Sammandrag

Publikationens namn

Audit of the University of Turku (Auditering av Åbo Universitet)

Författare

Milena Žic Fuchs, Sebastian Neufeld, Mikael Pentikäinen, Marijk van der Wende, Sirpa Moitus & Mira Huusko

Åbo universitets självvärdering (red.) Juha Sainio & Ilona Tuominen

Beslutet av sektionen för utvärdering av högskolorna

Auditeringen av XX godkändes den 25 augusti 2023.

Kvalitetsstämpeln är i kraft till och med den 25 augusti 2029.

Auditeringsgruppens omdöme för utvärderingsområdena I-III

I: En kompetensskapande högskola: god nivå

II: En nyskapande högskola med genomslagskraft: god nivå

III: En utvecklingsorienterad och välmående högskola: god nivå

En lärande högskola, utvärderingsområdet som XX valde

Stödtjänster för verksamhetens genomslag i samhället

Tema och partner för kollegialt lärande

Tema: Hållbar utveckling

Partner: University College Cork – National University of Ireland, Cork

Centrala styrkor och rekommendationer

Styrkor

  • Utveckling av läroplaner är en systematisk och delaktig process som väl beaktar respons från intressenter och studerande.
  • Vid Åbo universitet (UTU) pågår ett arbete med att utveckla en robust strategisk profil med innovativa initiativ inom forskningen som berör genomslag i samhället, öppen vetenskap och tvärvetenskaplighet. UTU har med framgång förnyat sina utvärderingar av forskningen i linje med sina strategiska prioriteringar.
  • Kvalitetshanteringen är tätt kopplad till UTU:s strategiska ledning. En öppen kvalitetskultur möjliggör ett brett deltagande i utvecklingen av kärnverksamheten och tjänsterna.
  • UTU har en stark ambition och ett gemensamt strategiskt mål att främja verksamhetens genomslag i samhället och universitetstjänster som stöder samverkan med samhället.

Rekommendationer

  • Åbo universitet bör fortsätta att integrera tvärvetenskaplighet ytterligare både övergripande och inom examensprogrammen.
  • Internationella experter som arbetar vid Åbo universitet är relativt få till antalet och universitetet bör göra extra satsningar för att locka internationella talanger och öka internationell expertis vid universitetet.
  • Det finns redan ett gott samarbete mellan UTU:s fakulteter, men genomförandet av strategin kunde vara mer enhetligt i fakulteterna.
  • UTU bör slutföra sin policy för kapitalanskaffning med hjälp av stödtjänster. Universitetet bör också öka den internationella dimensionen i partnerskapen.