3 Kehittyvä ja hyvinvoiva korkeakoulu

Arviointialueella III arvioidaan laatujärjestelmän toimivuutta ja kehittämistä sekä järjestelmän hyödyntämistä strategisessa johtamisessa. Lisäksi arvioidaan niitä menettelytapoja, joilla tuetaan henkilöstön osaamisen kehittämistä ja hyvinvointia.

Arviointialue III on auditointiryhmän arvion mukaan tasolla hyvä.

Auditointiryhmän tunnistamat keskeiset vahvuudet ja kehittämissuositukset

Vahvuudet

  • Tampereen yliopistolla on vahva laatukulttuuri, joka ohjaa toimintaa. Laatukulttuuri konkretisoituu toimivissa laadunhallinnan prosesseissa​, joiden avulla yliopisto tunnistaa vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan.
  • Yliopisto osallistaa laajasti sidosryhmiään strategiseen suunnitteluun ja johtamisen tukemiseen.​
  • Yliopisto on hyödyntämässä TAU RAE -palautetta aktiivisesti. ​

Kehittämissuositukset

  • Yliopiston tulee selkeyttää toimintaprosessejaan, jotta se tunnistaisi paremmin, miten ja milloin kerätyn palautteen perusteella on tarkoituksenmukaista ryhtyä toimenpiteisiin.
  • Yliopiston tulee kehittää henkilöstön työhyvinvointia. Tämä onnistuu avoimen johtamiskulttuurin ja saadun palautteen järjestelmällisen huomioinnin avulla.
  • Yliopiston tulee kehittää henkilöstökoulutustensa kohtaantoa ja koordinaatiota.