4.1 Korkeakoulun valitsema arviointialue

Auditeringsgruppens bedömning

Korkeakouluyhteisö ja maakunta ovat sitoutuneet koulutusperäisen maahanmuuton edistämiseen

Karelia-ammattikorkeakoulu on asettanut strategiseksi painopisteekseen koulutusperäisen maahanmuuton edistämisen, mikä heijastaa vahvaa sitoutumista korkeakoulun ja Pohjois-Karjalan alueen tulevaisuuden rakentamiseen. Kareliassa halutaan kehittää koulutusperäistä maahanmuuttoa pitkäjänteisesti, sillä itsearviointiraportin mukaan koulutusperäistä maahanmuuttoa on kehitetty systemaattisesti jo vuodesta 2016 alkaen. Sitoutumista kehittämiseen vahvistaa myös aiheen valitseminen valinnaiseksi arviointialueeksi Karvin auditointiin. Karelia toivoi auditointiryhmältä palautetta erityisesti koulutusperäisen maahanmuuton edistämiseen liittyviin vahvuuksiin ja hyviin käytäntöihin sekä kehittämiskohteisiin. Lisäksi Karelia toivoi palautetta kansainvälisten opiskelijoiden palveluiden kehittämiseksi.

Auditointihaastatteluiden mukaan Karelian lisäksi Pohjois-Karjalan maakunta on sitoutunut koulutusperäisen maahanmuuton edistämiseen. Koulutusperäinen maahanmuutto on keskeinen tekijä alueen osaavan työvoiman tarpeen täyttämisessä ja maakunnan kehityksessä. Maakunnan tulevaisuus ja osaavan työvoiman saaminen nähdään yhteisenä haasteena. Myös sidosryhmät tunnistivat Karelian roolin ja merkityksen koulutusperäisen maahanmuuton edistämisessä. Myös auditointiryhmän mielestä koulutusperäisen maahanmuuton edistämisen on koko Pohjois-Karjalan maakunnan yhteinen asia ja että yhteistyötä on tehtävä jo kansainvälisten opiskelijoiden rekrytointivaiheesta lähtien. Auditointiryhmä suosittelee yhteistyön edelleen tiivistämistä Karelian keskeisten sidosryhmien kanssa opiskelijoiden rekrytointivaiheesta työelämään sijoittumiseen asti. Tässä voidaan hyödyntää jo olemassa olevia yhteistyökumppanuuksia ja kartoittaa mahdollisia uusia kumppaneita yhteisen kehittämisen laajentamiseksi ja innovatiivisuuden lisäämiseksi.

Useissa auditointihaastatteluissa ja työpajoissa tuli ilmi, että Kareliassa johdon lisäksi henkilöstö ja opiskelijat ovat tietoisia siitä, että koulutusperäisen maahanmuuton edistäminen on yksi Karelian strategisista valinnoista. Kansainvälisyyden kehittämiseen on sitouduttu niin koulutuksessa, tukipalveluissa kuin opiskelijakunnankin toiminnassa. Kansainväliset opiskelijat kokivat, että heidät on otettu osaksi korkeakouluyhteisöä. Auditointiryhmä pitää korkeakouluyhteisön sitoutumista Karelian vahvuutena koulutusperäisen maahanmuuton edistämiseksi asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa.

Auditointihaastattelujen mukaan Kareliassa koulutusperäisen maahanmuuton edistämisen tavoitteiden saavuttamista mitataan määrällisesti muun muassa kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden määrällä. Se, miten koulutusperäisen maahanmuuton edistämisen aluevaikuttavuutta arvioidaan, jäi auditointivierailulla epäselväksi. Auditointihaastatteluiden mukaan tässä on vielä kehitettävää. Auditointiryhmä suosittelee Kareliaa yhdessä Pohjois-Karjalan maakunnan muiden toimijoiden kanssa kehittämään menetelmiä, joilla koulutusperäisen maahanmuuton edistämiseen liittyvien toimenpiteiden ja kansainvälisten koulutusten aluevaikuttavuutta voidaan arvioida ja mitata.

Kansainvälisten tutkintojen toteuttamista ja opiskelijoiden työelämään integroimista kehitettävä yhdessä työelämäkumppaneiden kanssa

Karelia-ammattikorkeakoulun strategiassa yhtenä koulutusperäisen maahanmuuton edistämisen tavoitteena on kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden määrän lisääminen. Itsearviointiraportin mukaan kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden määrä on viime vuosina kasvanut. Tähän ovat vaikuttaneet sekä opiskelijoiden rekrytoinnin kehittämiseksi tehdyt toimenpiteet että uudet kansainväliset tutkinto-ohjelmat.

