2.3 Uudistumista edistävä toimintakulttuuri

Assessment of the audit team

Monipuolisia menettelytapoja ideoiden kehittämisen tukemiseksi  

Oulun ammattikorkeakoulun vahvuutena on avoin ja osallistava toimintakulttuuri, joka kannustaa kokeiluihin kumppaneiden kanssa ja vahvistaa edellytyksiä luovaan ilmapiiriin. Auditointiryhmä sai auditointiaineistosta ja vierailulla runsaasti esimerkkejä kokeilukulttuurista ja luovasta ilmapiiristä.

Haastatteluiden mukaan henkilöstön osallistumisen mahdollisuuksia on lisätty merkittävästi viimeisten neljän vuoden aikana. Työpajassa opettajat kuvasivat lukuisia mahdollisuuksia tiedon ja osaamisen jakamiseen yli yksikkörajojen. Esimerkkejä olivat opetussuunnitelmien kehittäminen, Osuva-hanke, yhteinen pedagoginen kehittämistyö, kehittämistiimit ja sisäiset koulutukset. Lisäksi hankeideoita voi esittää kuka tahansa henkilöstön jäsen esittää ja saada tukea niiden valmisteluun. Samoin PoC-resurssi ja OpStart-kilpailu ovat osoittautuneet hyviksi tavoiksi, joilla henkilöstö on voinut tuoda ideoitaan erityisesti jatkuvan oppimisen tarjonnan kehittämiseen ja TKI-toiminnan ja koulutuksen yhteyden vahvistamiseen. Lisäksi ammattikorkeakoulu järjestää vuosittain lukuisan määrän erilaisia läsnätyöpajoja ja hankepajoja. Myös työkiertoa on mahdollistettu sekä korkeakoulun sisällä että työelämän kanssa.

Itsearvioinnin ja verkkosivujen mukaan Oulun ammattikorkeakoulun kehitysalustat ja laboratoriot ovat tutkimus- ja kehittämisympäristöjä, joita hyödynnetään sekä opiskeluun että yritysten käyttöön ja joissa muun muassa uusia ideoita voidaan työstää yhdessä opiskelijoiden ja työelämän kanssa.  Myös taiteen alalla on paljon alumnien aloitteista kasvavia tuotantoja, joissa opiskelijoiden työtä on opinnollistettu. Oulun ammattikorkeakoululla on pyrkimyksenä edelleen lisätä eri koulutusalojen ja eri taiteenalojen välistä yhteistyötä ja kiinnittää enemmän opiskelijoita TKI-hankkeisiin.

Opiskelijoiden kannustamista luovaan ajatteluun ja innovaatioihin on kuvattu itsearvioinnissa. Keväällä 2024 järjestettiin kuukausittain useita tapahtumia, joissa opiskelijoilla oli mahdollista kehitellä omia ideoitaan tai yrityssuunnitelmiaan eteenpäin. Osa näistä tapahtumista oli yhteisiä Oulun yliopiston tai työelämän kanssa. Myös opiskelijoiden monet mahdollisuudet rakentaa omaa opintopolkuaan mahdollistavat osaamisen syventämisen ja verkostoitumisen.

Yhteistyö kansallisten ja kansainvälisten verkostojen kanssa ja kumppanuusmalli tukevat toiminnan kehittämistä

Oulun ammattikorkeakoululla on laajaa sidosryhmäyhteistyötä ja selkeä kumppanuusmalli yhteistyöverkostojen hallintaan. Ammattikorkeakoulu pitää kumppanuusmalliin kuuluvien 30 yhteistyösopimuksen määrää tällä hetkellä riittävänä. Jokaisen ydinkumppanin kanssa arvioidaan vuosittain yhteistyön vaikuttavuutta. Koska kumppanuusmalli on otettu käyttöön vasta hiljattain, sen vaikuttavuuden arviointi on vielä aikaista. Kumppanuussopimusten määrä ja alueen merkittävien toimijoiden halukkuus solmia ydinkumppanuuksia kuvastaa sitä, että yhteistyötä Oulun ammattikorkeakoulun kanssa pidetään arvokkaana. Ydinkumppanitoiminnan lisäksi ammattikorkeakoulu tekee TKI-toiminnassaan laajaa yhteistyötä seudun työelämän kanssa.

Oulun ammattikorkeakoulu uudisti laatukatsauksen mukaan sidosryhmäpalautejärjestelmänsä vuonna 2023. Laajan sidosryhmien tarvekartoituksen perusteella tehtävät toimenpiteet ja sidosryhmätoiminnan kehittäminen täsmentyvät vuonna 2024. Sidosryhmien mukaan Oulun ammattikorkeakoulun vahvuuksia ovat yhteiskehittäminen ja uudistuminen. Tarvekartoituksen mukaan Kauppakamari, yrittäjäjärjestöt ja Oulun kaupunki pitävät Oulun ammattikorkeakoulua merkittävänä toimijana alueella.

Oulun ammattikorkeakoulu on asettanut kansalliselle koulutusyhteistyölle muiden ammattikorkeakoulujen kanssa paljon odotuksia, ja tiekartan mukainen strateginen koulutusyhteistyö valittujen kumppaneiden kanssa on käynnistynyt. Valmisteilla on tradenomikoulutusyhteistyö Savonian ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa, ja koulutukset alkavat vuonna 2025. Yhteistyö Sibelius-Akatemian kanssa taiteellisessa toiminnassa on kansallisesti merkittävää.

Uusitun strategiansa mukaan Oulun ammattikorkeakoulu tavoittelee kansainvälisyyden kasvattamista, josta esimerkkinä on osallistuminen eurooppalaiseen yliopistoallianssiin UP University. Strategisten kansainvälisten yhteistyökumppanien, kuten kansainvälisten vaihto- ja TKI-kumppaneiden valinta vaikutti auditointihaastattelujen perusteella olevan vielä kesken. Auditointihaastattelun mukaan erityisesti taiteen ja kulttuurialan hankkeista yli puolet on jo kansainvälisiä. Auditointiryhmä suosittelee, että Oulun ammattikorkeakoulu syventää strategisia kansainvälisiä kumppanuuksiaan tiekarttojen tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi auditointiryhmä kannustaa ammattikorkeakoulua selkiyttämään kansainvälisen yhteistyön tavoitteita ja tuloksia.

Yhteistyö alumnien kanssa kehittää korkeakoulua ja toiminta-aluetta

Alumnitoiminta on Oulun ammattikorkeakoulussa erityisen toimivaa ja aktiivista. Alumnit ovat mukana useissa hankkeissa kulttuurialalla, tekniikan alalla ja liiketaloudessa. Tutkinto-ohjelmat hyödyntävät alumnien näkemyksiä työelämän osaamistarpeista. Alumnien rooli on merkittävä ja näkyy kaikilla ammattikorkeakoulun koulutusaloilla ja TKI-toiminnassa hanke- ja koulutusyhteistyönä ja taiteellisten produktioiden kehittämisessä.

Toimiva ja aktiivinen alumnitoimikunta tukee myös merkittävällä tavalla koulutussisältöjen kehittämistä ja työelämärelevanssin varmistamista. Alumnineuvottelukunnasta on saatu merkittävää palautetta ja toiveita yhteisistä opinnoista esimerkiksi työlainsäädäntöä koskien. Tämä on tärkeää ammattikorkeakoululle, jonka alumneista merkittävä osa toimii alueella ja osallistuu alueen kehittämiseen. Myös ammattikorkeakoulun tutkimuskärkien suunnittelu ja koulutuksen kehitys perustuu vahvasti alumnitoimintaan.