4.1 Työelämän muuttuvien osaamistarpeiden huomioiminen jatkuvan oppimisen tarjonnassa

AMK pyrkii vastaamaan työelämän osaamisen kehittämisen ja uudistumisen haasteisiin sekä muuttuviin osaamistarpeisiin jatkuvan oppimisen tarjonnalla. Arviointikohde sisältää avoimen AMK-opetuksen, erikoistumiskoulutuksen, tutkinnon osat sekä TKI-hankkeissa ja palveluliiketoimintana tarjottavan täydennyskoulutuksen. Auditoijilta toivotaan palautetta työelämän osaamistarpeiden kartoittamisen, tarjonnan suunnittelun sekä tuotteistamisen käytänteiden kehittämiseksi.

Strategiasta kehittämisohjelmaan

Jatkuva oppiminen on strategisia valintoja ja strategian mahdollistajia läpileikkaava teema. Kehittämisohjelma Study+ keskittyy tutkinto-opiskelijoiden ristiinopiskelun kehittämiseen.  Lapin jatkuvan oppimisen strategiassa työelämän osaamistarpeet linkittyvät tiiviisti AMKin strategian painopisteisiin, osaamiskärkiin sekä osaamispyramideihin.  Jatkuvan oppimisen tarjonnan suunnittelu, toteutus ja kehittäminen tehdään osaamisryhmässä (opetustarjonnan suunnittelun ja liiketoiminnan toteuttamisen prosessit) osana vuosisuunnittelua. LUC Jatkuvan oppimisen palvelut tukee avoimen tarjonnan markkinoinnissa ja julkaisemisessa Pepin maksullisen koulutuksen moduulissa. LUC Viestintäpalvelut tukee muun jatkuvan oppimisen tarjonnan markkinointia.  Muun jatkuvan oppimisen tarjonnan kokoamiseen ja markkinointiin ei ole systemaattisia menettelytapoja.

Jatkuvan oppimisen kehittämisohjelman tavoitteena on lisätä profiloituja osaamiskokonaisuuksia työelämässä oleville, kehittää väylä- ja polkuopintojen veto- ja pitovoimaa, vahvistaa henkilökohtaisia opintopolkuja korkeakouluyhteistyössä, laajentaa AHOT muodollisen koulutuksen ulkopuolelle ja jatkuvan oppimisen koulutuksiin sekä laajentaa työn opinnollistamista opiskelumuotona. Toimenpiteinä on lisätty avoimen tarjontaa, käynnistetty diplomikoulutuksia, laajennettu AHOTia avoimen polkuopintoihin, luotu yhteisiä käytänteitä ja rakennettu yhteisiä merkityksiä opinnollistamisen laajentamiseen.  Sisäisiä tulossopimusmittareita ovat jatkuvan oppimisen sekä LUC-konsernin sisäisen ristiinopiskelun opintopisteet.

Osaamiskokonaisuuksia eri kohderyhmille

Avoin AMK tarjoaa työelämässä olevien osaamisen kehittämiseen suunnattuja osaamiskokonaisuuksia – opetus toteutetaan pääsääntöisesti integroituna tutkintokoulutukseen.   AMKin pitkä ja laaja kokemus verkko-opintojen toteuttamisessa luo hyvän pohjan jatkuvan oppimisen tarjonnalle. Opintojen loppuun saattamiseksi tarjotaan avoimessa  räätälöityjä opintopolkuja. Opinto-ohjaajat laativat opiskelijan kanssa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman. Valintatapojen kehittäminen on mahdollistanut hakeutumisen tutkinto-opiskelijaksi erilaisia henkilökohtaisia opintopolkuja pitkin. Haku tutkinto-opiskelijaksi on avoinna jatkuvana erillishakuna. Avoimen opinnoista on luotu tarvelähtöisiä osaamiskokonaisuuksia yhteistyössä työelämäkumppaneiden kanssa, esim. Maanmittauslaitoksen kanssa, sisältäen myös toimijan itse tarjoamia opintoja. Työelämän organisaatioille ei ole opinto- ja uraohjauspalveluita.

