2 Vaikuttava ja uudistava korkeakoulu

Arviointialueella II arvioidaan menettelytapoja, joilla johdetaan ja kehitetään yhteiskunnallista vuorovaikutusta, edistetään korkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan ja taiteellisen toiminnan vaikuttavuutta sekä tuetaan kokeilevaa toimintakulttuuria.

Arviointialue II on auditointiryhmän arvion mukaan tasolla hyvä.

Auditointiryhmän tunnistamat keskeiset vahvuudet ja kehittämissuositukset

Vahvuudet

  • Oulun ammattikorkeakoulu on laatinut selkeät tavoitteet ja systemaattiset menettelytavat yhteiskunnallisen vaikuttavuuden edistämiseksi. Yhteiskunnallista vaikuttavuutta tukee kattava toimintaympäristöanalyysi.
  • Oulun ammattikorkeakoulun laaja TKI-toiminta ja taiteellinen toiminta vastaavat hyvin alueen tarpeisiin ammattikorkeakoulun strategian mukaisesti.
  • Alumnitoiminta on hyvin organisoitua, ja Oulun ammattikorkeakoulu pystyy hyödyntämään alumniensa osaamista monipuolisesti toimintansa kehittämisessä.

Kehittämissuositukset

  • Oulun ammattikorkeakoulun tulee viestiä entistä vahvemmin onnistumisistaan korkeakoulun sisällä, alueellisesti ja kansallisesti.
  • TKI-toiminnan painoalojen rinnalle on mahdollista muotoilla erilliset painoalat taiteelliselle toiminnalle.
  • Oulun ammattikorkeakoulun tulee syventää strategisia kansainvälisiä kumppanuuksiaan tiekarttojen tavoitteiden mukaisesti.