1 Osaamista luova korkeakoulu

Arviointialueella I arvioidaan niitä menettelytapoja, jotka tukevat opiskelijakeskeistä, työelämälähtöistä ja tutkimukseen tai taiteelliseen toimintaan perustuvaa koulutuksen suunnittelua, toteutusta ja kehittämistä.

Arviointialue I on auditointiryhmän arvion mukaan tasolla hyvä.

Auditointiryhmän tunnistamat keskeiset vahvuudet ja kehittämissuositukset

Vahvuudet

  • Karelia-ammattikorkeakoulun koulutusten suunnittelulla ja toteutuksella on vahva yhteys ammattikorkeakoulun strategiaan ja alueelliseen kehittämiseen.
  • Kareliassa opiskelijoita kuullaan ja opiskelijoilla on mahdollisuus vaikuttaa opetukseen ja koulutukseen liittyviin asioihin.
  • Työelämäauditoinnit vahvistavat koulutusten työelämärelevanssia ja tukevat koulutusten kehittämistä.

Kehittämissuositukset

  • Karelian tulee entistä rohkeammin ja innovatiivisemmin ennakoida toimintaympäristön ja työelämän muutoksia koulutusten suunnittelussa.
  • Karelia-ammattikorkeakoulun tulee entistä monipuolisemmin hyödyntää oppimisesta ja opintojen etenemisestä kerättyä tietoa opiskelijoiden ohjauksen ja opintojen henkilökohtaistamisen kehittämiseksi.
  • Karelian tulee vahvistaa palautejärjestelmäänsä kehittämällä uudenlaisia läheisyysperiaatteen mukaisia, entistä paremmin opettajien ja opiskelijoiden tarpeita vastaavia palautteenkeruun ja -käsittelyn toimintamalleja.