Itsearviointiaineiston perusteella Karelia on opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämänä koordinoinut SIMHE-toimintaa (Support for Immigrants in Higher Education) vuodesta 2017. SIMHE-toimintaan kuuluu 30 opintopisteen valmentava koulutus, jonka suoritettuaan opiskelijat voivat erillishaun kautta hakea tutkinto-opiskelijaksi. Auditointihaastatteluiden mukaan toimintaa on kehitetty systemaattisesti ja pitkäjänteisesti ,ja se on tärkeä osa korkeakoulun strategista toimintaa ja koulutusperäisen maahanmuuton edistämistä.

Kareliassa on yhdessä työelämän kanssa kehitetty Pohjois-Karjalan maakunnan työvoimatarpeeseen vastaavia uusia kansainvälisiä koulutuksia. Useissa haastatteluissa tuotiin esiin vuonna 2020 käynnistynyt Industrial Management -koulutus, joka on lisännyt kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden määrää Kareliassa. Lisäksi vuonna 2024 alkaa hankerahoituksen turvin uusi kielituettu sairaanhoitajakoulutus. Haastatteluiden perusteella uutta sairaanhoitajakoulutusta on suunniteltu ja kehitetty yhdessä Siun Soten kanssa.

Auditointiryhmä vaikuttui uusien kansainvälisten koulutusten suunnitteluprosesseista ja yhteistyöstä työelämän kanssa ja piti erityisesti sairaanhoitajakoulutusta hyvänä uutena työelämäläheisenä toimintamallina kansainvälisten koulutusten toteuttamiseen. Auditointiryhmä kannustaa Kareliaa systemaattisesti arvioimaan nykyisten kansainvälisten koulutusten onnistumista koulutusperäisen maahanmuuton edistämisen näkökulmasta ja jatkamaan uusien rohkeiden ja vielä nykyistä innovatiivisempien ratkaisujen etsimistä ja kehittämistä kansainvälisten koulutusten toteuttamiseksi. Mahdollisten uusien koulutusten ja koulutusten toteutusratkaisujen etsimisessä kannattaa hyödyntää alueellista yhteistyötä sekä jo olemassa olevia valtakunnallisia malleja, joita voi soveltaa Kareliaan ja Pohjois-Karjalaan.

Itsearviointiraportin ja auditointihaastattelujen perusteella Kareliassa on tunnistettu, että koulutusperäisen maahanmuuton edistämisessä keskeisiä tekijöitä ovat opiskelijoiden integrointi työelämään ja sitouttaminen maakuntaan. Auditointihaastatteluiden mukaan kansainväliset opiskelijat ovat sitoutuneet opintoihin, mutta eivät välttämättä jää Pohjois-Karjalan alueelle, sillä heidän on vaikea työllistyä opintojen aikana tai he eivät koe alueen palveluja itselleen riittäviksi. Opiskelijat kokivat työkokemuksen saamisen opintojen aikana haasteelliseksi. Nämä haasteet on Kareliassa otettu huomioon kansainvälisten koulutusten suunnittelussa ja kansainvälisten opiskelijoiden harjoittelumahdollisuuksien kehittämisessä yhteistyössä paikallisten työnantajien kanssa. Auditointivierailun mukaan työelämäyhteistyötä kansainvälisissä tutkinnoissa voitaisiin kuitenkin edelleen kehittää. Karelialla on hyvät työelämäyhteydet ja toimivat yhteistyöprosessit, joten auditointiryhmä suosittelee, että työelämäyhteistyön kehittämiskohteeksi Kareliassa otetaan työelämäyhteistyön kehittäminen kansainvälisissä koulutuksissa. Kansainvälisten koulutusten työelämäyhteistyötä ja yritysyhteyksiä tulee laajentaa, syventää ja monipuolistaa. Auditointiryhmä kannustaa selvittämään, miten Kareliassa jo käytössä olevia käytänteitä ja pedagogisia menetelmiä, kuten työelämäkummeja, yritysvierailuja, työelämäprojekteja tai Y-akatemian toimintatapoja voitaisiin nykyistä enemmän hyödyntää myös kansainvälisissä koulutuksissa. Työkokemuksen saamiseksi kansainvälisiä opiskelijoita voitaisiin myös nykyistä enemmän työllistää Karelian TKI-toimintaan.

Auditointiryhmä piti yhdessä Pohjois-Karjalan kauppakamarin kanssa toteutettuja työelämäauditointeja hyvänä käytäntönä Karelian koulutusten työelämärelevanssin ja työelämäyhteistyön kehittämisessä. Auditointiryhmä suosittelee laajentamaan ja soveltamaan työelämäauditointeja myös kansainvälisiin koulutuksiin. Työelämäauditointien avulla voitaisiin luoda uusia työelämäyhteyksiä ja avata samalla Karelian henkilöstölle mahdollisuuksia kansainvälisen osaamisen kehittämiseen.

