2.2 Vaikuttava tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta sekä taiteellinen toiminta

TKI-toiminnan ja taiteellisen toiminnan vaikuttavuutta edistetään

TAMKin TKI-toiminnan perusta on strategian mukaisesti työelämän ja yhteiskunnan tarve. Tunnistettuja osaamis- ja kehittämistarpeita työstetään soveltavan tutkimuksen ja kehittämisen kautta uudeksi osaamiseksi, liiketoiminnaksi, ratkaisuiksi tai muulla tavalla hyödynnettäviksi pääosin ulkoisella rahoituksella ja yhteistyöllä kohderyhmien sekä kumppaneiden kanssa.

Hankkeistettu TKI-toiminta ja sen laadunhallinnan menettelyt tuottavat mm. palautteiden kautta tietoa toiminnan onnistumisesta. Hankevalmistelussa käytössä olevan Oiva-järjestelmän hankeideaprosessin avulla jo suunnittelussa huomioidaan työelämän tarvelähtöisyys, viestintä, kansainvälinen ulottuvuus, tulosten hyödyntäminen ja laaja-alaisuus sekä kytkentä strategiaan. Näitä myös seurataan hankkeiden toteutusten aikana.

Työelämälähtöisyyteen ja työelämän osaamis- ja kehittämistarpeisiin vastataan monialaisen TKI-toiminnan keinoin strategian kolmen painopistealueen kautta:

  • Oppiminen työelämässä ja kansainvälisissä verkostoissa
  • Uusien teknologioiden hyödyntäminen
  • Ekologiset innovaatiot ja sosiokulttuuriset haasteet

Tämän tueksi on kehitetty ja kehitetään vaikuttavuuden viitekehystä, jonka pohjaksi on kartoitettu nykyisiä indikaattoreita, mittareita ja seurantamenetelmiä. Rinnalla on tarkasteltu vaikuttavuuden mittaamista TKI-hankkeissa. Erityisesti julkaisujen rekisteröinti ja julkaisufoorumien valinta vaikuttavuuden näkökulmasta on tunnistettu keskeiseksi kehittämiskohteeksi, jota on lähdetty viemään eteenpäin.

TKI-toiminnan välittömiä vaikutuksia seurataan projektien tuotosten, esim. julkaisujen ja seminaarien näkyvyyden, sekä työllistymisen ja yritystoiminnan indikaattoreiden avulla. Seurantaa, menetelmiä ja mittareita kehitetään mm. TKI-pilottihankkeista tehtyjen havaintojen pohjalta. Esim. hankesuunnittelussa vaikuttavuusajatteluun ohjaavia kysymyksiä on sisällytetty Oiva-järjestelmään. Viestinnän keinoin on nostettu esiin vaikuttavuutta esim. koulutuksiin viedyn uuden osaamisen ja yrityksiin syntyvien vaikutusten kautta.

Taiteellisen toiminnan vaikuttavuutta edistetään yhteistyöllä luovan alan toimijoiden kanssa; esim. toteutetaan vuotuisia taiteellisia tapahtumia ja tuodaan toimintaa suuren yleisön helposti saavutettavaksi. Musiikin opettajien oma taiteellinen toiminta näkyy sekä julkaisuina että TAMKin taiteen alan tunnettuuden lisääjänä. Myös opiskelijoiden taiteellinen toiminta näkyy laajasti osana opintoja ja lisäämässä TAMKin tapahtumien elämyksellisyyttä. Taiteellisen toiminnan vaikuttavuus oli myös yksi Hanzen kanssa toteutetun vertaisoppimisen teemoista.

Avoin tiede ja hyvä tieteellinen käytäntö

TAMK sitoutuu Tampereen korkeakouluyhteisön yhteisessä strategiassa edistämään toimintakulttuurin sekä tieteen ja tutkimuksen avoimuutta. TAMK on allekirjoittanut Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistuksen (2020–2025), joka kohdistuu tiedeyhteisön ja opetuksen avoimuuden edistämiseen. OKM:n vuonna 2020 toteutetussa avoimuuden toimintakulttuurin kypsyystason arvioinnissa TAMK sijoittui tasolle 5.

TAMK on sitoutunut hyvän tieteellisen käytännön (HTK) edistämiseen ja soveltaa ohjeistusta kaikessa opetuksessa ja TKI-toiminnassa. Tampereen korkeakouluyhteisössä on laadittu ohjeet ja prosessit hyvän tieteellisen käytännön soveltamisesta. TAMK on sitoutunut Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeeseen (2019) “Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet ja eettinen ennakkoarviointi Suomessa”. Henkilöstöä ja opiskelijoita koulutetaan hyvän tieteellisen käytännön soveltamisesta.

Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden seuranta ja kehittäminen

Yleisesti yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja vaikuttavuutta seurataan esimerkiksi viestinnän näkyvyyden ja sen kehittämisen avulla. Lisäksi sidosryhmäpalautteiden kautta saadaan monipuolista tietoa toiminnan vaikuttavuudesta. Vaikuttavuuden tarinoita kootaan varsinaisen toiminnan jälkeen syntyneistä vaikuttavuuden esimerkeistä.

Hanketasolla vaikuttavuuden seurantaan on kaikkia TKI-projekteja koskeva yhtenäinen menettely ja projektitietojärjestelmään dokumentoitavat väli- ja loppuarvioinnit. Ne syntyvät vuosittaisten TKI-asiantuntijan ja projektipäälliköiden arviointikeskustelujen tuloksena. Lisäksi projekteissa tehdään rahoittajan edellyttämä arviointi projektin aikana ja päätyttyä. Rahoittaja voi projektipäätöksessä edellyttää myös arvioinnin teettämistä ulkopuolisella asiantuntijataholla.

Määräajoin järjestetään kaikille projektipäälliköille projektien seurantatilaisuuksia, joissa käydään läpi projektien haasteita ja tilannetietoa etenemisestä TAMKin strategiaa ja vaikuttavuutta painottavan hankekriteeristön suhteen. Loppuarvioinnissa paneudutaan projektin onnistumiseen ja vaikuttavuuteen. Arvioinnissa käsitellään talouden, tulosten ja henkilöresurssien toteutumisen lisäksi vaikuttavuuden edistämiseksi jo ideavaiheessa tarkastelun kohteeksi otetut vaikutukset.

Aktiivinen viestintä vaikuttavuuden vahvistajana

Tutkimuksesta, taiteellisesta toiminnasta ja innovaatioista viestitään suunnitelmallisesti, monikanavaisesti, monipuolisesti ja linjausten mukaisesti. Sisältöjä ja kanavia räätälöidään kohderyhmien mukaan. Henkilöstöä ohjataan ja kannustetaan julkaisemaan aktiivisesti eri alojen tieteellisissä ja ammatillisissa julkaisuissa sekä TAMKjournal-verkkolehdessä, avoimia julkaisufoorumeita painottaen. Vaikuttavuutta on tuotu esille myös esimerkiksi Vaikuttavuutta TAMKista! -blogisarjan avulla. Viestintäkanavina ovat esim. TAMKin ja hankkeiden blogit, Tampereen korkeakouluyhteisön yhteiset viestintävälineet ja verkkosivut ja TAMKin julkaisusarjat. Opinnäytetyöt julkaistaan Theseus-portaalissa.

TKI-toiminnassa järjestetään tilaisuuksia, seminaareja ja konferensseja, joissa tuotoksia ja tuloksia esitellään muille alan asiantuntijoille, sidosryhmille ja suurelle yleisölle. Käytössä ovat myös sosiaalisen median kanavat, joiden kautta tavoitetaan kymmeniä tuhansia seuraajia. Eri viestintäkanavissa julkaistuista sisällöistä tehdään nostoja sosiaaliseen mediaan, ja houkutellaan kohderyhmiä vuoropuheluun. TKI-toiminnan viestintää on hankkeista viestimisen ohella suunnattu tulosten näkyväksi tekemiseen. Tarinallistaminen on havaittu hyväksi tavaksi saavuttaa laajaa yleisöä, ja siihen panostetaan jatkossa lisää. Vaikuttavuuden tarinoita tuodaan viestintäkanaviin yhdessä sidosryhmien kanssa.

 

Vahvuudet Kehittämiskohteet
TKI-viestinnän systematisointi ja ammattimaistaminen sekä vaikuttavuuden nostaminen viestinnässä keskiöön Avoimen tieteen ja tutkimuksen sekä hyvän tieteellisen käytännön menettelyjen konkretisoiminen toimintaohjeiksi
TKI-toiminnan tulosten hyödyntäminen koulutuksessa Julkaisutoiminnan vahvistaminen erityisesti vaikuttavuuden näkökulmasta
Hankekokonaisuuksien vaikuttavuuden edistäminen monialaisuutta ja yhteistyötä lisäämällä