Erikoistumiskoulutuksia on toteutettu lähinnä sosiaali- ja terveysalalla, esim. koulutettu soteuudistuksen tarpeeseen palveluohjauksen ja palvelumuotoilun osaajia. Liiketoimintana toteutettava koulutus perustuu tarjouspyyntöihin. Tuote voi olla hankeyhteistyö tai räätälöity palvelu asiakkaan tarpeisiin, kuten esimieskoulutus ja Restonomista tradenomiksi YAMK-koulutus. Laajassa TKI-toiminnassa toteutetaan tarvelähtöisiä koulutuskokonaisuuksia, jotka ovat useimmiten opintopisteyttämättömiä. Työelämässä olevien osaamisen kehittämistä palvelevia pedagogisia ratkaisuja on kehitetty myös osana TKI- ja täydennyskoulutustoimintaa, esim. Työhyvinvoinnin edistäminen hoivakodeissa. Maksullinen koulutustarjonta julkaistaan verkossa.

Osaamistarpeiden ennakointi ja käsittely

Työelämän osaamistarpeista karttuu tietoa eri väyliä pitkin: asiantuntijoiden verkostoissa, TKI-hankkeissa, kumppanuus- ja alumnitoiminnassa. Henkilöstö saa tietoa myös omissa tehtävissään kuten harjoittelun ohjaus ja työelämän toimeksiannot. Kumppanuus- ja neuvottelukuntatoiminnan sekä opetussuunnittelun vuorovaikutuksessa osaamistarpeiden käsittely on systemaattista. Muussa kanssakäymisessä saatavan tiedon sekä eri toimijoiden tuottaman ennakointitiedon käsittelyssä ja sen välittämisessä ei tunnisteta systemaattisia menettelytapoja. Työelämän esiin tuomat tarpeet ovat usein liian spesifejä tai pieniä tuotteistettavaksi sellaisenaan ja samalla myös monialaisia edellyttäen koulutusten välistä yhteistyötä. Haasteeksi tunnistetaan näihin eri kokoisiin tarpeisiin skaalautuvien tuotteiden suunnittelu ja tuotteistus.

AMK ei pysty vastaamaan nopeaa reagointia vaativiin osaamistarpeisiin, johtuen useimmiten henkilöstön saatavuudesta. Resurssien käytön suunnittelu tapahtuu pitkälti tutkintokoulutus edellä.  Suunnittelutyö tehdään yleensä OPSia varten eikä erilaisista asiakastarpeista käsin. Eri kokoisten palveluiden suunnittelu on resursoitava erikseen, mikä vie voimavaroja. Modulaarisuus mahdollistaa joustavamman jatkuvan oppimisen tarjonnan.  Jatkuva oppiminen edellyttää tarjonnan skaalautuvuutta sekä pienempiin että isompiin kokonaisuuksiin. Modulaarisuus tarjoaa ratkaisuja koon skaalaamiseen ylöspäin sekä tuotteiden monialaisuuteen. Mikro-osaamiskokonaisuudet eivät ole osa OPS-rakenteita, vaan ne luetaan osaksi opintoja AHOToinnin kautta. Tulevaisuuden suuntana nähdään pienten osaamiskokonaisuuksien merkityksen kasvu jatkuvassa oppimisessa ja niiden muotoutuminen osaksi formaalia koulutusta sekä TKI-toiminnan merkityksen kasvu työelämässä olevien jatkuvan oppimisen alustana.

Vahvuudet
Kehittämiskohteet
Yhteistyö työelämän kanssa tuottaa runsaasti tietoa osaamistarpeista Työelämästä ja TKI-hankkeista tulevien kehittämis- ja osaamistarpeiden systemaattinen käsittely ja
jatkuvan oppimisen tarjonnan kehittäminen niiden pohjalta
Kumppanuussopimusten kautta tulevien tarpeiden systemaattinen käsittely Opetustarjonnan (ml. työaikasuunnittelu) käytänteet
tukemaan jatkuvan oppimisen tarjontaa
Johtamis- ja organisaatiorakenne mahdollistaa koulutuksen ja TKI:n yhteisen rajapinnan ja tukee monialaisuutta. Tuotteistaminen, palvelumuotoilu ja tarjonnan
markkinointialustat ja -käytänteet