1.2 Koulutuksen toteutus

Assessment of the audit team

Opiskelijavalintaa ja tutkinnon suorittamista koskevia säännöksiä ja määräyksiä noudatetaan hyvin 

Oulun ammattikorkeakoulun koulutuksen toteutusta jäsentää itsearvioinnissa ja henkilöstöintra Heimossa selkeästi kuvattu oppijan polku, joka luo hyvän perustan opiskelijalähtöiseen koulutukseen.

Oulun yliopiston ylläpitämät koulutuspalvelut vastaavat Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijavalinnan toteuttamisesta. Opiskelijavalinta on valtakunnallisesti vahvasti ohjattu ja säännelty, ja sen toteutukseen liittyy valtakunnallista valintayhteistyötä. Oulun ammattikorkeakoulu ottaa ammattikorkeakoululain mukaisesti opiskelijat. Koulutuspalveluiden ohjeet opiskelijavalinnan ja opintojen etenemistä sekä tutkintojen suorittamista koskien ovat selkeät ja varmistavat opiskelijavalinnan läpinäkyvyyden. Auditointiryhmä suosittelee kuitenkin, että Oulun ammattikorkeakoulu arvioi opiskelijavalintaan liittyvää tarkoituksenmukaista vastuunjakoa yhteistyössä koulutuspalveluiden kanssa. Lisäksi ammattikorkeakoulun on tarpeen arvioida opiskelijavalintaprosessin sujuvaa toteuttamista. Luvussa 4 esitetään lisää arvioita opiskelijavalintaprosessia koskien.

Koulutuksen toteutus tukee tavoitteellista oppimista ja opiskelijoiden aktiivista roolia omassa oppimisprosessissaan

Auditointiaineistojen mukaan Oulun ammattikorkeakoululla on monipuolisia tapoja tukea ja ohjata opiskelijan tavoitteellista oppimista ja hänen aktiivista rooliaan omassa oppimisprosessissaan. Opiskelussa tärkeänä tukena ja motivaattorina toimivat asiantuntevat opettajatuutorit, jotka saivat opiskelijatyöpajassa opiskelijoilta paljon kiitosta. Opettajatuutorit ovat tärkeässä roolissa muun muassa aktivoitaessa opiskelijoita tunnistamaan, minkälaisia oppijoita he ovat. Opettajatuutorin tehtäväkenttä on laaja, hyvin ohjeistettu ja he saavat tehtäväänsä myös koulutusta. Opettajatuutoritoiminnan tavoitteet ja kehittäminen tapahtuu Oulun ammattikorkeakoulun toimintana. Oulun yliopiston koulutuspalvelut tukevat opettajatuutorointia haastatteluiden mukaan lähinnä konsultaationa. 

Oulun ammattikorkeakoulussa on tehty runsaasti kehittämistyötä opintojen joustavoittamiseksi. Itsearviointiraportin mukaan opetussuunnitelmien suunnittelun tavoitteena on mahdollistaa yksilölliset opintopolut, joissa voidaan hyödyntää esimerkiksi oman korkeakoulun ulkopuolelta hankittavia toteutuksia, opinnollistamista, kansainvälistä vaihtoa tai kansainvälisiä kaksoistutkintoja.

Opintojen joustavuus toimii hyvin, mikä ilmeni opiskelijatyöpajassa lukuisina opiskelijoiden mainintoina mahdollisuuksista suorittaa opintoja monella tavalla tai osoittaa osaamisensa eri tavoin. Opiskelijat arvostivat myös sitä, että opintoja voi tehdä omaan tahtiin ajasta ja paikasta riippumattomasti ja sovittaa niitä kohtuullisen hyvin omaan elämäntilanteeseen.

Monimuotoisista koulutuksen toteuttamistavoista nousivat esiin esimerkkeinä flipped-learning-menetelmä ja erilaiset opiskelijoiden aktiivista osallistumista ja oppimista edistävät yksilö- ja ryhmätyöt sekä teorian ja käytännön hyvät kytkennät. Moni opiskelija antoi kiitosta hyvästä ja kannustavasta oppimisilmapiiristä. Useat opiskelijat nostivat esiin opiskelijoiden keskinäisen vertaistuen merkityksen opintojen suorittamisen vauhdittajana. YAMK-opiskelijat korostivat monialaisten opintojaksojen mahdollistamaa verkostoitumista ja sen lisäarvoa omalle osaamiselle.

Opiskelijatyöpajan mukaan Moodle-oppimisympäristö koettiin pääosin toimivana. Erityistä kiitosta opiskelijoilta saivat monimuoto-opetuksessa tallennetut etäluennot. Paikoin Moodlen kehittämiskohteeksi nostettiin materiaalien löydettävyys ja laatu.

