2.3 Uudistumista edistävä toimintakulttuuri

Auditointiryhmän arvio

Lapin yliopisto kannustaa kokeilevaan toimintakulttuuriin

Lapin yliopisto kannustaa kokeiluihin ja tukee kokeilukulttuurin syntymistä eri tavoin. Haastattelujen perusteella henkilöstö, opiskelijat ja muut sidosryhmät osallistetaan kokeiluhin, joita toteutetaan erilaisina pilotteina ja hankkeina.  Yliopisto koordinoi useita verkostoja, mutta niiden konkreettinen hyödyntäminen yliopiston toiminnassa ja sen kehittämisessä jäi auditointiryhmälle epäselväksi. Kokonaisuutena kannustaminen kokeilevaan toimintakulttuurin on Lapin yliopistossa hyvällä tasolla.

Yliopiston pienuus ja hyvä yhteistyö sidosryhmien kanssa näkyy avoimena toimintana yliopiston henkilökunnan ja opiskelijoiden välillä. Erityisesti tämä näkyy taiteiden tiedekunnan henkilökunnan ja opiskelijoiden välillä, sillä intohimo taiteeseen yhdistää henkilökunnan ja opiskelijat poikkeuksellisella tavalla.

Eri palvelukokonaisuuksia on yhdistetty Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun toiminnan vahvistamiseksi. Haastattelujen perusteella palvelurakenneuudistus on vielä osittain kesken eikä koko henkilökunta ole vielä kokenut sen mahdollisia hyötyjä. Palvelurakenneuudistus on tärkeä osa korkeakouluyhteisön syntymistä, resurssien vähäisyydestä aiheutuvan haavoittuvuuden vähentämistä ja siitä saatavia tehostamishyötyjä ja parempia resursseja. Palvelurakenneuudistuksessa on haastattelujen perusteella hyvä tavoite tuoda palvelut lähemmäksi käyttäjiä. Yliopistoyhteisössä on kuitenkin syytä kiinnittää huomiota palvelurakenneuudistuksesta ja sen hyödyistä viestimiseen.

Lapin yliopistossa on vuodesta 2010 lähtien järjestetty alumnitoimintaa. Yliopiston alumnitoiminta on monipuolista ja laaja-alaista ja sitä on yliopistossa myös kehitetty. Yliopisto järjestää muun muassa alumnikahviloita. Tiedekunnilla on tärkeä merkitys alumnitoiminnan käytännön toteutuksessa ja alumniverkostojen ylläpitämisessä. Alumnit voivat osallistua koulutuksen suunnitteluun ja luennoida asiantuntijoina yliopistossa. Alumnitoiminnan vuosikello sekä taiteiden tiedekunnan Arctic Desing Week ovat selkeitä hyviä käytäntöjä.

Haastattelujen perusteella eri tiedekuntien aktiivisuus alumnitoiminnassa vaihtelee. Yliopistolta kaivataankin nykyistä aktiivisempaa viestintää ja yhteydenpitoa alumneihin. Yliopiston tulisi kiinnittää huomiota siihen, mitkä viestinnän kanavat tavoittavat alumnit tehokkaimmin. Auditointiryhmä suositteleekin, että koko yliopistossa mietittäisiin alumnitoiminnalle selkeä yhteydenpidon rakenne.

Lapin yliopisto on hyvin verkostoitunut pohjoisella alueella kansallisesti ja kansainvälisesti

Lapin yliopisto on panostanut strategiansa mukaisesti vahvasti arktiseen alueeseen ja sen tutkimukseen. Yliopistolla on kansallisia ja kansainvälisiä yhteistyöverkostoja. Alueellisella tasolla tärkein verkosto on Arctic Smartness Excellence -kehittämishanke ja kansainvälisellä tasolla puolestaan UArctic-yliopistoverkosto ja Arctic Five -kumppanuus. Yliopisto on hyvin verkostoitunut ja arvostettu toimija pohjoisella alueella. Auditointiryhmälle jäi jossakin määrin epäselväksi, miten yliopisto hyödyntää käytännön toiminnassaan alueellisia ja kansainvälisiä verkostojaan. Auditointiryhmä suositteleekin, että verkostojen hyödyntämiselle olisi nykyistä selkeämmät tavoitteet ja määritellyt konkreettiset toimintatavat. Myös Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin toiminnan vaikuttavuus ja sen tuottama hyöty alueen matkailualalle jäi auditointiryhmälle epäselväksi.

Lapin yliopisto hallinnoi ja uudistaa kansallisia ja kansainvälisiä yhteistyöverkostojaan strategisten kehittämisohjelmien ja hankkeiden avulla. Haastattelujen perusteella yliopisto tekee hyvää työtä yhteistyöverkostojen kehittämisessä alueellisesti ja myös kansainvälisesti pohjoisella alueella. Auditointiryhmä suosittelee, että toiminnan vaikuttavuutta parannetaan edelleen kansallisesti ja kansainvälisesti.