Auditoinnin lähtökohdat ja toteutus

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) toiminta perustuu kehittävän arvioinnin periaatteeseen ja vaikuttavan tiedon tuottamiseen koulutuksen kehittämiseksi.

Auditointimallin tehtävänä on

  • arvioida, vastaako korkeakoulun laatutyö eurooppalaisia laadunvarmistuksen periaatteita,
  • arvioida, tuottaako laatujärjestelmä strategian toteuttamisen ja toiminnan jatkuvan kehittämisen kannalta tarkoituksenmukaista tietoa ja johtaako se vaikuttaviin kehittämistoimenpiteisiin
  • rohkaista korkeakouluja kansainvälisyyteen, kokeiluihin ja luovaan ilmapiiriin sekä
  • kerryttää avointa ja läpinäkyvää tietoa suomalaisten korkeakoulujen laatutyöstä.

Auditointimallin periaatteet on kuvattu tarkemmin auditointikäsikirjassa.

Auditoinnin toteutus

Auditoinnin toteutti nelihenkinen ryhmä:

  • Rehtori-toimitusjohtaja Riitta Rissanen, Lapin ammattikorkeakoulu (puheenjohtaja)
  • Elinvoimajohtaja Ding Ma, Lappeenrannan kaupunki (varapuheenjohtaja)
  • Opiskelija Adel Rizvi, Metropolia Ammattikorkeakoulu
  • Yliopettaja Hanna Teräs, Tampereen ammattikorkeakoulu

Auditoinnin projektipäälliköinä toimivat arviointiasiantuntijat Niina Nurkka ja Kirsi Mustonen Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta (Karvi). Auditointi perustuu korkeakoulun toimittamaan aineistoon, itsearviointiraporttiin, pyydettyyn lisäaineistoon sekä auditointiryhmän vierailuun korkeakoulussa 15.-16.11.2023. Projektipäällikkö Niina Nurkka osallistui auditointivierailun haastatteluihin etäyhteyksin ja Niina Nurkan sijasta auditointivierailulle osallistui Karvin korkeakouluharjoittelija Terhi Talvio. Auditointiryhmällä oli myös pääsy auditoinnin kannalta keskeisiin sähköisiin aineistoihin ja järjestelmiin. Auditoinnin keskeiset vaiheet ja aikataulu olivat:

Sopimusneuvottelu      12.10.2022
Auditointiryhmän nimeäminen 3.3.2023
Auditointiaineiston ja itsearviointiraportin toimittaminen 23.8.2023
Tiedotus- ja keskustelutilaisuus korkeakoulussa 2.10.2023
Auditointivierailu 15.-16.11.2023
Korkeakoulujen arviointijaoston päätös auditoinnin tuloksesta 1.3.2024
Raportin julkaiseminen 1.3.2024
Julkistamisseminaari 18.3.2024
Kehittämistyön seuranta 2027

Arviointikriteerit

Arviointialueet I–III arvioitiin kokonaisuuksina käyttäen tasoja erinomainen, hyvä, riittämätön.

Erinomainen taso edellyttää näyttöä pitkäjänteisestä ja tuloksellisesta kehittämistyöstä. Lisäksi kehittämistoimet tuottavat erityistä lisäarvoa korkeakoululle, sidosryhmille tai molemmille. Korkeakoulu osoittaa vakuuttavia esimerkkejä onnistuneista kehittämistoimista.
 
Hyvän tason kriteerit on kuvattu tämän raportin liitteessä 1.
 
Riittämätön taso tarkoittaa, että korkeakoululta puuttuvat arviointialueessa (I–III) kokonaan tai keskeisiltä osin systemaattiset, toimivat ja osallistavat menettelytavat eikä laadunhallinnan vaikuttavuudesta toiminnan kehittämiseen ole selkeää näyttöä.

Arviointialueiden I-III tulee olla vähintään tasolla hyvä, jotta korkeakoulu läpäisee auditoinnin.