2.2 Vaikuttava tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta sekä taiteellinen toiminta

Strategiset valinnat ovat vaikuttavan TKI-toiminnan ydin

Karelian TKI-toiminta liittyy strategisiin valintoihin ja niiden mukaisiin hankesalkkuihin, joihin projektit sijoittuvat. Hankesalkuista ja niihin sijoittuvista projekteista vastaavat koulutuspäälliköt.

Strategisten valintojen kehittämistavoitteisiin kytkeytyvät hankesalkut ja toiminnan uudelleenorganisointi edellisen auditoinnin tulosten perusteella ovat lisänneet TKI-toiminnan suunnitelmallisuutta, integraatiota koulutukseen sekä johtaneet entistä vaikuttavampiin kokonaisuuksiin.

OPS-uudistuksen yhteydessä on todettu tarve uudistaa Karelian tutkimus- ja oppimisympäristöjä vastaamaan työelämän tarpeita. Kareliassa käynnistettiin vuonna 2022 Karelia/TASO-kehittämisprojekti, jonka tehtävänä on laatia Kareliaan strategisia valintoja tukeva ‘Älykampus’ -investointiohjelma vuosille 2023–2026.

Toimivat prosessit luotettavan ja tuloksellisen TKI-toiminnan perustana

TKI-toimintaa toteutetaan ulkoisella rahoituksella toteutettavina TKI-projekteina sekä osana koulutus- ja tutkimuspalveluita. TKI-toiminnan prosesseja ovat:

  • TKI-toiminnan strateginen suunnittelu
  • TKI-projektin valmistelu ja rahoituksen hakeminen
  • TKI-projektin käynnistäminen ja toteutus
  • TKI-projektin päättäminen ja jatkuvuus
  • TKI-toiminnan arviointi ja kehittäminen.

TKI-toiminnan tuotannonohjausta on kehitetty viimeisten vuosien aikana merkittävästi. Käytössä on Reportronic-projektinhallintaohjelma, josta saadaan reaaliaikaista tietoa projektien taloudesta, työajoista sekä hankesalkkujen tilanteesta. Vuonna 2023 otetaan käyttöön työkalu kestävän kehityksen ja vastuullisuuden arviointiin sekä projektien valmisteluvaiheen arviointiin. Raportointijärjestelmistä saatavaa tietoa hyödynnetään TKI-toiminnan strategisessa johtamisessa ja resurssien suuntaamisessa.

TKI-toiminnan tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta seurataan säännöllisesti

TKI-toiminnalle asetetaan vuosittain taloudelliset ja määrälliset tavoitteet: ulkopuolinen TKI-rahoitus, kansainvälinen TKI-rahoitus, ulkopuolisen rahoituksen osuus kokonaisliikevaihdosta sekä julkaisujen määrä. Tavoitteita seurataan säännöllisesti TKI-kehittämisryhmässä, Rapsa-raportoinnissa, osavuosikatsauksissa sekä johdon katselmuksessa.

Projektitason vaikutuksia arvioidaan projektien väli- ja loppuraporttien, palautekyselyiden sekä Reportronicissa olevien hyödyntämissuunnitelmien avulla. Ohjausryhmillä on tärkeä rooli vaikuttavuuden arvioinnissa. Projekteissa mukana olevat yritykset ja muut toimijat hyödyntävät projektien tuloksia toiminnassaan usein jo projektin aikana. Projekteissa saatua uutta tietoa integroidaan opetukseen ja asiantuntijapalveluihin.

Vuodesta 2010 alkaen on toteutettu kumppaneille ja asiakkaille suunnattu TKI- ja palveluliiketoiminnan vaikuttavuuskysely, jonka avulla kootaan palautetta TKI- toiminnan laadusta ja tulosten hyödynnettävyydestä. Palautteiden perusteella TKI-tulosten näkyvyyttä on vahvistettu aktiivisella julkaisutoiminnalla.

