2.2 Vaikuttava tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta sekä taiteellinen toiminta

Assessment of the audit team

TKI-hankkeet ovat vaikuttavia ja uudistavat aluetta

Oulun ammattikorkeakoulu on tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassaan (TKI) kiinnittynyt hyvin alueensa työelämään ja uudistaa sitä monilukuisten hankkeiden kautta. Vuoden 2024 alussa hankkeita oli käynnissä yli 110, ja pääosa niistä tehdään yhteistyössä alueen työelämän kanssa. Hankevolyymi oli noin 20 miljoonaa, ja Oulun ammattikorkeakoulun tavoitteena on puolitoistakertaistaa hankkeiden alueelle tuoma rahamäärä viidessä vuodessa. Tavoitteita koskevat tarkemmat toimenpiteet olivat auditointiajankohtana vielä suunnitteluvaiheessa.

TKI-hankesalkun johtamisen menettelytavat vaikuttavat auditointiaineiston mukaan olevan toimivia. TKI-toimintaa koskevat tavoitteet, menettelytavat, prosessit sekä toimintaa koskevat ohjeet on selkeästi kuvattu henkilöstöintra Heimossa. TKI-toiminnassa on käytössä systemaattinen prosessi, jota toteutetaan Thinking Portfolio -ohjelmiston avulla. Uusien hankeideoiden ehdottaminen on haastattelujen perusteella helppoa.  Kuka tahansa henkilökunnan jäsen pystyy intranetissä olevien ohjeiden mukaisesti ehdottamaan hanketta Thinking Portfoliossa. Sen jälkeen kun hankeideasta on kerätty riittävät perustiedot, päätetään keskitetysti, aloitetaanko ja resursoidaanko hanke. Haastattelujen perusteella käytännössä hankkeen aloittamista koskevat päätökset kestävät kuitenkin melko pitkään, kun taas ammattikorkeakoulun toiminnan suunnittelu vaatisi tiiviimpää yhteensovittamista TKI-toiminnan ja koulutuksen resurssoinnin välillä. Auditointiryhmä kannustaa Oulun ammattikorkeakoulua ideoimaan menettelytapoja, joilla hanketoiminnan suunnittelu saadaan sujuvaksi osaksi ammattikorkeakoulun vuosittaista työaikasuunnittelua.   

Tiekartat ovat hyvä keino johtaa systemaattista ja tavoitteellista kehitystyötä  

TKI-toiminnalle on strategiassa asetettu selkeät ja mitattavissa olevat tavoitteet. Näiden lisäksi Oulun ammattikorkeakoulussa on käytetty systemaattisesti kehitettyjä tiekarttoja välineenä toiminnan strategisessa johtamisessa. Seuraavalle kolmelle vuodelle itsearviointiraportissa ja 2023 hyväksytyssä TKI-tiekartassa on seitsemän avaintavoitetta. Auditointihaastattelujen mukaan valmisteilla oli auditointiajankohtana TKI-toimintasuunnitelma. TKI-johtotiimissä on suunniteltu käytävän läpi joka kuukausi toimenpiteiden jalkautumista. TKI-tiekartan ensimmäiset tavoitteet oli asetettu vuodelle 2024, joten niiden tuloksia ei vielä auditointivierailuun mennessä ollut saatavilla.

TKI-tiekartan vuoden 2024 tavoitteena on, että TKI-toiminnalle on määritelty selkeät tutkimuskärjet ja tutkimusryhmät. Auditointihaastattelujen mukaan Oulun ammattikorkeakoulu pyrkii valitsemaan kerrallaan muutaman tutkimuksellisen kärjen, jossa pyritään olemaan alan kehityksen keskeinen toimija. TKI-toiminnan tutkimuskärkien valintaan on olemassa toimiva prosessi ja kriteerit. Auditointihaastattelujen mukaan prosessi oli automaattisten itseohjautuvien työkoneiden tutkimuskärjen osalta edennyt Plan–Do–Check–Act (PDCA) -syklin mukaisesti, ja tätä toimivaa prosessia pyritään käyttämään myös jatkossa. Uusien tutkimusympäristöjen kehittäminen alueellisen tarpeen mukaan keskeisten tutkimustehtävien alustoiksi on myös toteutettu laajan yhteistoiminnan ja kokeilujen kautta. Tuloksia näiden tutkimuskärkien vaikuttavuudesta ei automaattisten koneiden tutkimusaluetta lukuun ottamatta vielä ole, mutta tämän ensimmäisen kärjen perusteella tutkimuskärkiprosessilla on varsin paljon potentiaalia.

Oulun ammattikorkeakoulun kehitysalusta ja laboratoriot tarjoavat työelämälle tilat ja tukea kehitystyötä varten. Monialaisten kehittämisympäristöjen kehittämisen prosessi on osoitus TKI-kehittämistyön hyvästä käyntiin lähdöstä.

Tiedon keruu on systemaattista ja tarkoituksenmukaista

Oulun ammattikorkeakoulu kerää tarkoituksenmukaista tietoa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan sekä taiteellisen toiminnan yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta, ja tietoa hyödynnetään toiminnan kehittämisessä PDCA-syklin mukaisesti. TKI-toiminnan hankevolyymi ja hankkeiden edistyminen pysyvät TKI-johtotiimin ajantasaisessa hallinnassa Thinking Portfolio -projektisalkun avulla. Hanketoimintaa seurataan säännöllisesti myös TKI-johtotiimin kokouksissa. Muutoinkin toimintatiedon keruu vaikuttaa haastatteluiden perusteella systemaattiselta ja tarkoituksenmukaiselta.