Itsearviointiaineiston perusteella Karelia kehittää kansainvälisiä tutkintoja ja tutkinnon osia kansainvälisissä verkostoissa, kuten The INVEST European University Alliance -verkostossa. Kansainvälisten opiskelijoiden rekrytoinnissa käytetään apuna kansainvälisiä koulutusagentteja. Auditointivierailulla auditointiryhmälle ei tullut selkeää kuvaa siitä, miten kansainvälisiä verkostoja hyödynnetään kansainvälisten koulutusten houkuttelevuuden lisäämisessä ja koulutusten kehittämisessä. Auditointiryhmä suosittelee Kareliaa hyödyntämään kansainvälisiä verkostoja nykyistä systemaattisemmin ja monipuolisemmin kansainvälisten koulutusten kehittämiseksi ja erilaisten Karelian omaan toimintaan sovellettavien, opiskelijoiden työelämään integroinnin toimintamallien selvittämiseksi.

Kareliassa kehitetään monipuolisesti kansainvälisten opiskelijoiden ohjausta ja tukea

Auditointivierailun mukaan Karelia-ammattikorkeakoulussa korkeakouluyhteisö on sitoutunut koulutusperäisen maahanmuuton edistämiseen. Kansainvälisten koulutusten lisäksi Kareliassa halutaan kehittää kansainvälisyyttä edistävää toimintakulttuuria ja tukea kansainvälisten opiskelijoiden kotoutumista ja integroitumista korkeakouluyhteisöön. Auditointihaastatteluiden mukaan Kareliassa kansainväliset opiskelijat nähdään olennaisena osana korkeakouluyhteisöä ja että he omalta osaltaan edistävät korkeakoulun monimuotoisuutta ja monikulttuurista osaamista.

Auditointihaastatteluiden ja henkilöstön työpajan mukaan Kareliassa henkilöstö on sitoutunut kansainvälisten opiskelijoiden opetukseen ja ohjaamiseen, mutta tunnistaa myös hyvin kansainvälisten opiskelijoiden tukemiseen ja ohjaamiseen liittyvät erityistarpeet ja haasteet. Kansainväliset opiskelijat tulevat eri kulttuureista, ja heillä voi olla puutteita englannin kielen taidossa. Kansainväliset opiskelijat tarvitsevat usein enemmän tukea käytännön asioihin ja korkeakoulun sähköisten järjestelmien käyttämiseen kuin muut opiskelijat. Sekä auditointihaastatteluissa että henkilöstön työpajassa nostettiin esiin, että henkilöstön riittämättömän työajan vuoksi kansainvälisten opiskelijoiden oppimista ei pystytä nykyisin tukemaan riittävästi. Kansainvälisten opiskelijaryhmien monikulttuurisuus ja kansainvälisten opiskelijoiden muita opiskelijoita suurempi tuen tarve myös muissa kuin oppimiseen liittyvissä asioissa vaikuttaa opettajan ajan käyttöön. Haastatteluissa kansainväliset opiskelijat olivat tyytyväisiä saamaansa monipuoliseen tukeen sekä opinnoissa että kotoutumiseen liittyvissä käytännön asioissa. Samalla kävi kuitenkin ilmi, että usein opettajat tai ohjaajat tukevat opiskelijoita myös vapaa-ajallaan. Auditointiryhmä suosittelee, että Kareliassa tarkastellaan kansainvälisten opiskelijoiden opetuksen, tuen ja ohjauksen menetelmiä ja resursseja siten, että henkilöstöllä on mahdollisuus ohjata opiskelijoita riittävästi työajalla. Tämä voisi myös auttaa kansainvälisten koulutusten opettajien rekrytoinnissa.

Kareliassa tukipalvelut ja opiskelijakunta POKA ovat mukana kansainvälisten opiskelijoiden integroinnissa korkeakouluyhteisöön ja kehittävät toimintojaan ottamalla huomioon kansainväliset opiskelijat. Hakuprosessia kehitetään jatkuvasti ja esimerkiksi kansainvälisten opiskelijoiden haastatteluissa tuli esiin, että valintamenettelyn nopeus vaikutti opiskelupaikan valintaan. Opiskelijat kertoivat, että he saavat kaikki palvelut englanniksi ja käytössä olevat sähköiset järjestelmät ovat englanninkielisiä. Osa opiskelijoille suunnatusta viestinnästä on kuitenkin edelleen vain suomenkielistä. Vaikka opiskelijat eivät kielenkääntäjäohjelmien käyttäjinä kokeneet asiaa ongelmalliseksi, niin kansainvälisen toimintakulttuurin edistämiseksi auditointiryhmä suosittelee, että henkilöstö ja opiskelijakunta kiinnittävät huomiota siihen, että kansainvälisille opiskelijoille tarkoitettu viestintä on myös englanninkielistä.

