4.1 FUI-processernas ledning och styrning

Ledning och hantering av FUI-processerna för smidighet och genomslag

I Arcadas FUI-policy ställs ambitiösa mål, som att Arcada ska bli en ledande institution då det gäller forskning, utveckling och innovationer inom och för Människocentrerad AI och det digitala samhället. FUI-policyn har utarbetats mot bakgrund avhögskolans strategi och konkretiseras i olika styrdokument som ska stöda forskare och forskningsledare i deras uppdrag.

  1. En vägkarta för de operativa utvecklingsåtgärderna för FUI-verksamheten (publiceras sommaren 2023)
  1. Ett direktiv för FUI-projekten
  1. En projekthandbok baserad på direktivet för projekten
  1. Högskolans anvisningar för publicering med principer för Open Access-publicering

Det som saknas i hanteringen av FUI-projekt är klara kommunikationsmål och processer som stöder dem. Detta inbegriper också konstnärlig verksamhet. Under våren har denna lucka tydligt identifierats av den nya resurs för forskningskommunikation som precis inlett sitt arbete (se även kapitel 2.2).

De centrala styrdokumenten för FUI-verksamheten är alltså enligt ledningens bedömning på plats och bör ge stöd för smidiga processer och även dynamisk utveckling. En sådan kan även iakttas sett exempelvis till den positiva utvecklingen av högskolans projektportfölj som illustreras i figuren nedan.

 

Arcadas projektportfölj i siffror för åren 2018–2023

Figur 3: Arcadas projektportfölj åren 2018–2023.

Portföljen speglar högskolans beviljade finansiering och den har som figuren visar ökat från drygt 2 M€ 2018 till nästan 4 M€ i slutet av april 2023. Denna ökning är ett resultat av målmedvetna satsningar på stöd till forskare och forskargrupper och ett systematiskt arbete inom forskargemenskapen för att dels höja den kompetens som behövs för att skriva lyckade finansieringsansökningar, dels skapa relevanta samarbetskontakter och -nätverk som ökar kvaliteten i högskolans forskning. Som exempel kan tas de strategiska partnerskapen med MDU i Sverige och högskolan Kristiania i Norge. Emellertid visar inte högskolans bokslut på samma utveckling av den redovisade, använda FUI-finansieringen utan siffran har rätt stabilt rört sig mellan 1,4 och 1,6 M€ över samma tid. Detta visar att det finns utvecklingsbehov då det gäller att omsätta direktiv och riktlinjer i praktiken. Högskolans forskare har av olika orsaker inte lyckats fullfölja de planer de blivit beviljade finansering för.

I fråga om publikationsverksamheten och öppenhet i högskolans publikationer visar utvecklingen att åtgärderna för utveckla verksamheten och främja öppen vetenskap har burit frukt. Från 174 publikationer år 2018 har antalet ökat till 213 år 2021 och 224 år 2022. En viktig orsak är att de konstnärliga publikationerna har ökat under dessa år. Ändå återstår på just den punkten klara utvecklingsåtgärder. Även utvecklingen av öppet tillgängliga publikationer har varit positiv, vilket illustreras i figur 2.

Graf som visar utvecklingen av andelen öppna publikationer åren 2015-2021

Figur 4: Utvecklingen av andelen öppna publikationer åren 2015–2021

Arcadas publikationer har sedan 2015 i allt högre grad publicerats öppet tillgängliga, och även om andelen öppet publicerade artiklar och övriga piblikationstyper inte ligger på samma nivå som de övriga yrkeshögskolornas har en klar förbättring skett. Det faktum att Arcadas publikationer inte är lika öppet tillängliga som sektorns över lag ska vidare sättas i relation till typen av publikationer. De talar för Arcadas del om att publiceringsverksamheten är ambitiös och håller hög kvalitet. Detta framgår av figur 3 nedan.

Arcadas publikationer enligt publikationsklass åren 2015-2021

Figur 5: Arcadas publikationer enligt publikationsklass åren 2015-2021

Som av figuren framgår utgörs mer än en tredjedel av Arcadas publikationer av referentgranskade vetenskapliga artiklar. Detta är klart mer än sektorn över lag. Publikationer för en professionell målgrupp och för allmänheten utgör däremot en mindre andel än i sektorn över lag. Detta vittnar om att kvalitetsmålen för högskolan FUI-verksamhet och dess genomslag bygger på en trovärdig bas.

Under de följande åren föreslås i akademirapporterna att högskolan fokusera på att utveckla den praktiska tillämpningen av de fastställda styrdokumenten. Prioriterade åtgärder är att i vardagen sprida de goda praktikerna som beskrivs och fastställs i dokumenten (exempelvis ett systematiskt incitamentsystem för forskare och forskningsgrupper), och att på konkret nivå ta i bruk faserna i kvalitetssystemet och den nya FUI-vägkartan för att utveckla FUI-verksamheten och stödet för den så att högskolan kan nå sina mål. Även en extern utvärdering av högskolan FUI-verksamhet finns med i den nya vägkartan, samt utvecklingen av samverkan med externa samarbetspartner ur arbetslivet med stöd av de nya labbmiljöer och den nya forskningsinfra som redan är under utveckling.

Styrkor Utvecklingsområden
Ambitiös men realistisk FUI-policy  Incitamentsystemet behöver tas i bruk 
FUI-fokuset förankrat hos alla FUI-aktiva  Systematisk extern utvärdering av högskolan FUI-verksamhet och dess utfall