1 Osaamista luova korkeakoulu

Arviointialueella I arvioidaan niitä menettelytapoja, jotka tukevat opiskelijakeskeistä, työelämälähtöistä ja tutkimukseen tai taiteelliseen toimintaan perustuvaa koulutuksen suunnittelua, toteutusta ja kehittämistä.

Arviointialue I on auditointiryhmän arvion mukaan tasolla hyvä.

Auditointiryhmän tunnistamat keskeiset vahvuudet ja kehittämissuositukset

Vahvuudet

  • Lapin ammattikorkeakoulussa on opetuksen suunnittelua ja opiskelijoiden ohjausta vahvasti tukevat prosessit ja järjestelmät.
  • Koulutuksen suunnittelulla on vahva yhteys korkeakoulun strategiaan ja alueen työelämän tarpeisiin.
  • Monialainen Master Schoolin toteutusmalli mahdollistaa opiskelijoiden yksilölliset opiskelupolut.

Kehittämissuositukset

  • Ohjauksen prosessien yhdenmukainen käytännön toteutuminen ja opiskelijoiden yhdenmukaisten palveluiden saavutettavuus tulee varmistaa kaikilla koulutusaloilla ja kampuspaikkakunnilla.
  • Opiskelijoiden palautekyselyiden määrän ja sisällön selkeyttämistä sekä palautekyselyiden mahdollista yhdistämistä tulee arvioida sekä varmistaa riittävän palautetiedon saaminen koulutusten kehittämiseksi.
  • Taiteellinen toiminta tulee sisällyttää entistä kiinteämmäksi osaksi ammattikorkeakoulun kaikkea toimintaa.