Myös monipuoliset mahdollisuudet valita opintojaksoja osaksi omia tutkinto-opintoja ja siten rakentaa yksilöllisiä osaamisprofiileja saivat opiskelijoilta myönteistä palautetta. Opiskelijatyöpajassa esiin nousseet koulutuksen haasteet koskivat erityisesti aikatauluja, äkillisiä aikataulumuutoksia, luennon muuttamista etäluennosta lähiluennoksi, myöhään julkaistuja lukujärjestyksiä tai monimuoto-opintojen epäonnistuneita aikataulutuksia. 

Auditointiaineistojen mukaan sekä opetusta että oppimisympäristöjä on kehitetty opiskelijoiden palautteen pohjalta. Opettajien toiminta sai myös pääsääntöisesti myönteistä palautetta. Opintojaksojen kuvaukset toteutussuunnitelmineen on kuvattu hyvin opinto-oppaassa. Opiskelijoiden mukaan osaamistavoitteita ei ollut kuitenkaan esitelty riittävästi kaikissa opintojaksoissa. Auditointiryhmä kannustaa ammattikorkeakoulua varmistamaan systemaattisen osaamistavoitteista keskustelun kaikilla opintojaksoilla.

Kokonaisvaltainen opintojen ohjauksen suunnitelma tukee opiskelijan sujuvaa opiskelua ja hyvinvointia

Oulun ammattikorkeakoulussa on tehty ansiokasta kehittämistyötä opiskelijan ohjaukseen liittyen. Kattava opintojen ohjaussuunnitelma huomioi lainsäädännön ja kansalliset linjaukset. Se määrittelee ohjaustoiminnan järjestelmällisesti opiskelijan polun eri vaiheissa aina hakuvaiheesta opintojen päättymiseen. Opintojen ohjaussuunnitelmasta käyvät ilmi kaikki toimijat ja heidän ydintehtävänsä ohjauksessa. Ohjauksen keskeisyys näkyy ammattikorkeakoulussa monimuotoisina menettelytapoina, järjestelmällisenä opintojen ohjauksena ja opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämisenä. Henkilöstöintra Heimossa ja opinto-oppaassa ohjauksen eri muodot on tuotu hyvin esiin, ja opinto-oppaasta löytyvät linkit eri palveluihin. Oppimisen ja opiskelun ohjauksen osa-alueita ovat hyvin ohjeistettu opettajatuutoritoiminta ja HOPS-ohjaus sekä kampusopo-toiminta ja opintopsykologien toiminta, joka on Oulun yliopiston koulutuspalvelujen tuottamaa.

Esimerkki ohjauksen järjestelmällisestä kehittämisestä on urasuunnittelun työkalun kehittäminen. Vuodesta 2019 alkaen ansiokkaasti kehitetty ja urasuunnittelun käyttöön integroitu työkalu tukee opiskelijan opiskelua ja ammatillista kasvua. Urasuunnittelu ja ammatillinen kasvu on liitetty ohjauksen yhdeksi poluksi, kuten myös hyvinvoinnin tukeminen sekä tukipalvelujen (esimerkiksi kirjasto ja ICT-palvelut) hyödyntäminen. Oulun yliopiston työelämä- ja ohjauspalvelut tarjoavat opiskelijoille urasuunnitteluun, työnhakuun ja työllistymiseen liittyviä monipuolisia palveluita muun muassa järjestämällä työhakua tukevia työpajoja.

Itsearvioinnissa opiskelijan hyvinvointiin vaikuttavat tekijät on kuvattu selkeästi. Auditointiaineiston perusteella opiskelijan hyvinvointia tukevat osa-alueet otetaan huomioon niin koulutuksen suunnittelussa kuin toteutuksessa. Auditointivierailulla hyvinvointipalvelut saivat opiskelijoilta pääosin hyvää palautetta. 

Keväällä 2023 on aloitettu vuoteen 2025 ulottuva ammatillisen opettajankoulutuksen toteuttama Osuva-hanke, joka on auditointihaastattelujen mukaan jo tuottanut hyviä tuloksia ja edistänyt opintojen suorittamista määräajassa. Auditointiryhmä kannustaa Oulun ammattikorkeakoulua jakamaan eri tutkinto-ohjelmissa havaittuja toimivia menettelytapoja.

Oulun ammattikorkeakoulussa on 2023 päivitetty opiskelijoita koskeva kattava tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma sisältäen esteettömyyteen ja saavutettavuuteen liittyvät selvitykset, tavoitteet ja toimenpiteet. Lisäksi opinto-opas sisältää tasa-arvoa koskevat säännöt, ohjeet ja tiedot asiaa koskevista yhteystahoista.