Tiekartat tarjoavat hyvän systemaattisen työkalun TKI-toiminnan johtamiseen ja arviointiin. Eri alojen tavoitteet ovat selkeitä ja realistisia, mutta riittävän kunnianhimoisia. TKI-tiekarttaan liittyvät tavoitteet ja toimintasuunnitelmat olivat vasta alkaneet vuoden 2024 alussa. Tiekartat on ajoitettu kalenterivuosille 2024–2026. Auditointiryhmä kiinnitti huomiota siihen, että laatukatsauksissa on raportoitu vähän TKI-toiminnan tuloksista ja vaikuttavuudesta. Auditointiryhmä suosittelee, että Oulun ammattikorkeakoulu kiinnittää jatkossa enemmän huomiota TKI-toiminnan vaikuttavuuden raportointiin.

Taiteellinen toiminta uudistaa Oulun seutua

Oulun ammattikorkeakoulun taiteellinen toiminta on näkyvää ja uudistaa Oulun seutua. Oulun ammattikorkeakoulun taiteellisella toiminnalla on vahva yhteys Oulun seutuun ja omien koulutusten alumneihin. Erilaisia produktioita on paljon, ja niillä on ollut keskeinen merkitys Oulun saamaan vuoden 2026 Euroopan Kulttuuripääkaupunkistatukseen. Erityisen merkittävänä onnistumisena mainittiin LUMO Light Festival, jossa laskettiin käyneen yhden viikonlopun mittaan yli 20 000 kävijää. Oulun ammattikorkeakoulun Centre for Arts Innovation (CAI) perustettiin vuonna 2022 edistämään innovatiivisia ja poikkitieteellisiä taiteen alan kokeiluja uusien teknologioiden parissa. Tavoitteena on ollut kehittää uusia käytäntöjä ja tapoja luoda taiteellista sisältöä. Toiminta on sittemmin laajentunut kansalliseksi, ja Oulun ammattikorkeakoulu tekee säännöllistä yhteistyötä Sibelius-Akatemian kanssa.

Auditointihaastattelujen mukaan taiteellisille toiminnan vaikuttavuudelle on luotu mittarit, joissa käytetään hankekohtaisia ”fiilismittareita”, kävijämääriä ja tapahtumapalautteita. Oulun ammattikorkeakoulu tekee vuosittain koonnit tapahtumista, joiden pohjalta arvioidaan tapahtumien vaikuttavuutta alueellisesti ja kansallisesti. Myös tapahtumissa suoritettuja opintopisteitä ja opintojaksopalautetta seurataan systemaattisesti. Auditointihaastattelussa taiteen ja kulttuurin alan toimijat korostivat, että taiteellisen toiminnan tavoitteet ovat luonteeltaan erilaisia kuin muussa ammattikorkeakoulun toiminnassa lukuun ottamatta valmistumistavoitetta.  Haastattelun mukaan taiteen vaikuttavuuden oleellisimmat tavoitteet eivät ole numeerisia, vaan pitkälti fiilispohjaisia. Oulun ammattikorkeakoulun taiteellinen toiminta näkyy paikallisessa mediassa lähes päivittäin.

Auditointihaastattelujen perusteella taiteen ja kulttuurin alan toimijat pitivät TKI-toiminnan painoaloja liian laveina taiteellisen toiminnan hankkeille, vaikka taiteellinen toiminta liittyykin kaikkiin Oulun ammattikorkeakoulun tämänhetkisiin TKI-painoaloihin. Taiteen toimijoiden mielestä taiteelle voisi olla omat erilliset, taiteen tuottamiseen kohdistuvat painoalat. Haastatteluiden mukaan taiteellisessa toiminnassa on ollut esillä alueen hyvinvointiin liittyvä kehittämisidea. 

Ammattikorkeakoulussa on sitouduttu eettisiin suosituksiin ja hyviin tieteellisiin käytäntöihin

Oulun ammattikorkeakoulussa on sitouduttu hyvään tieteelliseen käytäntöön. Hyvää tieteellistä käytäntöä koskevat menettelytavat ja kattavat ohjeet on selkeästi kuvattu opinto-oppaassa osana opiskelijoiden opinnäytetyöprosessia. Henkilöstölle suunnatut vastaavat ohjeet löytyvät henkilöstöintra Heimosta.

Oulun ammattikorkeakoulu on sitoutunut Tutkimuseettisen neuvottelukunnan avoimen tieteen menettelytapoihin ja -ohjeisiin. Hyvää tieteellistä käytäntöä koskevat menettelyt ja kattavat ohjeet ovat osa hanketoiminnan kriteereitä. Ohjeet tukevat hankkeiden aineistojen avoimuutta. Tämä koskee myös itsearvioinnissa kuvattuja avoimia oppimateriaaleja. Tutkimusetiikan tukihenkilöjärjestelmä käynnistyi 2017, ja Pohjoisten ammattikorkeakoulujen tutkimuseettinen yhteistyö on alkamassa vuonna 2024. Oulun yliopiston julkaisuyksikkö ja kirjasto edistävät palvelusopimuksen mukaisesti myös Oulun ammattikorkeakoulun avoimen tieteen käytäntöjä järjestämällä koulutuksia osaamisaloilla.