2.4 Korkeakoulun esimerkit onnistuneista kehittämistoimista

Monitieteisen tutkimuksen edistäminen

Tutkimuksen ulkoinen arviointi TAU RAE 2022 osoitti yliopiston onnistuneen strategiansa mukaisesti monitieteisen tutkimuksen edistämisessä. Uuden yliopiston toiminnan rakentuessa tutkimuksen tekemisen rakenteita on uudistettu ja monitieteisyyttä tuettu käynnistämällä hallituksen strategisella tasolla vahvistama tutkimusalustamalli. Monitieteisyyttä ja tieteidenvälisyyttä edistävät myös Suomen Akatemian PROFI-rahoituksen tuella perustetut profilaatioalueet. Yliopisto jatkaa panostuksia molempiin vuonna 2023.

Monitieteistä tutkimusta tehdään myös tiedekuntien sisällä. Esimerkiksi informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnassa on käynnistetty monitieteinen tohtorikoulutusala Convergence of Humans and Machines. Se yhdistää teknisten ja humanistisyhteiskuntatieteellisten alueiden tutkijoita ratkaisemaan ihmisen ja koneen konvergenssiin liittyviä uusia haasteita yhteisohjatuissa väitöskirjahankkeissa.

Kaikissa tiedekunnissa toimii tutkimusvaradekaanin tukena tohtoritasoinen tutkimusasiantuntija, joka kuuluu yliopiston keskitettyyn tukipalvelutiimiin. Ratkaisu tukee monitieteisten hankkeiden luomista, tiedonkulkua, toiminnan yhtenäistämistä ja parhaiden käytäntöjen siirtoa. Tutkimusasiantuntijatukeen ollaan palautteen mukaan erittäin tyytyväisiä.

Avoimen tieteen kehitystyö

Vastuullinen avoimuus on osa tutkimuksen arkea läpi koko tutkimusprosessin. Tätä tukevia arviointikäytäntöjä, kannustimia ja palveluita kehitetään proaktiivisesti mm. kirjastossa. Datanhallinnan asiantuntijat tukevat erityisesti kansainvälisiä EU-hankkeita. Tämä takaa hankkeen datan laadun ja hyödynnettävyyden ja siten lisää merkittävästi tutkimuksen vaikuttavuutta.

Kansainvälisenä edelläkävijänä yliopistossa on käynnissä dynaamisten aineistonhallintasuunnitelmien (DMP) hyödyntäminen osana laajempaa hyvien käytänteiden ja tutkimuksen tietovirtojen kehittämistä. Tämä edistää tutkijoiden työprosessien sujuvuutta ja kansainvälisiä yhteistyömahdollisuuksia. Kehittämistyö hyödyttää myös muita yliopistoja kansallisesti ja kansainvälisesti. Kirjaston asiantuntijat vaikuttavat merkittävästi kansallisissa ja kansainvälisissä asiantuntijaelimissä kuten RDA:n Libraries for Research Data kansainvälisessä puheenjohtajistossa, kansallisen DMP-konsortion puheenjohtajana ja Avoimen tieteen ja tutkimuksen (AVOTT) ohjausryhmän jäsenenä.

Alueellisiin osaamistarpeisiin vastaaminen

Yliopiston koordinoimilla Porin ja Seinäjoen yliopistokeskuksilla on laajat yhteistyöverkostot ympäröivillä alueilla.

Satakuntaliiton työryhmään osallistumalla on suunniteltu toimenpiteitä korkeakoulutuksen kehittämiseksi Satakunnassa. Tuloksena on käynnistetty tietotekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelma yhteistyössä Turun yliopiston kanssa. Ensimmäiset opiskelijat aloittavat opintonsa syksyllä 2023. Alueellisen tuotekehitys- ja innovaatiotoiminnan vahvistamiseksi Satakunnassa on luotu FORE UCPori -oppimisyhteisö, joka yhdistää alueen yritykset ja yliopistokeskuksen osaajaverkostot. Yritysyhteistyön avulla siirretään uusinta tieteellistä tietoa käyttöön ja huomioidaan työelämän osaamistarpeet tutkintokoulutuksessa.

Seinäjoen yliopistokeskuksessa professoreiden ympärille on perustettu tukiryhmät, jotka varmistavat tiedon kulun alan yritysten ja muiden keskeisten työelämäkumppaneiden kanssa. Ryhmissä käsitellään tutkimustyön tuloksia ja alan osaamistarpeita sekä suunnitellaan osaamista lisääviä toimia. Niiden pohjalta on toteutettu uudenlaisia tiedon siirron muotoja kuten tulevaisuustyöpajoja, miniseminaareja ja kehittämishaasteiden tarkastelua yritysympäristössä. Koulutustoiminnan kehittämistä käsitellään myös Etelä-Pohjanmaan liiton tulevaisuusryhmässä.

Syksyllä 2022 aloitettiin Porin, Seinäjoen ja Tampereen kampusten yhteinen uusi tietopohjaisten web-järjestelmien tutkintokoulutus vastauksena alueellisten yritysten tarpeisiin rekrytoida tietotekniikan alan asiantuntijoita. Ohjelmasta valmistutaan tietojenkäsittelyn filosofian maisteriksi tai tietotekniikan diplomi-insinööriksi.

Tohtorikoulutus elinkeinoelämän uudistajana

Kumppanuuksien tohtorikoulu (DSII, Doctoral School of Industry Innovations) tarjoaa suomalaisille ja kansainvälisille yrityksille uudenlaisen tavan kilpailukyvyn vahvistamiseen ja uudistumiseen yhdistämällä tieteellisen tutkimuksen ja tohtorikoulutuksen yrityksen tuotekehitykseen ja liiketoimintaan. Konsepti lisää tohtoreiden valmiuksia työllistyä teollisuuteen. Toiminnassa on kahdeksan vuoden aikana ollut mukana 25 yritystä ja valmistuneista 40 tohtorista jokainen on työllistynyt teollisuuteen.

Toimintaa on kehitetty yritysvierailuilla ja innovaatiokyvykkyyttä lisäävillä opinnoilla sekä tukemalla opiskelijoiden yhteisöllisyyttä. Toimintamallia jatkokehitetään 2023–2028 Teknologiateollisuuden säätiön rahoituksella laajentamalla toimintaa kansallisesti ja tekniikan lisäksi muihin tieteenaloihin yhdessä Helsingin yliopiston kanssa.