2.1 Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden johtaminen

Auditeringsgruppens bedömning

Karelia on luotettava ja osaava yhteistyökumppani Pohjois-Karjalassa

Karelia-ammattikorkeakoulu on määritellyt yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi Karelia2030-strategiassaan. Strategiset valinnat ja tavoitteet ovat linjassa sekä Joensuun kaupungin strategian että Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman kanssa, mikä mahdollistaa ammattikorkeakoulun vaikuttavan ja jatkuvan roolin alueellisessa vuorovaikutuksessa ja kehittämisessä. Auditointihaastatteluiden mukaan alueen sidosryhmät ovat aktiivisesti osallistuneet Karelian strategian laatimiseen. Vastavuoroisesti Karelian edustajat ovat osallistuneet alueen sidosryhmien strategiaprosesseihin. Haastatteluissa esimerkkinä strategisesta yhteistyöstä nostettiin esille erityisesti alueelliset Pohjois-Karjalassa aktiivisesti toimivat alueelliset asiantuntijaryhmät (POKAT), joissa eri toimijoiden asiantuntijat vaihtavat tietoa toimintaympäristöstä.

Kareliassa on käytössä kumppanuusmalli, jossa on tunnistettu strategiset kumppanit, työelämän avainkumppanit ja kansainväliset kumppanit. Auditointiaineiston mukaan strategisissa kumppanuuksissa tavoitteena on toimintaedellytysten varmistaminen ja kilpailuedun parantaminen. Karelian strategisia kumppaneita ovat esimerkiksi Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riviera ja Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sote. Työelämän avainkumppanit ovat yrityksiä, joiden kanssa Karelia tekee yhteistyötä koulutuksessa ja TKI-toiminnassa. Avainkumppanien kanssa tehdään kumppanuussopimus. Kansainväliset kumppanit ovat kansainvälisiä korkeakouluja tai muita yhteistyöorganisaatioita. Auditointihaastatteluissa kävi ilmi, että työelämän kumppaneiden kanssa tehtävä yhteistyö on laajaa ja kumppanuuksia hyödynnetään monipuolisesti yhteistyössä työelämän kanssa. Sidosryhmät pitävät Kareliaa osaavana ja luotettavana yhteistyökumppanina.

Kumppanuudet ja verkostot tarjoavat Karelialle yhteistyöalustan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen sekä tiedon ja osaamisen jakamiseen. Samalla auditointihaastatteluissa painotettiin jatkuvan vuoropuhelun merkitystä eri henkilöstöryhmien ja opiskelijoiden kanssa. Osa Karelian henkilöstöstä edistää yhteiskunnallista vuorovaikutusta osallistumalla verkostojen toimintaan ja tekemällä tiivistä yhteistyötä sidosryhmien kanssa. Sidosryhmät toivoivat, että yhteistyötä voitaisiin laajentaa siten, että yhä useampi opettaja tekisi työelämäyhteistyötä ja tutustuisi työelämän arkeen. Samalla toivottiin opiskelijoiden entistä aktiivisempaa osallistumista sidosryhmä- ja työelämäyhteistyön kautta yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen. Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen lisäämiseksi auditointiryhmä suosittelee Kareliaa selvittämään keinoja jatkuvan vuoropuhelun lisäämiseksi ja vahvistamiseksi sidosryhmien ja henkilöstön ja opiskelijoiden välillä.

Koulutuksen ja TKI-toiminnan strategiset valinnat luovat hyvän perustan aluevaikuttavuuden kehittämiselle

Karelia-ammattikorkeakoulun yhteiskunnallista vaikutusta ja vaikuttavuutta havainnollistetaan Karelian strategiaan ja perustehtäviin (tutkintokoulutus, TKI-toiminta ja jatkuva oppiminen) nivoutuvalla vaikuttavuuskehikolla. Itsearvioinnin mukaan vaikuttavuuskehikko yhdistää kaikki Karelian yhteiskunnallisen vaikuttavuuden osa-alueet kokonaisuudeksi, josta niin opettajat kuin TKI-toimijatkin voivat hahmottaa oman työnsä merkityksen Karelian yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Itsearviointiraportin ja auditointihaastattelujen perusteella Karelian yhteiskunnallinen vaikuttavuus syntyy onnistuneiden strategisten valintojen ja hyvin toteutettujen perustehtävien kautta. Yhteiskunnallista vaikuttavuutta syntyy, kun Karelian toiminnan tulokset leviävät yhteiskuntaan osaamisena ja innovaatioina vaikuttaen laajemmin yhteiskunnassa alueen elinvoimaan ja kestävään kehitykseen. Auditointivierailulla auditointiryhmä vakuuttui siitä, että Kareliassa koulutuksen ja TKI-toiminnan strategiset valinnat luovat hyvän perustan vaikuttavuustyölle ja aluevaikuttavuuden kehittämiselle.

Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden arviointi ja kehittäminen toteutuvat Kareliassa osana johtamisjärjestelmää. Karelia-ammattikorkeakoulussa on pitkä kokemus tiedon hyödyntämisestä toiminnan johtamisessa ja tämä näky myös Karelian vaikuttavuustyössä. Strategiasta johdetut vaikuttavuusmittarit arvioidaan johdon katselmuksessa ja esitetään Karelia/TASO-sopimusten tuloskorteissa. Strategisten valintojen osalta vuorovaikutus hallituksen kanssa toteutuu säännönmukaisten kokousten lisäksi myös strategiapäivillä ja skenaariotyöskentelyllä. Auditointiryhmän mukaan Karelian perustehtävien johtamisessa ja vaikuttavuuden arvioinnissa kerätään ja hyödynnetään tietoa monipuolisesti, mikä näkyy toiminnan tuloksissa. Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden lisäämiseksi auditointiryhmä suosittelee Kareliaa asettamaan nykyistä kunnianhimoisempia tavoitteita yhteiskunnalliselle vaikuttavuudelle. Tavoitteiden saavuttamiseksi Karelian tulee tehdä yhdessä sidosryhmien kanssa uusia rohkeita avauksia ja kehittää nykyistä monipuolisempia tapoja tuoda esiin onnistumisia yhteiskunnallisessa vaikuttavuudessa. Tämä on linjassa Karelian strategian väliarvioinnissa esille tuodun Rohkea aloitteellisuus -arvon kanssa.

Kareliassa kerätään ja analysoidaan tietoa toimintaympäristöstä ja toimintaympäristön muutoksista. Auditointihaastattelujen mukaan toimintaympäristössä tulevaisuudessa tapahtuviin muutoksiin liittyvä ennakointi liitetään pääasiassa työelämä- ja sidosryhmäyhteistyöhön sekä strategiaprosessiin ja strategian väliarviointiin. Auditointiryhmälle jäi kuitenkin epäselväksi, miten Kareliassa toimintaympäristöstä tehdyn analyysin tuottamaa ennakointitietoa hyödynnetään systemaattisesti toiminnan suuntaamisessa pidemmällä aikavälillä. Jotta Karelian koulutuksilla ja TKI-toiminnalla pystytään jatkossa entistä nopeammin ja paremmin vastaamaan toimintaympäristön ja koulutusalojen muutoksiin tulevaisuudessa, auditointiryhmä suosittelee, että Kareliassa kehitetään uusia systemaattisia tapoja kerätä toimintaympäristöstä ennakointitietoa ja heikkoja signaaleja eri alojen tulevista kehitystrendeistä.