Sammandrag

Publikationens namn

Auditering av Hämeen ammattikorkeakoulu (Audit of Häme University of Applied Sciences)

Författare

Eva Werner, Mia Brakovic, Henrik Dindas, Kaisa Lähteenmäki-Smith, Marja-Liisa Saarilammi, Karl Holm. Lotta Linko (red.) Hämeen ammattikorkeakoulus självvärdering.

Beslutet av sektionen för utvärdering av högskolorna

Auditeringen av Hämeen ammattikorkeakoulu godkändes den 15 juni 2022.

Kvalitetsstämpeln är i kraft till och med den 15 juni 2028.

Auditeringsgruppens omdöme för utvärderingsområdena I-III

I: En kompetensskapande högskola: utmärkt nivå

II: En nyskapande högskola med genomslagskraft: god nivå

III: En utvecklingsorienterad och välmående högskola: utmärkt nivå

En lärande högskola, utvärderingsområdet som Hämeen ammattikorkeakoulu valde

Design Factory

Tema och partner för kollegialt lärande

Tema: Design Factory

Partners: The Porto Design Factory och inno.space Design Factory Mannheim

Centrala styrkor och rekommendationer

Styrkor

  • HAMK använder olika kanaler för att samla in respons från studerande, personal och externa intressenter och på så sätt identifiera möjligheter till vidareutveckling. Denna ständiga förbättring av utbildningskvaliteten skapar en motiverande studiemiljö.
  • HAMK har lyckats skapa en inspirerande och innovativ organisationskultur, som sammanbinder både personal och studerande i högskolan. Därtill samverkar högskolan systematiskt med lokala och regionala intressenter.
  • HAMK:s systematiska och heltäckande kvalitetshantering är fast förankrad i högskolans kvalitetskultur och främjas av olika former av kvalitetsdialog och kvalitetsåtgärder samt ett väl utvecklat kvalitetstänkande vid hela högskolan.
  • Branschöverskridande  verksamhet och kontaktytor mellan studerande och arbetsliv förbereder studerande inför deras framtida yrkesliv och gör verklighet av HAMK:s vision om att vara den mest arbetslivsinriktade högskolan.

Rekommendationer

  • HAMK bör se över uppgifterna när det gäller de tre olika studieformerna, så att kurser som har jämförbara mål och innehåll innebär en jämförbar arbetsbörda.
  • För att stärka sin betydelse och sitt genomslag i samhället bör HAMK vidareutveckla systematisk utvärdering och hantering av kontakterna till regionala och lokala aktörer. Samarbetet borde ha fokus på att hitta lösningar till utmaningar och kompetensutveckling.
  • HAMK bör kritiskt reflektera över och granska hur information tas fram och sprids inom organisation för att effektivera systemet samt för att i utvecklingsarbetet mer effektivt använda och analysera data.
  • HAMK bör vidareutveckla kommunikationen om fördelarna med Design Factory för studerande och externa intressenter för att öka verksamhetens synlighet och förbättra dess genomslag.