1.4 Korkeakoulun esimerkit onnistuneista kehittämistoimista

Digitaaliset palvelut

Peppi-ekosysteemi on selkiyttänyt työtä, vähentänyt käsityötä ja vahvistanut opiskelijakeskeisyyttä. Opetustarjonnan suunnittelu ja hallinnointi ovat samassa järjestelmässä. Toteutussuunnittelun yhteydessä integraatio luo automaattisesti Moodleen työtilan. Osaamisen tunnistamisen ja tunnustaminen on edistynyt eAHOToinnilla. Moodleen palautettavien tehtävien aikataulut näkyvät Tuudon lukujärjestyksissä. Lisäksi opiskelijat voivat ilmoittautua ja varata tiloja, ja yritykset ja organisaatiot voivat ilmoittaa työ- ja harjoittelupaikkoja Tuudossa.

Verkosto- ja työelämäyhteistyö

Koulutusten verkostot ovat merkityksellisiä koulutusten suunnittelussa, toteutuksessa ja kehittämisessä. Esim. sosiaalialan AMK-verkoston kuukausitapaamisissa käsitellään alan ajankohtaisia kehityssuuntia. Rakennusmestarikoulutus käynnistyi alan työelämäverkoston tukemana. Kuvataiteen AMK-verkoston Yli vaaran vuosien -hankkeessa kehitettiin yhteisiä opiskelijakeskeisiä toimintamalleja ja oppimisympäristöjä. Verkosto suunnittelee kuvataiteen erikoistumisopintoja kuvataiteilijoiden työllistymisen parantamiseksi. Työelämä- ja yhteiskuntatiedosta järjestetään vuosittain yhteinen webinaari. Urheilun ja valmennuksen lajiliittoyhteistyö (esim. Suomen Palloliitto) on ollut merkittävä liikunnanohjaajakoulutuksen uusien opintopolkujen suunnittelussa henkilöille, joilla on työelämäosaamista, mutta joilta puuttuu korkeakoulututkinto. Yhteistyö Olympiakomitean ja Lapin urheiluakatemian kanssa vahvistaa koulutuksen suunnittelua ja toteutusta.

Machine Learning and Data Engineering -tutkintokoulutus suunniteltiin työelämän kanssa. Suunnittelu pohjautui osaamistarpeista saatuun ennakointitietoon. YAMK-koulutus Uudistuvan teollisuuden asiantuntija vastaa alan digitaalisuuden ja automatisaation kasvun tuomaan osaamistarpeeseen.  Koulutuksen suunnittelu perustui yrityskyselyihin sekä teknologiateollisuuden ja OPH:n tulevaisuuskatsauksiin.

Master School

Koulutusten yhteinen YAMK-OPS lisää opiskelijoiden valinnanvapautta ja opintopolkujen mahdollisuuksia. Aiemmin opinnoissa oli enintään 10 op vapaasti valittavia opintoja. Nyt noin kolmasosa opinnoista on vapaasti valittavia, monialaisia profiloivia opintoja.  Opinto-ohjaaja tukee opiskelijoita valinnoissa. YAMKissa on uudistettu myös valintatapoja ja lisätty ympärivuotista tutkintokoulutus- ja avoin AMK-tarjontaa. YAMKin vetovoima on vahvistunut, opiskelijatyytyväisyys on parantunut ja jatkuvan oppimisen opintopistemäärät ovat kasvussa.

Opintojen ohjaus

Kaikkien AMKin toimijoiden ohjausvastuun korostaminen ja ohjaustoimijoiden tiimi ovat vahvistaneet opiskelijoiden mahdollisuuksia hyvään ohjaukseen. Opetushenkilöstö on vahvistanut ohjausosaamistaan (oppimisen ohjaus). LUC-yhteistyössä on käynnistetty ohjausta ja hyvinvointia vahvistavia hankkeita (Digitaidot+, OKM myönsi erityisavustuksen korkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnin tukemiseksi Lapissa).  Opiskelijan ohjauksen palvelukartta lisää opiskelijoiden tietoa palveluista.  Hyvinvointia korkeakouluopintoihin – Hoksautuksia opintojen tukemiseksi on esimerkki hankkeessa kehitetystä ohjauksesta.

Aloittavien AMK-opiskelijoiden ensimmäistä opintojaksoa on kehitetty pitkäjänteisesti. Aluksi opinnot jakautuivat kaikille yhteiseen osioon ja alakohtaisiin osioihin. Seuraavaksi kokemusten ja opiskelijapalautteiden perusteella laadittiin ehjä viiden opintopisteen kokonaisuus. Vuodesta 2022 lähtien opiskelijat aloittavat opinnot Startti korkeakouluopiskeluun -opintojaksolla (tutkinto- ja avoimen AMKin opiskelijat) tai Perehtyminen korkeakouluopintoihin -opintojaksolla (ensisijaisesti korkeakouluväylän opiskelijat). Kansainvälisten opiskelijoiden erilaiset osaamistarpeet (kieli ja kulttuuri, Suomessa eläminen) on huomioitu.  Opiskelijapalautteet ovat olleet hyviä ja opintojaksoja kehitetään edelleen.

Opintojen ohjauksen vahvuus näkyi pandemian aikana: koulutuksissa oli hyvä tietämys opiskelijoiden tilanteesta ja heitä tuettiin sen mukaan. Valmistumiset eivät viivästyneet normaaliin verrattuna eikä opiskelijapalautteissa ollut negatiivista poikkeamaa valtakunnalliseen palautteeseen verrattuna.  

Valmistuvien AVOP-palautteen laadussa on ollut nouseva trendi: Lapin AMKista v. 2021 AMK-tutkintoon valmistuneet olivat viidenneksi tyytyväisimpiä opetukseen ja neljänneksi tyytyväisimpiä opintojen sisältöön ja opiskeluun yleensä. Opintojen ohjaukseen ja suunnitteluun oltiin kolmanneksi tyytyväisimpiä. Ohjaukseen oltiin tyytyväisiä tasaisesti kaikilla koulutusaloilla, alakohtaiset erot olivat pienempiä kuin monissa muissa AMKeissa.  

Väyliä AMK-opintoihin

AMK-opintojen väylän laajuuden (15 op), sisällön ja valintaperusteiden muutos on saanut hyvää palautetta ammatillisen toisen asteen yhteistyöoppilaitoksilta. Väylä on selkeämpi ja enemmän mahdollisuuksia avaava. Väyläopintoihin hakeutuneiden ammatillisen toisen asteen opiskelijoiden määrät ovat kasvussa. AMK-opinnot Rovala-Opiston ja Lapin AMKin sosionomikoulutuksen yhteistyönä ovat avanneet tien tutkintokoulutukseen monelle opiskelijalle.