Tasa-arvoon liittyviä kysymyksiä käsitellään muun muassa tutkinto-ohjelmatiimeissä, opiskeluhyvinvointiryhmissä, opinto-ohjaajien työryhmässä ja auditointihaastatteluissa esiin tulleessa uudessa työryhmässä, jossa opiskelijoiden ja henkilöstön tasa-arvoa koskevia asioita käsitellään yhdessä. Opinnoissa tasa-arvo on otettu huomioon esimerkiksi tarjoamalla tukea lukihäiriöissä ja muissa oppimisen vaikeuksissa. Opiskelijatyöpajan ja haastattelujen mukaan suurin osa opiskelijoista koki, että opiskelijoiden moninaisuus huomioidaan ammattikorkeakoulussa entistä paremmin ja että opiskelijoiden tasa-arvo ja yhdenvertainen kohtelu toteutuu. Opiskelijatyöpajassa nousi kuitenkin muutamia huomioita liittyen kansainvälisen koulutuksen edellyttämiin kielitaitokysymyksiin. Kansainvälisten opiskelijoiden määrän lisääntyessä auditointiryhmä suosittelee, että Oulun ammattikorkeakoulu kiinnittää huomiota kansainvälistymisen edellyttämiin osaamisiin niin henkilöstön kuin opiskelijoiden osalta.

Opintojen joustavoittaminen osaamista tunnustamalla ja opinnollistamista kehittämällä

Osana opiskelun joustavien ja motivoivien opintopolkujen toteutusta on hankitun osaamisen tunnustamisen HOT-prosessi. Se on Oulun ammattikorkeakoulun auditointimateriaalien perusteella selkeä, ja sitä koskevat ohjeet ovat helposti löydettävissä opinto-oppaassa ja henkilöstöintra Heimossa. Auditointihaastattelujen ja opiskelijatyöpajan mukaan moni opiskelija kaipasi kuitenkin parempaa ja käytännönläheistä opastusta osaamisen tunnustamiseen heti opintojen alussa. YAMK-koulutuksissa aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen vaikutti toimivalta ja sai opiskelijoilta hyvää palautetta.

Opinnollistaminen on yksi tapa joustavoittaa opintoja. Oulun ammattikorkeakoulu on sopimuksessaan opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa kaudelle 2021–2024 todennut kehittävänsä YAMK-tutkintojen monialaista ja työn opinnollistamiseen pohjautuvaa mallia. Osassa tutkinto-ohjelmia opinnollistaminen oli jo käytössä, ja sille on laadittu ohjeet. Esimerkiksi taiteen ja kulttuurin alalla korostettiin opinnollistamista tärkeänä menettelytapana tavoiteltaessa määräajassa valmistumista. Auditointihaastattelujen ja opiskelijatyöpajan mukaan opinnollistamista hyödynnetään vielä melko vähän eikä se käsitteenä ole täysin konkretisoitunut opiskelijoille tai opetushenkilöstölle. Auditointiryhmä suositteleekin jatkamaan keskustelua opinnollistamisen mahdollisuuksista ja merkityksestä opintojen läpäisyssä, laatimaan sille ammattikorkeakoulutasoisen prosessin sekä tiedottamaan opiskelijoita kattavasti.

Opiskelijat toivovat oppimisestaan enemmän palautetta  

Opettajat hyödyntävät osaamisen arvioinnissa Oulun ammattikorkeakoulun yhteisiä arviointikehikkoja ja arviointiohjeita, mikä luo auditointiryhmän mukaan hyvän perustan osaamisen arviointiin. Samoin auditointiaineistossa on kuvattu monia tapoja osaamisen osoittamiseen ja niiden toimivuuteen.

Auditointivierailun perusteella henkilöstö koki antavansa opiskelijoille runsaasti palautetta heidän oppimisestaan, kun taas opiskelijat kaipasivat opiskelijatyöpajan mukaan enemmän henkilökohtaista ja konkreettista palautetta oppimisestaan. Osa opiskelijoista toivoi arviointikriteerien kehittämistä, koska he kokivat, etteivät arviointikriteerit ole aina tasapuolisia eri opintojaksojen vaatimusten suhteen. Muutamat kriittiset palautteet koskivat toisinaan myöhässä annettuja arviointeja. Opiskelijat tunnistivat työpajassa myös ryhmätöiden oikeudenmukaiseen arviointiin liittyvän haasteen tilanteissa, joissa ryhmän osaamisen lähtötasossa on eroja tai kun ryhmän jäsenillä on erilainen motivaatio oppimiseen. Auditointiryhmä suosittelee Oulun ammattikorkeakoulua edelleen kehittämään toimintatapoja, joilla varmistetaan opiskelijoille oppimista koskeva monipuolinen palaute kiinteänä osana opetusta ja opintoja.