1.4 Korkeakoulun esimerkit onnistuneista kehittämistoimista

Koulutuksen kehittämisryhmä osallistaa ja kannustaa

Koulutuksen kehittämistä koordinoi vararehtorin johdolla kokoontuva koulutuksen kehittämisryhmä. Työskentelytapa on ideoiva ja siinä hyödynnetään erilaisia työpaja- ja design sprint -menetelmiä.

Ryhmä järjestää koko henkilöstölle pedagogisia koulutuksia ja keskustelutilaisuuksia, joihin liittyy virtuaalialustalla käytävä teemoitettu keskustelu. Lisäksi Koulutuksen kehittämisryhmä valmistelee linjauksia johtoryhmälle.

Erityisesti työryhmä on vauhdittanut kehittämistyötä kohdentamalla resurssia erilaisten ideakilpailujen (OPStart) ja Proof of Concept (PoC)-tyyppisten prosessien kautta (kuva 9). Kehittämisessä on huomioitu avoimen ammattikorkeakoulun tarjonnan lisäksi pienet osaamiskokonaisuudet sekä ajasta ja paikasta riippumattomuus.  Yksi hyvä esimerkki tästä on Kulttuurin törmäyskurssi. OPStart-kilpailussa palkinnon ja kunniamaininnan on saanut yksi idea vuosittain. Kaikki esitetyt ideat saavat huomioita ja niiden tukemiseen voi löytyä myös muita mahdollisuuksia. PoC-resurssoinneista päätetään kuukausittain.

Opintotarjonnan kehittäminen Proof of Consept -resursilla koostuu seuraavista vaiheista: 1. idea (huomioidaan kriteerit), johon kuuluu boostaus. 2. Arviointi, jossa mahdollista saada PoC-rahoitus tai resurssi. 3. Kehittäminen. Saatavilla kohdennettu pedagoginen tuki. 4. Tarjonta, jota markkinoidaan.
Kuva 9. Proof of Concept kannustaa opettajia luomaan uudenlaista opintotarjontaa.

Konkreettisia kehittämisesimerkkejä ovat jatkuvan oppimisen tarjonnan alusta ja brändi (Oamk Boost) sekä sähköiset taustaprosessit avoimen ammattikorkeakoulun ilmoittautumisille ja maksujen keräämiselle.

 

Uusilla englanninkielisillä tutkinto-ohjelmilla vastaamme työelämän tarpeisiin

Oamk on vastannut tulevaisuuden osaajapulaan alueella aloittamalla uusia englanninkielisiä tutkinto-ohjelmia.  Syksyllä 2023 aloitti Degree Programme in Mechanical Engineering, Option of Sustainable Product Development, joka on perustettu Oulun alueen tuotekehitystä tekevien yritysten ja suunnittelutoimistojen tarpeisiin. Tutkinto-ohjelman sisältöä on kehitetty yhdessä työelämäsidosryhmien kanssa samalla tulevista harjoittelupaikoista ja yritysyhteistyössä tehtävistä laajoista projektiopinnoista keskustellen. Tutkinto-ohjelman suunnittelussa on tarkasti huomioitu kestävä kehitys ja vihreä siirtymä.

Syksyllä 2022 aloittaneessa Degree Programme in Nursing -ohjelman suunnittelussa ja valmistelussa on alusta asti ollut mukana sosiaali- ja terveysalan sekä julkisen että yksityisen puolen edustajia. Kaikki osapuolet tunnistivat työvoimapulan ja kysynnän eri kulttuuritaustoista tulevien sairaanhoitajien kouluttamiselle. Keskustelimme etukäteen eri foorumeilla, tiedotimme tulevasta ja rohkaisimme alueen työelämää suhtautumaan avoimesti lisääntyvän maahanmuuton edellyttämän englanninkielisen sairaanhoitajakoulutuksen aloittamiseen.

 

Kehitämme yhteistä opetustarjontaa

Olemme kehittäneet kaikkien koulutusalojen yhteistä opetustarjontaa. Tunnistimme useissa monialaisissa työryhmissä, mitä yhteistä osaamista kaikissa tutkinto-ohjelmissa on. Valmistelun pohjalta määrittelimme seuraavat amk-tutkintojen yhteiset opintojaksot lukuvuoden 2023–2024 opetussuunnitelmiin:

  • Ammatillinen kehittyminen ja työelämätaidot 5 op
  • Digi- ja tietotekniset taidot 3 op
  • English for Working Life 3 op
  • Innovoidaan yhdessä 3 op
  • Svenska för arbetslivet 3 op
  • Työelämän viestintätaidot 3 op
  • Viestintä tutkimus- ja kehittämistyössä 3 op.

Työryhmät määrittelivät opintojaksojen toteutusajankohdat. Osa opintojaksoista toteutuu nonstop-periaatteella. Toteutuksissa huomioimme koulutusalojen erityistarpeet ja opiskelijoiden mahdollisuuden monialaiseen tiimityöskentelyyn.

 

Opiskelija ja selkeät toimintatavat ovat Kielikeskuksen kehittämistyön keskiössä

Vuonna 2021 Oamkissa aloitti toimintansa Kielikeskus, joka yhdisti samaan yksikköön noin 25 kielten ja viestinnän opettajaa. Uudessa yksikössä kehitämme kielten opetusta ja parannamme toimintatapoja monialaisessa yhteistyössä.

Kielikeskuksen työtä ohjaa systemaattisesti strategian toimenpidesuunnitelma, joka kytkee yksikön kehitystyön Oamkin strategiaan. Opiskelijoiden näkökulma on keskeinen toiminnan kehittämisessä. Opiskelijapalautteen käsittelyn olemme systematisoineet, ja opiskelijajäsen osallistuu Kielikeskuksen johtoryhmätyöskentelyyn.

Opetussuunnitelmatyössä olemme uudistaneet kielten ja viestinnän opintojaksot tukemaan opiskelijan sujuvaa opintopolkua. Olemme lisänneet verkko-opintoja ja tehostamme ohjausta joustaviin opintovalintoihin esimerkiksi kieliopintoinfoilla.

Yhteistyössä työelämäkumppaneiden kanssa kehitämme jatkuvan oppimisen tarjontaa. Verkostoitumalla muiden oppilaitosten kanssa ja osallistumalla hanketyöhön olemme luoneet uutta opintotarjontaa sekä kehittäneet henkilöstömme osaamista.