Haastatteluiden mukaan tukipalveluissa kehittämiskohteena on se, miten erilaisista kansainvälisiin koulutuksiin liittyvästä tiedosta voidaan tuottaa tietoa johtamisen tueksi ja miten tunnistaa ja saada tukea tarvitsevat opiskelijat avun ja palveluiden piiriin riittävän nopeasti. Auditointiryhmä suosittelee hyödyntämään Karelian vahvaa tiedolla johtamisen osaamista siten, että tukipalvelut yhdessä tiedolla johtamisen asiantuntijoiden ja laatutiimin kanssa selvittävät, miten erityisesti kansainvälisiin koulutuksiin ja opiskelijoiden tukemiseen liittyvien haasteiden ennakoimisen kannalta tärkeät tiedot saadaan osaksi Karelia-Vipusta ja johdon sekä muiden kansainvälisten opiskelijoiden kanssa toimivien henkilöiden käyttöön.

Sekä Karelia että opiskelijakunta POKA järjestävät opiskelijoille yhteistä toimintaa ja tilaisuuksia, kuten koulutusmessuja ja opiskelijatapahtumia, joihin osallistuu myös kansainvälisiä opiskelijoita. Lisäksi kansainvälisiä opiskelijoita on mukana tuutoritoiminnassa. Auditointihaastattelun perusteella opiskelijakunnassa on tunnistettu, että kansainvälisiä opiskelijoita olisi tärkeä saada mukaan myös POKAn viralliseen toimintaa, kuten POKAn ja Karelian johdon tapaamisiin. Samoin tunnistettiin tarve nykyistä aktiivisempaan toiminnan ja tilaisuuksien markkinointiin. Auditointiryhmä kannustaa opiskelijakuntaa jatkamaan sekä kansainvälisten opiskelijoiden osallistamisen että opiskelijoita nykyistä paremmin tavoittavien markkinointikeinojen kehittämistä. Opiskelijakunta voisi myös yhdessä Karelian johdon ja henkilöstön kanssa selvittää keinoja, joilla opiskelijat voisivat entistä vahvemmin olla tukemassa kansainvälisiä opiskelijoita kotoutumiseen ja opiskeluun liittyvissä käytännön asioissa.

Auditointihaastatteluissa nousi esiin kansainvälisten opiskelijoiden kielitaidon merkitys opinnoissa sekä työelämään ja maakuntaan integroitumisessa. Opiskelijoiden puutteellinen suomen kielen taito vaikuttaa kansainvälisten opiskelijoiden harjoittelupaikkojen saamiseen. Kareliassa tähän haasteeseen on jo reagoitu ja opiskelijoille on tarjolla kieliopintoja sekä opintojen alussa monialainen opintojakso, joilla tuetaan opiskelijoiden kotoutumista. Auditointihaastatteluiden mukaan Karelia on yhdessä työelämän edustajien kanssa kehittänyt uusia toimintamalleja kansainvälisten opiskelijoiden harjoitteluun. Yhtenä esimerkkinä haastattelussa esitettiin harjoittelumalli, jossa kansainvälinen opiskelija ja suomenkielisen tutkinnon opiskelija suorittavat harjoittelun samanaikaisesti samassa työpaikassa. Auditointiryhmä pitää kieliopintoja ja uusia harjoittelun toteutustapoja hyvinä keinoina tukea kansainvälisten opiskelijoiden työelämään integroitumista ja kannustaa Kareliaa yhdessä työelämän kanssa edelleen kehittämään sekä kieliopintoja että uudenlaisia harjoittelumalleja kansainvälisille opiskelijoille.

Auditointivierailulla haastatteluissa ja opiskelijatyöpajassa kansainväliset opiskelijat olivat tyytyväisiä siihen, että heidän on mahdollista antaa palautetta koulutuksesta. He myös kokivat, että heidän palautteellaan on merkitystä koulutusten kehittämiseen. Auditointivierailun mukaan Kareliassa on sitouduttu kehittämään kansainvälisten opiskelijoiden tukea ja ohjausta sekä työelämään integrointia monipuolisesti osana korkeakoulun toimintoja. Kansainvälisten opiskelijoiden opintopolun selkeyttämiseksi ja eri toimintojen systemaattisen kehittämisen tueksi auditointiryhmä suosittelee, että Karelia kuvaa, vastuuttaa ja viestii kansainvälisten opiskelijoiden opintopolun hakuvaiheesta työllistymiseen osana Karelian toimintaa. Opintopolun selkeyttäminen ja kuvaaminen auttavat sekä Kareliaa että työelämäkumppaneita kehittämään omaa toimintaansa koulutusperäisen maahanmuuton edistämiseksi.