2.1 Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden johtaminen

Auditeringsgruppens bedömning

Vaikuttavuus on strategisessa keskiössä ja vaikuttavuustavoitteet on määritelty selkeästi

Strategian mukaan kaikkea Oulun ammattikorkeakoulun tekemistä ohjaa vaikuttavuus. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus toteutuu koulutuksen ja TKI-toiminnan sekä tavoitteellisen viestinnän ja vuorovaikutuksen kautta. Strategiassa ja itsearvioinnissa on esitetty selkeä kuvaus ammattikorkeakoulusta yhteiskunnallisena toimijana.

Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet on määritelty strategiassa selkeällä ja mitattavalla tavalla. Koulutuksen keskeinen vaikuttavuusmekanismi ovat valmistuneet asiantuntijat ja alueelle syntyvä uusi osaaminen ja TKI-toiminnassa vaikuttavuutta tavoitellaan uusilla ratkaisuilla, ideoilla ja innovaatioilla. Taiteellisessa toiminnassa vaikuttavuus tarkoittaa rikasta ja hyvinvoivaa kulttuurielämää seudulla. Kansainvälisyydessä vaikuttavuutta tavoitellaan keskeisesti eurooppalaisen yliopistoallianssi -yhteistyön edistämisen avulla ja lisäämällä englanninkielisen koulutuksen tarjontaa.

Tiekartoissa on laadittu konkreettisia tavoitteita, joissa tavoitetaso on vuosittain nouseva. Vaikuttavuuden mittareita ovat muun muassa tutkintojen määrä, määräajassa suoritetut tutkinnot ja opiskelijoiden työllistyminen, ulkopuolisesti kilpailtu TKI-rahoitus, TKI-hankesalkun koko sekä TKI-toiminnan vuosittainen kokonaisvolyymi, toimintaan osallistuvien yritysten lukumäärä, rahoitus ja hankkeet.

Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteiden seurannassa ja kommunikoinnissa keskeisiä ja hyvin toimivia välineitä ovat yhteiskuntavastuuraportti, laatukatsaukset ja tiekartat. Ammattikorkeakoulun toiminnan vaikuttavuutta seurataan ja arvioidaan systemaattisesti johtoryhmässä, koulutuksen kehittämisryhmässä ja TKI-toiminnan johtotiimissä sekä ammattikorkeakoulun hallituksessa.

Tiekarttojen ja vaikuttavuusmittarien lisäksi vaikuttavuuden seurannan tukena käytetään monipuolisesti erilaisia selvityksiä. Sidosryhmätutkimus täydentää kumppanipalautetta, suositteluindeksin (NPS) avulla ammattikorkeakoulu arvioi onnistumistaan työelämäyhteistyössä ja Oulun innovaatioallianssin (OIA) arviointi tehdään kolmen vuoden välein. Myös työelämäedustajilta pyydetään palautetta heidän osallistuessaan ammattikorkeakoulun koulutus- tai TKI-toiminnan yhteistyöhön.

Oulun ammattikorkeakoulun strategia tarkistetaan kahden vuoden välein, ja sitä uudistetaan joka neljäs vuosi. Kattava toimintaympäristöanalyysi on tukenut erinomaisesti strategiatyötä, mikä todentui myös auditointivierailulla. Osana strategiaprosessia ammattikorkeakoulu toteutti vaikuttavan ja osallistavan toimintaympäristön analyysin, joka kattoi koko pohjoisen Suomen alueen demografisen analyysin, työelämän keskeiset muutostrendit ja osaamistarpeet, rahoitusmalliin tulossa olevat muutokset sekä Oulun alueen ja OIA-allianssin tulevaisuuden näkymät. Arviointiryhmä suosittelee yhtä perusteellista toimintaympäristön analyysia ja tiedon keruuta toimintaympäristöstä myös jatkossa strategiaa päivitettäessä ja suunnattaessa toimintaa yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin. 

Yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja vaikuttavuutta koskeva kehittäminen on systemaattista ja vaikuttavaa

Laatukatsausten perusteella Oulun ammattikorkeakoulu on tehnyt järjestelmällistä työtä kehittäessään yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen vaikuttavuuden johtamista ja menettelytapoja vaikuttavuuden seuraamiseksi. Määrittelyä on tehty yhteistyössä ja osallistaen.

