1 Osaamista luova korkeakoulu

Arviointialueella I arvioidaan niitä menettelytapoja, jotka tukevat opiskelijakeskeistä, työelämälähtöistä ja tutkimukseen tai taiteelliseen toimintaan perustuvaa koulutuksen suunnittelua, toteutusta ja kehittämistä.

Arviointialue I on auditointiryhmän arvion mukaan tasolla hyvä.

Auditointiryhmän tunnistamat keskeiset vahvuudet ja kehittämissuositukset

Vahvuudet

  • Oulun ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmatyö on systemaattista ja perustuu strategisiin tavoitteisiin ja työelämän tarpeisiin. Koulutuksen opiskelijalähtöisyyttä ja osaamisperustaisuutta tuetaan järjestelmällisesti kehittämällä pedagogiikkaa yhteistyössä ammatillisen opettajankoulutuksen kanssa.
  • Kokonaisvaltaista opinto-ohjausta on kehitetty systemaattisesti ja hyvin tuloksin. Ohjauksen toimijat vastuualueineen on määritelty selkeästi.
  • Oulun ammattikorkeakoulu kehittää laajaa koulutustarjontaansa jatkuvasti työelämän ja sidosryhmien palautetta ja muuttuvia tarpeita kuunnellen.

Kehittämissuositukset

  • Oulun ammattikorkeakoulun tulee edelleen kehittää opiskelijapalautekulttuuria ja varmistaa, että opiskelijoille annetaan palautetta saavutetusta osaamisesta osana opetusta ja opintoja. Lisäksi opiskelijoiden tulee saada antamastaan palautteesta vastapalautetta.
  • Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) yhteyttä koulutukseen tulee vahvistaa.
  • Opinnollistamisen periaatteita ja käytäntöjä tulee kehittää kaikissa tutkinto-ohjelmissa monipuolistamaan opintojen suoritustapoja.