4 Oppiva korkeakoulu: korkeakoulun valitsema arviointialue

Arviointialueella IV arvioidaan korkeakoulun valitsemaa kohdetta, josta se haluaa ulkopuolista palautetta kehittääkseen toimintaansa. Korkeakoulun valitsemasta arviointialueesta ei anneta arviointiasteikon mukaista arvioita eikä sitä oteta huomioon auditoinnin läpäisyä arvioitaessa.

Auditointiryhmän tunnistamat keskeiset vahvuudet ja kehittämissuositukset

Vahvuudet

  • Oulun ammattikorkeakoululla on vahva tahtotila kehittää yhteisiä koulutuspalveluita yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa.
  • Koulutuspalveluiden ammattitaitoinen henkilöstö sekä Oulun ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston laatujärjestelmät luovat hyvän perustan koulutuspalveluiden kehittämiselle.
  • Lähipalveluiden tiimin sisäinen sujuva tiedonkulku ja sijaisjärjestelmä varmistavat joustavan vastaamisen opiskelijoiden palvelutarpeisiin.

Kehittämissuositukset

  • Oulun ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston tulee ajantasaistaa Koulutuspalveluita koskeva yhteistyösopimus ja huolehtia sen säännöllisestä päivittämisestä vastaamaan palvelutarpeiden muutoksiin.
  • Yhteisiä koulutuspalveluita koskevat tavoitteet ja palvelukohtaiset laatukriteerit tulee määritellä ja konkretisoida käytännön toiminnassa.
  • Oulun ammattikorkeakoulun ja yhteisten koulutuspalveluiden välistä viestintää ja tiedonkulkua tulee parantaa ja luoda menettelytavat henkilöstön ja opiskelijoiden palautteenannolle koulutuspalveluista. Lisäksi yhteisten koulutuspalveluiden edustajien mahdollisuuksia osallistua ammattikorkeakoulun työryhmiin tulee vahvistaa.