Erityisenä kehittämisen kohteena on ollut sidosryhmäyhteistyö. Sidosryhmäyhteistyön tehostamista koskevat tavoitteet ja toimenpiteet on kirjattu vuosittaisiin laatukatsauksiin. Yhteistyömallien kehittämisessä on myös järjestelmällisesti hyödynnetty edellisen auditoinnin suosituksia. Sidosryhmäyhteistyön systematisointia tukee sen organisatorinen vahvistaminen ammattikorkeakoulun sisällä. Tehtävässä oli juuri hiljattain ennen auditointivierailua aloittanut sidosryhmäyhteistyöstä vastaava kehittämispäällikkö. Lisäksi osaamisaloille on nimetty sidosryhmäyhteistyöstä vastaavat yhteyshenkilöt. Systemaattista toimintatapaa osoittaa myös tavoitteellisen kumppanuusmallin täsmentäminen. Vuosittaisen arvioinnin kohteeksi on nostettu kumppanuussopimuksiin kirjattujen tavoitteiden saavuttamisen arviointi.

Oulun ammattikorkeakoulun yhteiskunnallinen vaikuttavuus käy ilmi muun muassa työelämän tarpeisiin vastaavana koulutuksena, johon myös sidosryhmäedustajat viittasivat auditointihaastatteluissa. Valmistuneet työllistyvät hyvin ja sijoittuvat laatukatsauksen mukaan alueelle varsin hyvin. Sidosryhmät ja TKI-toimijat arvioivat auditointihaastatteluissa, että Oulun ammattikorkeakoulun TKI-toiminnan vaikuttavuus vaikuttaa olevan kasvussa, ja että uudet tutkimusohjelmavalinnat ja tiekartta kasvattavat vaikuttavuutta edelleen. Haastatteluissa kävi myös ilmi, että OIA-innovaatioallianssin toimintaa pidetään Oulun seudulla erittäin onnistuneena TKI-toiminnan vaikuttavuuden kannalta. Laatukatsauksessa esitetyn arvion mukaan monipuolinen taiteellinen toiminta on ollut vaikuttavaa, ja katsaukseen nostetut tunnusluvut sekä haastatteluissa esitetyt näkemykset tukevat tätä.

Laatukatsauksen 2023 mukaan yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen systemaattinen kehitystyö jatkuu vuonna 2024. Valitut toimenpiteet koskevat TKI-toiminnan mittariston kehittämistä, jatkuvan oppimisen palautetta, kumppanuustyön toimintamallin täydentämistä, vastuuhenkilöiden tukea ja koulusta sekä CRM-työkalun käyttöönottoa.  Auditointiryhmä kannustaa Oulun ammattikorkeakoulun ammattikorkeakoulua jatkamaan hyvin edennyttä kehittämistyötä yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja vuorovaikutuksen edistämiseksi.

Verkostoitumisella vaikuttavuutta

Oulun ammattikorkeakoulu pyrkii strategiansa ”Yhdessä muutamme maailmaa”, tiekarttojen ja itsearvioinnin mukaan vahvistamaan verkostoitumistaan lähivuosina. Itsearvioinnissa on kuvattu Oulun ammattikorkeakoulun monipuolisia verkostoja ja alueellisia foorumeita eri toimijoiden kanssa. Yhteistyötä tehdään alueen kehittämisessä ja siihen liittyvässä ennakoinnissa sekä yliopiston, Oulun kaupungin, että muiden toimijoiden kanssa. Alueellinen verkostoituminen ja yhteistyörakenteet ohjaavatkin kokonaisstrategian toteutumista.

