1.2 Koulutuksen toteutus

Auditeringsgruppens bedömning

Koulutuksen toteutuksen prosessit on kuvattu selkeästi

Karelia-ammattikorkeakoululla on selkeät opiskelijavalinnan prosessikuvaukset. Karelia on mukana valtakunnallisessa yhteishaussa ja ammattikorkeakoulujen yhteisessä opiskelijavalinnassa. Itsearviointiraportin mukaan erillishaun ja -valinnan merkitys on lisääntynyt viime vuosina. Hyvien kokemusten perusteella erillisiä valintakoekursseja on otettu käyttöön useilla koulutusaloilla. Myös kansainvälisten tutkintojen hakuprosessia on kehitetty ja perinteisen yhteishaun lisäksi on otettu käyttöön erillisiä valintapolkuja.  Valintaprosessin kaikissa vaiheissa pyritään varmistamaan hakijoiden tasapuolinen ja oikeudenmukainen kohtelu. Valintaan tyytymättömällä hakijalla on mahdollisuus hakea oikaisua.

Prosessikuvausten lisäksi koulutuksen toteutukseen, kuten aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnistamiseen liittyviä linjauksia ja ohjeistuksia esitetään vuosittain päivitettävässä tutkintosäännössä ja erillisissä ohjeistuksissa. Opintojen alussa opiskelijat laativat henkilökohtaisen opintosuunnitelman, jota päivitetään opintojen edetessä. Opintojen etenemisen tukena on opetussuunnitelma, josta käyvät ilmi tutkinnon suorittamisen edellyttämä osaaminen, tutkinnon osat sekä opiskelijan ammatillisen kasvun prosessi. Opintoihin sisältyvälle harjoittelulle ja opinnäytetyöprosessille sekä mahdolliselle kansainväliselle vaihdolle on selkeästi määritellyt prosessit ja ohjeet, jotka ovat opiskelijoiden saatavilla Karelian verkkosivuilla ja opiskelijaintra Pakissa.

Opiskelijoiden opintojen etenemistä ja integroitumista työelämään tuetaan monin tavoin

Auditointivierailun aikana tuli esiin, että Kareliassa opiskelijoiden opintojen etenemistä, valmistumista ja integroitumista työelämään tuetaan monin tavoin. Opiskelijoille on järjestetty monipuolisia tukipalveluja opintojen edistämisen ja oppimisen tueksi. Opiskelijoiden tukena toimivat opettaja- ja opiskelijatuutorit, VIP-opiskelijat sekä opiskelijakunta POKAn vastuuhenkilöt. Opiskelijoille on tarjolla opinto-ohjausta ja erityistä tukea. Kaikissa koulutuksissa on nimetty opinto-ohjaaja, joka vastaa kyseisen koulutuksen opinto-ohjaukseen liittyvistä asioista. Opinto-ohjausta on tarjolla sekä ammattikorkeakoulututkintoa että ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittaville opiskelijoille. Auditointihaastattelujen mukaan myös kirjaston palveluja ja toimintoja on kehitetty tukemaan opiskelijoiden opintoja entistä paremmin.

Haastatteluissa ja työpajoissa opiskelijat toivat esiin opettajien osaamisen sekä yksilöllisen tuen ja kannustamisen opinnoissa. Opettajat käyttävät monipuolisesti eri opetusmenetelmiä ja hyödyntävät teknologiaa ja oppimisympäristöjä opetuksessaan. Toisaalta opiskelijat myös toivoivat Moodlen ja muiden digitaalisten alustojen selkeyttämistä ja päivittämistä sekä nykyistä enemmän monialaisia projekteja. Auditointiryhmä suosittelee, että kaikissa koulutuksissa varmistetaan, että henkilöstö noudattaa yhteisiä ohjeita digitaalisten alustojen käytössä. Lisäksi Karelian kannattaa selvittää nykyistä monipuolisempia mahdollisuuksia moniammatilliseen yhteistyöhön koulutusten toteutuksessa.

Opiskelijoiden työpaja-aineiston perusteella opiskelijoiden arvioinnissa ja oppimisesta saadun palautteen käytännöissä on kehittämistä. Opiskelijat kokivat, että he eivät saa kaikilla opintojaksoilla henkilökohtaista palautetta tai heille jää epäselväksi, mistä opintojakson arvosana muodostuu. Auditointiryhmä suosittelee, että opintojaksojen arviointia kehitetään formatiiviseen suuntaan, ja itse- ja vertaisarviointia hyödynnetään nykyistä enemmän.

Kareliassa on kehitetty opinnäytetyöprosessia ja opinnäytetyöhön liittyviä ohjeistuksia. Kaikissa koulutuksissa on opinnäytetyövastaavat, joiden tehtävänä on huolehtia, että opinnäytetöihin liittyvät ohjeet ja tiedot ovat ajantasaisia ja helposti löydettävissä. Auditointivierailulla toteutetuissa opiskelija- ja henkilöstötyöpajoissa opinnäytetyöprosessi ja opinnäytetöiden ohjaus saivat paljon hyvää palautetta.

