3.1 Laatujärjestelmän hyödyntäminen strategisessa johtamisessa

Auditeringsgruppens bedömning

Savonian laatutyö pohjautuu strategiaan ja laajalti omaksuttuun visioon

Savonialla on yhteinen, jaettu visio, joka vie koko korkeakouluyhteisöä selkeästi kohti strategista tavoitetilaa. Laatutyön tavoitteena on tukea Savonian vision saavuttamista. Vastuullisesti vaikuttavin -visio on tunnistettu laaja-alaisesti läpi organisaation. Visio on auditointiryhmän mielestä innostava, kannustava ja tulevaisuuteen suuntautunut. Se on riittävän selkeä, jotta koko organisaatio kykenee hahmottamaan suunnan, johon visiolla pyritään. Esimerkiksi opiskelijat kertoivat haastattelussa konkreettisia esimerkkejä vastuullisuuden ilmenemisestä opinnoissaan.

Savonian julkinen laatupolitiikka on kuvattu ymmärrettävästi laatuohjelmassa, joka on avoimesti saatavilla verkkosivuilla. Savonian laatuohjelman hyväksyy osakeyhtiön hallitus ja toimeenpanosta vastaa rehtori. Laatupolitiikan kytkeytyminen strategiaan ja visioon on selkeää, ja nämä kytkökset tunnetaan hyvin. Auditointiryhmä sai vierailun aikana näyttöä siitä, että koko henkilöstö on omaksunut ”Laatu on arjen tekoja” -ajattelun. Voidaankin todeta, että laatupolitiikka luo yhteisen perustan Savonian laatutyölle.

Savonian strategiassa on kuvattu toimintapolitiikka, toiminta-ajatus, tehtävä, visio, profiilit, vahvuusalat ja arvot.  Toiminnanohjausjärjestelmä auttaa varmistamaan laadukkaan toiminnan ja se tukee toteutusohjelmien kautta korkeakoulun profiilia, perustehtävien tavoitteiden saavuttamista ja strategian toteuttamista.

Strategia on jaettu neljään toteutusohjelmaan, jotka jakautuvat tulossopimuksiin ja tiimisopimuksiin. Toteutusohjelmista yksi eli palvelusuunnitelma, on samalla palveluiden tulossopimus. Strategiaa täydentävät talous-, henkilöstö- ja laatuohjelmat. Jokaiselle toteutusohjelmalle on nimetty vastuutaho, keskeiset avaintulokset ja tavoitteet vuosille 2022 ja 2024 OKM-sopimuksen mukaisesti. Auditointiryhmän näkemyksen mukaan Savonian laajan taiteellisen toiminnan ja kulttuurialan integroiminen nykyistä vahvemmin korkeakoulun strategisiin tavoitteisiin ja toteutusohjelmiin voisi rikastuttaa korkeakoulun profiilia ja avata uusia yhteistyön ja markkinoinnin mahdollisuuksia.

Savonian toiminnanohjausjärjestelmä tukee strategista päätöksentekoa ja profiloitumista

Savonia on tehnyt tietoisen valinnan siitä, että laatujärjestelmä kytkeytyy toiminnanohjaukseen ja laatua ohjataan osana toiminnanohjausta. Auditointiryhmä kuuli vierailun aikana ammattikorkeakoulun hallitukselta ja johtoryhmältä selkeät perustelut valinnalle. Hallitus ja johtoryhmä jakavat auditointivierailun perusteella yhteisen strategisen tahtotilan, jonka saavuttamista toiminnanohjausjärjestelmä tukee.

Savonian hallitus ja johto käyttävät toiminnanohjausjärjestelmän tuottamaa tietoa systemaattisesti strategiseen päätöksentekoon. Tavoitteiden saavuttamista seurataan neljännesvuosittain osavuosikatsauksissa. Auditointiryhmä sai vierailun aikana näyttöä siitä, että hallitus on sitoutunut Savonian strategiaan, tuntee sen perusteet sekä menettelytavat seurata ja ohjata strategian toteutumista. Niin ikään tulosyksiköiden johtajat ja esihenkilöt hyödyntävät toiminnanohjausjärjestelmän tuottamaa tietoaa osana johtamis- ja kehittämistyötä. Tiedot ovat helposti ja keskitetysti saatavilla intran dokumentaatioalustalta. Auditointiryhmä esittää pohdittavaksi mahdollisuuksia tiedontuotannon jalostamiseen ja tiivistämiseen. Tämä voisi edistää muun muassa tiedon suodattumista ja kohdentumista nykyistä tehokkaammin organisaation sisällä.

Laatujärjestelmänä toimiva Savonian toiminnanohjausjärjestelmä rakentuu kehittävän syklin mallille, jossa tulos- ja tiimisopimusten toteutumista seurataan tulevaisuuskatsausten, mittarien tuottaman tiedon ja palautteiden kautta. Tämän pohjalta suunnitellaan ja toteutetaan tulevat toimenpiteet, raportointi ja toteutusohjelmat.

Toiminnanohjausjärjestelmä tukee ja vahvistaa Savonian profiilia. Tulevaisuuden kehitystyön pohjaksi auditointiryhmä suosittelee, että toiminnanohjausjärjestelmän roolia laatujärjestelmän korvaajana painotettaisiin organisaation sisäisessä viestinnässä, erityisesti palautteen keruun näkökulmasta. Henkilöstöä voisi nykyistä enemmän myös rohkaista toiminnanohjausjärjestelmän tuottaman tiedon hyödyntämiseen osana arjen työtä. Johtamistyössä mobiilisti saatavilla olevat avaintulokset voisivat helpottaa nopean tilannekuvan luomisessa strategian toteutumisasteeseen.