Vaikuttava TKI-toiminta syntyy vahvoista kumppanuuksista

Karelialla on maakunnallisena korkeakouluna vahva aluekehittäjän rooli.  Vahvat ja pitkäaikaiset kumppanuudet mahdollistavat laajojen, monivuotisten kehittämiskokonaisuuksien toteuttamisen, esimerkiksi palliatiivisen hoidon kehittäminen yhteistyössä Siun Soten kanssa.

Karelian asiantuntijat osallistuvat aktiivisesti rahoitusohjelmien valmisteluun ja alakohtaisiin asiantuntijaryhmiin. Karelian kumppanuusjärjestelmä tukee pitkäjänteisen TKI-toiminnan toteuttamista. Projektien ohjausryhmiin kutsutaan elinkeinoelämän ja sidosryhmien edustajia. Karelian asiantuntijat toimivat myös aktiivisesti kehittämisekosysteemeissä ja innovaatioalustoissa sekä kansainvälisten innovaatioekosysteemien rakentamisessa.

Karelian opiskelijat osallistuvat TKI-toimintaan ja tekevät yhteistyötä työelämän edustajien kanssa erityisesti tutkimus- ja oppimisympäristöissä ja opintojaksojen aikana. Yhteistyö toteutuu esimerkiksi harjoitustehtävinä, harjoittelujaksoina ja opinnäytetöinä. Opiskelijoiden projektiosaamisen lisäämiseksi Kareliassa on käynnistetty TKI-projektityöntekijäpolku. Opiskelijaharjoitteluiden toteutumista maakunnan reuna-alueilla tuetaan Osaajia harvaan asutulle alueelle -projektin avulla.

Avoin tutkimustieto ja viestintä auttavat yhteiskunnallisten haasteiden tunnistamisessa

Tutkimustiedon avoimella jakamisella ja viestinnällä edistetään TKI-toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Tuloksia tuodaan esille kokoomajulkaisuissa, joista esimerkkejä ovat Karelian TKI-toiminta ohjelmakaudella 2014–2021, Karelian TKI-toiminta ohjelmakaudella 2007–2013 sekä New Perspectives on Internationalisation and Applied Research 2022 sekä vuosittainen TKI- koontijulkaisu.

Tutkimustuloksista, TKI-toiminnasta ja projekteista viestitään Karelian verkkosivuilla, Pulssi ja Pulse -julkaisuportaaleissa, sosiaalisen median kanavilla, hankkeiden verkkojulkaisuissa, podcasteina ja videoina. Kumppaneille ja yhteistyötahoille viestitään aktiivisesti TKI-toiminnasta eri tilaisuuksissa ja uutiskirjeen avulla.

Karelian strategiassa on sitouduttu avoimen toimintakulttuurin periaatteisiin, ja Karelia onkin ollut valtakunnallinen edelläkävijä jo vuodesta 2016. Karelian ATT-kypsyystaso onkin arvioitu erinomaiselle tai hyvälle tasolle. ATT:n toteutumista koordinoi Kareliassa ATT-koordinaatioryhmä.   Kareliassa toimii lisäksi eettinen toimikunta ja nimetty tutkimusetiikan tukihenkilö.

Vahvuudet Kehittämiskohteet
Karelia on luotettava ja vahva TKI-toimija, jolla on systemaattiset toimintatavat ja pitkäkestoiset kumppanuudet Hankehakemusten arviointikriteeristön sekä vaikuttavuuden ja vastuullisuuden mittariston käyttöönotto osana tuotannonohjausta
Projektinhallintaohjelma Reportronic on räätälöity Karelian TKI-prosessien tarpeisiin ja toimii TKI-kokonaisuuden hallinnon välineenä Kansainvälisen EU-rahoituksen lisääminen strategisesti valituilla aloilla
Avoimen toimintakulttuurin (ATT) systemaattinen kehittämistyö vuodesta 2016 Tutkimus- ja oppimisympäristöjen uudistaminen