Tiivistelmä

Julkaisun nimi

Itä-Suomen yliopiston auditointi

Tekijät

Eva Åkesson, Marc Perkins, Jürgen Seifried, Anni Siltanen, Mira Huusko ja Hanna Väätäinen
Itä-Suomen yliopiston itsearviointiraportti (toim.) Saila Vaittinen, Anu Arosanervo, Soili Makkonen ja Maija Lahtela-Kakkonen

Korkeakoulujen arviointijaoston päätös

Itä-Suomen yliopiston auditointi on hyväksytty 3.3.2023.

Laatuleima on voimassa 3.3.2029 asti.

Auditointiryhmän arvio arviointialueista I-III

I: Osaamista luova korkeakoulu: hyvä taso

II: Vaikuttava ja uudistava korkeakoulu: hyvä taso

III: Kehittyvä ja hyvinvoiva korkeakoulu: hyvä taso

Oppiva korkeakoulu – Itä-Suomen yliopiston valitsema arviointialue

Itä-Suomen yliopisto kansainvälisten opiskelijoiden ja työntekijöiden opiskelu- ja työskentely-ympäristönä

Vertaisoppimisen teema ja kumppani

Jatkuva oppiminen ml. sidosryhmäyhteistyö

Kumppani: Jyväskylän yliopisto

Keskeiset vahvuudet ja kehittämissuositukset

Vahvuudet 

  • Itä-Suomen yliopiston sitoutuminen opetukseen ja osaamisen kehittämiseen on vahvaa.
  • Itä-Suomen yliopiston henkilökunnan hyvin tuntemaa strategiaa toteutetaan monitieteisten tutkimusyhteisöjen avulla ja siihen on suunnattu tukea.
  • Henkilökunta tunnistaa oman työnsä yhteyden yliopiston tavoitteisiin ja strategiaan. Itä-Suomen yliopistossa huomioidaan laatukysymykset: toimintaa arvioidaan tiedon avulla ja saatua tietoa käytetään aktiivisesti kehittämiseen.
  • Yliopiston tavoitteena olevassa kansainvälistymisessä on viime vuosina tapahtunut hyvää edistystä.

Kehittämissuositukset

  • Itä-Suomen yliopiston tulee kehittää toimintaansa niin, että kaikki opiskelijat, erityisesti kansainväliset opiskelijat ja väitöskirjatutkijat, tuntevat olevansa yhteisön täysivaltaisia jäseniä.
  • Yhteiskunnallista osallistumista ja kumppanuuksien luomista tulee vahvistaa erityisesti niiden kanssa, jotka eivät ole ennen tehneet yhteistyötä yliopiston kanssa.
  • Yliopiston laaturyhmän toimintaa tulee vahvistaa. Laaturyhmän tulee kokoontua nykyistä useammin ja edistää nykyistä aktiivisemmin laatutyötä yliopistossa.
  • Kansainvälisen henkilökunnan urakehitysmahdollisuuksia sekä suomen kielen oppimismahdollisuuksia tulee parantaa. Yliopiston tulee varmistaa, että kaikki yhteisön jäsenet kielitaidosta riippumatta voivat osallistua yliopiston päätöksentekoon ja hallintoon.