniaorkestereiden ja sotilasmusiikkialan produktiot ja orkesteriakatemiatoiminta, sekä yhteistyö YLE:n ja Business Tampereen kanssa. Yrittäjyysosaamisen keskittyvä HUBS integroi työelämän ja TAMKin toimintaa opintojaksoihin. Työelämäkumppanuutta tukevat toimeksiannot, vierailuluennot ja haastattelutehtävät. Yrittäjyyden kehittymistä myös seurataan; vuosittain noin neljä prosenttia valmistuneista aloittaa yrittäjinä.

Palvelut oppimisen tukena

Opiskelijan hyvinvointia tukevien palvelujen linjaukset on hyväksytty Tampereen korkeakouluyhteisön Opiskeluhyvinvointiohjelmassa (keskeiset elementit kuviossa 3). Myös tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma ohjaa toimintaa.

Kuvion keskiössä on hyvinvoiva opiskelija ja hyvä opiskelijakokemus. Sisemmällä kehällä on kuvattu hyvän opiskelukokemuksen peruskivet: henkilökohtaisuus, yhteistoiminnallisuus, ohjauksellisuus, autenttisuus ja muovautuvuus. Ulommalla kehällä on avattu yhteisöön kiinnittymistä, saavutettavuutta, opiskelijoiden osallisuutta, opiskelijan ohjausta, opiskelukykyä ja osaamisperustaista opetussuunnitelmaa.
Kuvio 3. Opiskeluhyvinvointiohjelman keskeiset osatekijät

Hyvinvoinnin tuen malleja on kehitetty tavoitteellisesti. Lukuvuoden 2020–2021 aikana kehitettiin #parvi-kohtaamiskonsepti ja -sivusto, joka yhdistää opiskelijat toisiinsa sekä erilaisiin auttamisen palveluihin. Konsepti laajenee syksyllä 2021 matalan kynnyksen ohjaus- ja tukipalvelujen tilaksi ja toiminnaksi; kaikki tieto on koottu opiskelijan oppaaseen.

Tamkon kanssa on kehitetty vertaiskoutsi-toimintaa. Koronapandemian ajan palautteiden pohjalta vahvistettiin hyvinvointipalveluja, ja kehittämistyö jatkuu TreSilienssi-hankkeessa. Opintojen ohjauksen strategiaa ja toimintamallia päivitettiin 2020 sekä täsmennettiin opinto-ohjaajien ja opettajatuutoreiden rooleja. Erityisen tuen tarve on viime vuosina tunnistettu, jonka vuoksi alueen asiantuntemusta on lisätty rekrytoinnilla. Opiskelijoiden hyvinvointia vahvistaa ja myös opintojen keskeyttämistä ennaltaehkäisee opintokuraattorin palvelut.

Opintojen keskeyttämistä seurataan säännöllisesti. Vuodesta 2019 on toteutettu tutkintoni valmiiksi -konseptia, jossa opinnot keskeyttäneet kontaktoidaan ja heille laaditaan suunnitelma opintojen valmiiksi saamiseksi. Opinnäytetyön prosessin uudistaminen ja prosessin ohjaamisen Wihi-järjestelmän käyttöönotto ovat olleet myös toimenpiteitä keskeyttämisen ehkäisyyn.

 

Vahvuudet Kehittämiskohteet
Valintaperusteiden työstäminen työpajoissa tutkinto-ohjelmittain; varmistetaan käytettävien kriteerien läpinäkyvyys ja yhteismitallisuus Opiskelijavalintaan liittyvien prosessien tarkennus
Keskeiset koulutusta koskevat prosessit (mm. AHOT ja opintojen toteutussuunnittelu) ovat yhteisiä Intranet ja koulutusta koskeva tiedottaminen
Vuosittain tarkistettava HOPS, joka mahdollistaa ristiinopiskelua niin korkeakoulun sisällä kuin ulkopuolelle Ristiinopiskeluun liittyvä tiedottaminen ja kansallisen ristiinopiskelupalvelun käyttöönotto