TKI-toiminnan tiekartan mukaan tavoitteena on kasvattaa kansainvälistä hanketoimintaa strategisten kumppanien kanssa. Oulun ammattikorkeakoulu tekee tavoitteellista yhteistyötä erityisesti Eurooppa-yliopistoyhteistyön edistämiseen liittyen. Tavoitteena on myös englanninkielisen koulutuksen tarjonnan lisääminen. Auditointiryhmän haastatteluissa sekä Oulun ammattikorkeakoulun johto että opetuksen kehittämisestä vastaavat henkilöt pitivät alumnineuvottelukuntaa ja Kauppakamarin kanssa yhteistyössä tehtäviä työelämäauditointeja hyvinä liittymäpintoina ympäröivään yhteiskuntaan.

Oulun ammattikorkeakoululla on noin neljä vuotta toiminut ja jatkuvasti laajeneva alueellisten kumppanuussopimusten käytäntö, jossa sitoudutaan pitkäjänteiseen ja monipuoliseen yhteistyöhön. Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:n toteuttamassa OIA-allianssin väliarvioinnissa todettiin allianssiyhteistyön olleen erityisen vaikuttavaa TKI-yhteistyön rakenteiden synnyttämisessä, TKI-yhteistyön lisäämisessä sekä osaamisen ja kyvykkyyksien kehittämisessä. Tämän yhteistyörakenteen merkittävänä lisäarvotekijänä on tunnistettu alueen yhteisen ymmärryksen vahvistaminen alueellisista kehittämiskärjistä. Taiteellinen toiminta on vahvasti verkostoitunut sekä alueellaan että kansallisesti.

Ammattikorkeakoulun sisällä vaikuttavuutta ja yhteyttä alueen työelämään pyritään kehittämään tuomalla sidosryhmäfoorumit osaksi jokaisen koulutusalan säännöllistä johtamista. Auditointihaastattelujen perusteella ensimmäisistä kehitystiimeistä on jo hyviä kokemuksia. Osaamisen ennakointifoorumi on myös käyttökelpoinen yhteistyömuoto vaikuttavuuden ja työelämäyhteyden kehittämiseen. 

Viestintä on toimivaa, mutta onnistumisista voisi viestiä laajemminkin

Oulun ammattikorkeakoulu jäsentää yhteiskunnallista vuorovaikutustaan paitsi opetus- ja tutkimustehtäviensä, myös tavoitteellisen viestinnän kautta. Ammattikorkeakoulun sisällä pyritään varmistamaan avainmittarien reaaliaikainen näkyvyys ja toiminnan suunnittelu mittaritiedon pohjalta. Oulun ammattikorkeakoulu on asettanut tavoitteekseen tehdä yhteiskunnallista vaikuttavuuttaan säännöllisesti näkyväksi.

Viestintästrategia oli uudistettu lokakuussa 2023, ja siinä avataan tarkemmin sekä viestinnän keskeisiä menettelytapoja että viestinnän kehittämisen tavoitteita, kuten vaikuttavuuden seurantaa kuukausittain, kvartaaleittain ja vuosittain. Strategian toteutumista seurataan viestinnän osalta muun muassa mediaseurannalla ja internetin analytiikkatyökaluilla. Laatukatsauksessa on asetettu vuodelle 2024 selkeät kehittämiskohteet, jotka kohdistuvat verkkosivujen uudistamiseen, henkilöstöintran ja opiskelijaviestinnän kanavien ja sisältöjen uudistamiseen sekä TKI-viestintään.

Oulun ammattikorkeakoulu voisi haastateltujen sidosryhmäedustajien mielestä ja sidosryhmätutkimuksen 2023 mukaan viestiä vaikuttavuudestaan ja onnistumisistaan nykyistä vahvemmin sekä alueellisesti että kansallisesti. “Yhdessä Muutamme Maailmaa” -webinaarisarja on hyvä avaus tähän suuntaan. Viestinnän ohjeita on jo muutettu tukemaan tuloksista ja vaikuttavuudesta raportointia.

Auditointiryhmä kannustaa Oulun ammattikorkeakoulua jatkamaan käynnissä olevaa viestintää koskevaa kehittämistä. Viestiä ammattikorkeakoulun vaikuttavuudesta ja toiminnan onnistumisista tulee tuoda nykyistä vahvemmin esille eri kohderyhmien tietoisuuteen niin sisäisesti, kansallisesti kuin kansainvälisesti.