Tiivistelmä

Julkaisun nimi

Kajaanin ammattikorkeakoulun auditointi

Tekijät

Katri Ojasalo, Sakari Heikkilä, Ninni Kuparinen, Maria Ruotsalainen, Kim Wrange, Kirsi Mustonen & Mira Huusko

Kajaanin ammattikorkeakoulun itsearviointi (toim.) Teija Sievänen

Korkeakoulujen arviointijaoston päätös

Kajaanin ammattikorkeakoulun auditointi on hyväksytty 24.3.2021.

Laatuleima on voimassa 24.3.2027 asti.

Auditointiryhmän arvio arviointialueista I-III

I: Osaamista luova korkeakoulu: hyvä taso

II: Vaikuttava ja uudistava korkeakoulu: hyvä taso

III: Kehittyvä ja hyvinvoiva korkeakoulu: hyvä taso

Oppiva korkeakoulu – Kajaanin ammattikorkeakoulun valitsema arviointialue

Esports Business -koulutus

Vertaisoppimisen teema ja kumppani

Teema: Jatkuva oppiminen ja monimuoto-opetus

Kumppani: Centria-ammattikorkeakoulu

Keskeiset vahvuudet ja kehittämissuositukset auditointiryhmän mukaan

Vahvuudet

  • KAMKin vahva opiskelijakeskeisyys ja opintotarjonnan joustavuus kannustavat opiskelijoita ottamaan aktiivisen roolin oppimisprosessissaan, mikä tukee myös opiskeluhyvinvointia. Opiskelijat osallistuvat aktiivisesti tutkintokoulutuksen kehittämiseen.
  • KAMKissa on laajasti tunnettu ja jaettu käsitys yhteiskunnallisen vaikuttavuuden strategisista tavoitteista ja henkilöstön roolista niiden toteuttamisessa. Matala hierarkia ja avoin ilmapiiri tukevat ketterää toimintakulttuuria sekä KAMKin sisällä että kumppaneiden kanssa.
  • Laatujärjestelmän tuottamaa tietoa hyödynnetään hallitus- ja johtoryhmätyöskentelyssä sekä yksiköiden johdon työssä. Käytössä olevia keskeisiä ennakointi- ja tulosmittaritietoja seurataan säännöllisesti ja toimintaa ohjaavat päätökset perustuvat niihin.
  • Esports Business -koulutus toteutetaan yhteistyössä työelämän ja muiden sidosryhmien kanssa. Sidosryhmät ovat motivoituneita ja kiinnostuneita yhteistyöstä. Opiskelijat, henkilökunta ja sidosryhmät muodostavat vahvan yhteisön, jolla on yhteinen tavoite.

Kehittämissuositukset

  • Jatkuvan oppimisen tarjonnan ja toimintamallien kehittäminen edellyttää tavoitteellisuutta. Jatkuvan oppimisen tarpeita tulee ennakoida systemaattisesti, ja jatkuvan oppimisen opiskelijoiden ohjauskäytänteitä tulee edelleen kehittää.
  • KAMKin tulee monipuolistaa yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden mittareita, jotta KAMK ja sen sidosryhmät saisivat nykyistä paremman käsityksen korkeakoulun vaikuttavuudesta. Nykyistä monipuolisempi tieto yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden tuloksista helpottaisi myös korkeakoulun vahvuuksista viestimistä ja tukisi kehittämistoimien suuntaamista.
  • Laatujärjestelmän toimivuudesta ja vaikuttavuudesta on näyttöä perustehtävien kehittämisessä. Yksiköiden ja osaamisalueiden välillä on kuitenkin jonkin verran eroja yhteisesti sovittujen toimintamallien noudattamisessa. Korkeakoulun tulee varmistaa, että laatujärjestelmän määrittämät yhteiset toimintamallit ovat yhtenäisesti käytössä kaikkialla organisaatiossa.
  • Esports Business -koulutusta tulee rohkeasti kansainvälistää ja suunnata sitä systemaattisesti kansainvälisille markkinoille. Avuksi tähän suositellaan alan osaajista koostuvan kansainvälisen ohjausryhmän perustamista.