Tiivistelmä

Julkaisun nimi

Hanken Svenska Handelshögskolanin auditointi (Audit of Hanken School of Economics)

Tekijät

Oliver Vettori, Crina Damşa, Hanna Maula, Alexander Myers & Mirella Nordblad. Hankenin itsearviointi (toim.) Tove Ahlskog-Pursiainen & Katarina Valkama.

Korkeakoulujen arviointijaoston päätös

Hanken Svenska handelshögskolanin auditointi on hyväksytty 15.6.2023.

Laatuleima on voimassa 15.6.2029 asti.

Auditointiryhmän arvio arviointialueista I-III

I: Osaamista luova korkeakoulu: hyvä taso

II: Vaikuttava ja uudistava korkeakoulu: hyvä taso

III: Kehittyvä ja hyvinvoiva korkeakoulu: hyvä taso

Oppiva korkeakoulu – Hankenin valitsema arviointialue

Kansainvälisten opiskelijoiden rekrytointi ja integrointi, Hanken International Talent (HIT)

Vertaisoppimisen teema ja kumppani

Teema: Digipedagogiikan tuki (Hanken Teaching Lab)

Kumppani: BI Norwegian Business School (Learning Center)

Keskeiset vahvuudet ja kehittämissuositukset

Vahvuudet 

  • Hankenilla on vaikuttavat yritys- ja alumnisuhteet, ja se käy säännöllistä vuoropuhelua näiden keskeisten sidosryhmien kanssa. Yliopisto on selvästi hyötynyt toimintatavastaan varainhankinnan sekä toiminnan elinkeinoelämän yhteyden ja vaikuttavuuden osalta.
  • Sidosryhmien ja opiskelijoiden osallistuminen koulutuksen suunnitteluun varmistaa, että koulutus vastaa yrityselämän ja opiskelijoiden tarpeita.
  • Hankenilla on kollegiaalinen ja kehittynyt laatukulttuuri, joka on juurtunut eri toimijoiden ja sidosryhmien ajattelutapaan ja johon viitataan usein Hanken-henkenä.
  • Hanken International Talent -aloite vastaa yhteiskunnalliseen tarpeeseen. Yliopistolla on vahva halu oppia ja uudistaa toimintaa sen laajentamiseksi ja parantamiseksi.

Kehittämissuositukset

  • Hankenin tulee kehittää koko yliopiston kattava lähestymistapa tutkimusperustaiseen ja ajantasaiseen koulutukseen, jotta varmistetaan ajantasaisuus ja tutkimusperustaisuus kaikessa koulutustarjonnassa.
  • Hankenin tulee kehittää yhteinen ymmärrys yliopiston yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta ja vaikuttavuudesta sekä selkeämmät tavoitteet osa-alueelle. Nykyistä selkeämpien tavoitteiden avulla Hankenin on mahdollista paremmin mitata, missä määrin se on saavuttanut tavoitteensa, tunnistanut kehittämisalueensa ja määritellyt, miten menestystä mitataan. Tietoon perustuva lähestymistapa tukisi tavoitteellisuutta tällä osa-alueella.
  • Hankenin tulee kehittää työkaluja ja systemaattisia prosesseja yliopiston toimintaympäristön ja strategisten näkymien analysoimiseksi ja seurantaan ja niiden liittämiseksi osaksi jatkuvan kehittämisen sykliä (PDCA).
  • Hankenin tulee asettaa Hanken International Talent (HIT) -toiminnalle selkeät tavoitteet, jotka tukevat sen yhteyttä Hankenin strategiaan sekä toiminnan ohjausta, uusimista ja edelleen kehittämistä.