1.4 Korkeakoulun esimerkit onnistuneista kehittämistoimista

TKI-toiminnan ja opetuksen integrointi ja tiedottaminen

TKI-toiminnan valmisteluprosessin kehittämiseksi sekä tiedottamisen ja läpinäkyvyyden tehostamiseksi otettiin vuoden 2020 alussa käyttöön projektisalkun hallinnan järjestelmä PULKKA (Thinking portfolio), jonka avulla projektit ja projekti-ideat ovat vapaasti ja helposti henkilöstön nähtävillä. Tiedottamisessa hyödynnetään myös Rekrytoi opiskelija -sivustoa. Sivuston kautta työelämä voi esimerkiksi tarjota opinnäytetyön aihetta tai rekrytoida opiskelijan harjoittelijaksi.

Työelämäyhteistyön onnistumisia

Sote-osaamisalueella tunnistetaan onnistuneita käytäntöjä työelämäyhteistyössä, TKI-toiminnassa sekä kansallisessa opetussuunnitelmayhteistyössä sairaanhoitajakoulutuksessa. Opettajat käyvät jatkuvaa vuoropuhelua työelämän toimijoiden kanssa esim. ohjatussa harjoittelussa, työelämän edustajien ja KAMKin yhteistyöpäivässä sekä terveydenhoitajakoulutukseen liittyvässä työelämätapaamisessa kerran lukuvuodessa. Yhteistyö toteutuu myös järjestöjen kanssa esim. Järjestökahvit-tapahtumissa, joita järjestetään kaksi kertaa lukukausittain. Yhteistyön tuloksena on syntynyt opinnäytetyön aiheita sekä hanke-/projektiharjoittelupaikkoja. Työelämä on mukana OPS-työssä. Se mahdollistaa kehittämistoiminnan jatkuvuuden ja työelämäyhteistyön. TKI-toiminta on hyvin integroitu opetuksiin, lähes kaikissa opintojaksoissa on työelämäyhteistyössä toteutettavia TKI-tehtäviä. Sairaanhoitajakoulutus perustuu valtakunnallisiin ohjeistuksiin, kansallisesti yhdessä laadittuihin kompetensseihin. Opiskelijan ohjattu harjoittelu perustuu myös kansallisiin kompetensseihin ja niiden mukaiseen osaamisen kehittymisen arviointiin. Tämä mahdollistaa koulutusten kansallista osaamisen määrittämistä.

KAMKin tasolla on laadittu yhteiset opinnäytetyön arviointikriteerit (perustutkinnossa ja ylempi amk -koulutuksissa).

KAMK on hyödyntänyt onnistuneesti hankerahoituksia koulutusten ja koulutusympäristöjen kehittämisessä erityisesti sote- ja teknologia-osaamisalueilla.

Vertaisoppiminen

Vertaisoppimisen kohteena oli jatkuva oppiminen ja monimuoto-opetus, ja kumppanina Centia-ammattikorkeakoulu. Vertaisoppiminen on kuvattu raportin kohdassa 5.