Tiivistelmä

Julkaisun nimi

Poliisiammattikorkeakoulun auditointi

Tekijät

Vesa Taatila, Samuli Kaikkonen, Katri Ojasalo, Riitta Paalanen, Sirpa Moitus & Hilla Vuori

Poliisiammattikorkeakoulun itsearviointi (toim.) Marika Puputti & Tuire Salmi-Hiltunen

Korkeakoulujen arviointijaoston päätös

Poliisiammattikorkeakoulun auditointi on hyväksytty 1.3.2024.

Laatuleima on voimassa 1.3.2030 asti.

Auditointiryhmän arvio arviointialueista I-III

I: Osaamista luova korkeakoulu: hyvä taso

II: Vaikuttava ja uudistava korkeakoulu: hyvä taso

III: Kehittyvä ja hyvinvoiva korkeakoulu: hyvä taso

Oppiva korkeakoulu – Poliisiammattikorkeakoulun valitsema arviointialue

Ennakoiva toimintaympäristön seuranta

Vertaisoppimisen teema ja kumppani

Teema: Yhteisopettajuus

Kumppani: Hämeen ammattikorkeakoulu

Keskeiset vahvuudet ja kehittämissuositukset

Vahvuudet 

  • Poliisin (AMK/YH ja ylempi AMK/högre YH) ja pelastusalan päällystötutkinnoista (AMK) valmistuneiden osaaminen vastaa hyvin tämänhetkisiä työelämän tarpeita.
  • Poliisiammattikorkeakoulun yhteiskunnallisella vuorovaikutuksella ja vaikuttavuudella on selkeä rooli ammattikorkeakoulun strategiassa. Rooli perustuu Poliisiammattikorkeakoulun ainutlaatuiseen asemaan poliisihallinnon ja korkeakoulutuksen rajapinnassa.
  • Poliisiammattikorkeakoululla on vahva kyky systemaattisen laatutyön perusteella tunnistaa omat kehittämistarpeensa ja kehittää toimintaansa niiden pohjalta.
  • Ennakoiva toimintaympäristön seuranta yhdistää uudella tavalla Poliisiammattikorkeakoulun ja koko poliisihallinnon tilannekuvatoiminnon.

Kehittämissuositukset

  • Systemaattista yhteistyötä ja hyvien käytäntöjen jakamista Poliisiammattikorkeakoulun ja Pelastusopiston välillä tulee vahvistaa kaikilla tasoilla ammattikorkeakoulututkintojen suunnitteluun, toteutukseen ja kehittämiseen liittyen.
  • Poliisiammattikorkeakoulun tulee selkeyttää omaa rooliaan poliisin jatkuvan oppimisen kehittämisessä niin, että täydennyskoulutuksella pystytään tarkoituksenmukaisesti vastaamaan poliisialan henkilöstön osaamisen kehittämisen määrällisiin ja laadullisiin tarpeisiin.
  • TKI-hanketoiminta tulee liittää vahvemmin poliisitoiminnan kehittämiseen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden lisäämiseksi.
  • Poliisiammattikorkeakoulun henkilöstön osaamisen johtamista tulee systematisoida ja tehdä nykyistä paremmin näkyväksi.
  • Toimintaympäristön ennakoivaa seurantaa ja ennakointiprosessin hyödyntämistä tulee systematisoida ja laajentaa sekä koulutus- että TKI-toiminnassa.