Sammandrag

Publikationens namn

Auditering av Hanken Svenska Handelshögskolan (Audit of Hanken School of Economics)

Författare

Oliver Vettori, Crina Damşa, Hanna Maula, Alexander Myers & Mirella Nordblad. Hankens självvärdering (red.) Tove Ahlskog-Pursiainen & Katarina Valkama.

Beslutet av sektionen för utvärdering av högskolorna

Auditeringen av Hanken Svenska handelshögskolan godkändes den 15 juni 2023.

Kvalitetsstämpeln är i kraft till och med den 15 juni 2029.

Auditeringsgruppens omdöme för utvärderingsområdena I-III

I: En kompetensskapande högskola: god nivå

II: En nyskapande högskola med genomslagskraft: god nivå

III: En utvecklingsorienterad och välmående högskola: god nivå

En lärande högskola, utvärderingsområdet som Hanken valde

Rekrytering och integrering av internationella studerande med fokus på Hanken International Talent (HIT)

Tema och partner för kollegialt lärande

Tema: Stöd för digipedagogiken (Hanken Teaching Lab)

Partner: BI Norwegian Business School (Learning Center)

Centrala styrkor och rekommendationer

Styrkor

  • Hanken har imponerande företags- och alumnrelationer och för regelbunden dialog med dessa nyckelintressenter. Universitetet har tydligt dragit nytta av sitt verksamhetssätt, till exempel när det gäller medelinsamling och verksamhetens genomslagskraft och relevans för näringslivet.
  • Externa intressenters och studerandes engagemang i planeringen av utbildningen säkerställer utbildningens förankring i näringslivet och i de studerandes behov.
  • Hanken har en betydande, kollegial och välutvecklad kvalitetskultur, som är djupt förankrad i olika aktörers och intressenters tankesätt och som ofta hänvisas till som Hankenandan.
  • Hanken International Talent -initiativet svarar mot ett betydande samhällsbehov. Det finns en stark vilja att lära och förnya verksamheten för att utvidga och förbättra initiativet.

Rekommendationer

  • Hanken bör utveckla ett universitetsövergripande angreppsätt för forskningsbaserad och aktuell utbildning, för att säkerställa utbildningsutbudets relevans.
  • Hanken behöver utveckla en gemensam uppfattning om och tydligare mål för samverkan och verksamhets genomslag i samhället. Med tydligare mål skulle Hanken bättre kunna mäta i vilken utsträckning man uppnår de egna ambitionerna, identifiera förbättringsområden och klargöra hur man mäter framgång. Ett mer datadrivet sätt skulle stödja målinriktat arbete inom detta område.
  • Hanken bör utveckla instrument och systematiska processer för att analysera och följa upp dess verksamhetsmiljö och strategiska horisonter samt koppla dessa till cykeln för kontinuerlig förbättring (PDCA).
  • Hanken bör definiera tydligare mål för Hanken International Talent (HIT) -initiativet för att stärka kopplingen mellan verksamheten och Hankens strategi. Detta skulle stödja styrningen, det kontinuerliga genomförandet och vidareutvecklingen av HIT.