2.4 Korkeakoulun esimerkit onnistuneista kehittämistoimista

Strateginen suuntautuminen yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen 

Vaikuttavuus otettiin strategian keskiöön 2017 alkaneella strategiakaudella ennen kuin teema nousi vahvasti esille valtakunnallisessa keskustelussa. Vaikuttavuuden synnyttämisen mekanismeja jäsenneltiin ja vietiin ohjaamaan perustoimintoja. Strateginen linjaus on huomioitu Savonian johtamisjärjestelmässä ja se tuottaa tuloksia perustoiminnoissa opetuksen uusina sisältöinä ja vaikuttavina TKI-tuloksina.
 Tarinoita-vastuullisesta-vaikuttavuudesta  

Osaamistarpeista noussut korkeakouluyhteistyö  

Savonia on edistänyt alueen osaamistarpeiden tunnistamista eri yhteistyöfoorumeilla. Itä-Suomen osaamistarveselvityksissä tunnistettiin teknologiateollisuuden koulutustarpeita (selvitykset: Navitas Kehitys/Pohjois-Savon liitto 6/2019, Business Joensuu/Pohjois-Karjalan Liitto 8/2019 ja Pohjois-Savon Liitto/Tekniikan alojen ammattiliitot 9/2019). Näiden perusteella käynnistettiin DI-koulutusta ja jatkuvan oppimisen tarjontaa kehittävä yhteistyö UEF, Karelian ja FiTechin kanssa. Yhteistyö Oulun yliopiston kanssa käynnisti valosuunnittelukoulutuksen toteutuksen. Itä-Suomen tietojenkäsittelyn ja tietotekniikan koulutuksessa on käytössä UEF-Karelia-Savonia työnjakoon perustuva ICT-polku koulutusyhteistyö. 

Sitoutuminen ekosysteemiseen TKI-toimintaan 

Savonian vahvuusalat ovat aktiivisesti mukana osaamisalojensa ekosysteemien rakentamisessa. Työelämäläheisenä korkeakouluna Savonia on ottanut keskeisen roolin tutkimus- ja oppilaitosyhteisöjen ja elinkeinoelämän yhdistäjänä. Esimerkkinä tästä on Savonian koordinoima, Suomen mittavin ja monipuolisin vesiosaamisen klusteri, jossa on mukana oppilaitosten ja sektoritutkimuslaitosten noin 200 asiantuntijan lisäksi lähes 50 vesialan ratkaisuja tarjoavaa tai niitä tarvitsevaa yritystä. Klusterilla on EU-tasoinen ECCP-status. Myös Savonian koordinoima BusinessCenter ja DigiCenter laaja yrityspalvelujen alueellinen yhteistyöverkosto sekä Talent Hub -yhteistyö tunnistetaan alueella tärkeänä tätä roolia toteuttavana kokonaisuutena. 

TKI-toiminnan pitkäjänteinen laajentaminen 

Savonian TKI-toiminnan laatu, strategiset valinnat ja tehdyt panostukset näkyvät merkittävänä TKI-volyymin kasvuna. Kasvu on ollut vahvaa kaikilla vahvuusaloilla ja myös muussa monialaisessa TKI-toiminnassa. Ulkopuolinen rahoitus on kolminkertaistunut suhteessa vuosien 2015-2016 tasoon nähden. Erityisesti kansainvälisen rahoituksen ja suoran yritysrahoituksen merkittävä kasvu ovat hyviä toiminnan laadun mittareita.  

Pohjois-Savon ilmastotiekartta – Mukana yhteisellä polulla -yhteisötunnustus 

Savonia osallistui julkaistun Pohjois-Savon Ilmastotiekartan laatimiseen. Savonian työn tuloksena ilmastotiekarttaan sisällytettiin mm. osio Yhteistyöllä ilmastoturvallisuutta ja luonnon monimuotoisuutta. Savonialle myönnettiin tästä työstä Mukana yhteisellä polulla -tunnustus. Pohjois-Savon ilmastotiekartta toimii yhteistyön foorumina ja siinä kuvataan sovitut ilmastonmuutoksen hillinnän tavoitteet ja painopisteet maakunnassa. Savonia osallistuu tiekartan kehittämiseen ja toteuttamiseen vahvistamalla kestävän kehityksen osaamista koulutuksessa sekä suuntaamalla tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyötä ilmastotoimiin. Ilmastoturvallisuustyö on keskeinen osa YK:n Agenda 2030 ja Inhimillinen turvallisuus -tavoitteiden toimeenpanoa. 

https://hiilineutraalipohjoissavo.fi/yhteiso/savonia-ammattikorkeakoulu-mukana-yhteisella-polulla/  

Savonian kehittämä nopea vaikuttavuuden ennakkoarviointimenetelmä PRIA (Prospective Rapid Impact Assessment for Human Security).  

Keskeinen osa Savonian vaikuttavuuskehikkoa ovat Uudet ratkaisut. Esimerkki uudesta ratkaisusta on EU:n Horisontti-ohjelmasta rahoitetussa Valuewaste-tutkimushankkeessa kehitetty ennakkoarviointimenetelmä PRIA. Menetelmä on kehitetty erityisesti inhimillisen turvallisuuden näkökulmien analyyttiseen tarkasteluun.  Menetelmä otettiin nopeasti käyttöön yamk-koulutuksessa Sustainable Development in Changing Climate–what has it to do with me? ja Päätöstukityökalut vastuullisiin ratkaisuihin -kursseilla. Opiskelijat ovat käyttäneet menetelmää omaan työhönsä liittyviin analyyseihin ja sitä on hyödynnetty eri alojen TKI-toiminnassa.  

Työelämään kytkeytyvä taiteellinen toiminta edistää taiteen saavutettavuutta  

Savonian musiikin ja tanssin koulutus ja TKI-toiminta muodostaa vahvan osaamiskeskittymän Kuopion Musiikkikeskuksen sekä Kaupunginorkesterin, Kuopion konservatorion ja Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Kuopion yksikön kanssa.   Työelämäyhteyttä vahvistaa ammattilaisten ja opiskelijoiden välinen Kuopion Kaupunginteatterin ja Minimi-tanssiteatterin, ANTI- ja Kuopio Tanssii ja Soi -festivaalin yhteistyö, joka mahdollistaa vaikuttavia yhteisproduktioita. Toimintaa tukevat toimijoiden kansainväliset verkostot.  Savonia tuottaa vuosittain noin 80-100 konserttia, esitystä, produktiota, projektia tai näyttelyä. Osa niistä toteutetaan Kuopion ulkopuolella. Lisäksi kulttuurialan henkilöstö tuottaa 100-150 taiteellista julkaisua vuosittain.