Kareliassa on tehty useita kehittämistoimenpiteitä, jotka edistävät opiskelijoiden integroitumista työelämään ja samalla vahvistavat alueen työelämää. Haastattelut ja työpajat osoittivat, että Karelia on arvostettu ja tunnistettu työelämäkouluttaja. Opiskelijat kokevat työelämäyhteydet ja opettajien työelämäosaamisen vahvoina. Työelämäauditoinneissa nousseiden tarpeiden pohjalta koulutuksen toteutuksia on kehitetty ja niihin on sisällytetty työelämästä tullutta uutta tietoa. Lisäksi opetuksessa hyödynnetään opintojaksokohtaisia työelämäkumppanuuksia. Osaajia harvaan asutulle alueelle -kehittämishanke on hyvä esimerkki yhteistyöstä toisen asteen koulutuksen, kuntien, yritysten ja elinkeinoelämän kanssa. Hankkeen tuotoksena on syntynyt innovatiivisia harjoittelupolkuja ja tapoja harjoittelujaksojen toteuttamiseen sekä uusia kestäviä toimintamalleja alueelliseen yhteistyöhön. Itsearviointiraportin mukaan Kareliassa on myös kaksi uravalmentajaa, jotka opinto-ohjaajien lisäksi toteuttavat opiskelijoiden uraohjausta.

Auditointivierailulla Karelia-Vipusen esittely sekä useat haastattelut osoittivat, että Kareliassa tiedolla johtamisen valmiudet ja osaaminen ovat korkealla tasolla. Oppimisanalytiikan mahdollisuuksia opiskelijoiden omana edistymisen seurannan ja itseohjautuvuuden tukemisen välineenä ei kuitenkaan vielä hyödynnetä niin paljon kuin olisi mahdollista. Auditointiryhmä suosittelee, että Kareliassa hyödynnetään entistä monipuolisemmin oppimisesta ja opintojen etenemisestä kerättyä tietoa opiskelijoiden ohjauksen ja opintojen henkilökohtaistamisen kehittämiseksi.

Kareliassa hyvinvointityö on arvostettua ja sitä tehdään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa

Auditointihaastattelut ja henkilöstön työpajan mukaan hyvinvointityö on Kareliassa arvostettua, ja se on sisällytetty osaksi strategiaa. Kareliassa tehdään opiskelijahyvinvointityötä eri toimijoiden yhteistyönä, jolloin saadaan erilaisia näkökulmia ja opiskelijoiden hyvinvoinnin kehittämiseksi. Kareliassa on opintokuraattorin palvelut sekä konsultoiva erityisopettaja. Opiskelijaohjauksen ja opiskeluhyvinvoinnin vastuut on määritelty ohjaus- ja hyvinvointisuunnitelmassa.

Kareliassa on saavutettavuussuunnitelma, joka on julkisesti nähtävillä Karelian verkkosivuilla. Lisäksi henkilöstölle järjestetään saavutettavuuskoulutuksia. Tavoitteena on varhainen puuttuminen ja oikea-aikaisen tuen tarjoaminen. Tässä käytetään hyväksi oppimisanalytiikkaa, jonka avulla löydetään varhaisia signaaleja ja tunnistetaan tuen tarpeessa olevia opiskelijoita. Auditointihaastattelujen mukaan tarjolla on erilaisia palveluja ja toimintoja, kuten matalan kynnyksen vastaanotto, johon opiskelija voi ottaa yhteyttä ilman ajanvarausta. Lisäksi tukipalvelut järjestävät yhdessä opiskelijakunta POKAn kanssa erilaista ryhmä- ja vapaa-ajan toimintaa. Karelian ja Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksen yhteinen SYKETTÄ-korkeakoululiikunta järjestää liikuntapalveluja opiskelijoille ja henkilöstölle. Kareliassa kerätään paljon analytiikkatietoa, joten seuraavana askeleena auditointiryhmä suosittelee tiedolla auttamista ja kertyvän tiedon pohjalta oikein kohdennettujen interventioiden kehittämistä hyvinvoinnin ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Kareliassa on lokakuussa 2023 päivitetty tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, joka koskee henkilöstöä ja opiskelijoita. Haastatteluista kävi ilmi, että opiskelijat ovat hyvin aktiivisia hyvinvoinnin ja yhdenvertaisuuden edistämisessä. Ammattikorkeakoulu on myös reagoinut heidän esittämiinsä aloitteisiin nopeasti. Esimerkkinä tästä on sukupuolineutraalien WC-tilojen järjestäminen. VIP-opiskelijatoiminnan tarkoituksena on tehdä opiskelusta nykyistä helpompaa, vähentää yksinäisyyttä ja kiinnittää huomiota ja puuttua mahdollisiin epäkohtiin. Parannusehdotuksista keskustellaan kuukausittaisissa VIP-kokouksissa, johon VIP-opiskelijoiden lisäksi osallistuvat kuraattori sekä opettajia eri koulutuksista. Opiskelijahaastatteluiden ja työpajojen perusteella Kareliassa vallitsee hyvä yhteishenki sekä välitön ja avoin keskusteluyhteys opiskelijoiden ja opettajien kesken.

Opiskelijoiden hyvinvointi ja yhdenvertaisuus ovat keskeisiä teemoja myös kehitettäessä koulutusperäistä maahanmuuttoa. Vieraaseen ympäristöön ja kulttuuriin saapuvat opiskelijat tarvitsevat erityistä tukea integroituakseen ja kotoutuakseen Kareliaan ja Pohjois-Karjalan alueelle. Auditointiryhmä suosittelee, että yhteistyötä ammattikorkeakoulun tukipalveluiden, koulutusten ja opiskelijakunnan kesken jatketaan, jotta varmistetaan, että hyvinvoinnin ja yhdenvertaisuuden tukeminen toteutuu myös kansainvälisten opiskelijoiden tarpeet huomioon ottaen.