3.1 Laatujärjestelmän hyödyntäminen strategisessa johtamisessa

Auditeringsgruppens bedömning

Karelian laatujärjestelmä tukee tiedolla johtamista

Karelia-ammattikorkeakoulun laatujärjestelmä on korkeakouluyhteisössä hyvin tunnistettu. Laatupolitiikan perustana on jatkuvan parantamisen PDCA-sykli sekä laadunhallinnan ja toiminnanohjauksen kytkeytyminen toisiinsa. Karelian laatupolitiikka on julkisesti nähtävissä korkeakoulun verkkosivuilla. Karelian laatujärjestelmä tuottaa ajantasaista tietoa Karelian tavoitteiden toteutumisesta. Kehittämistavoitteet ja mittarit on määritelty ammattikorkeakoulun sisäisissä Karelia/TASO-sopimuksissa ja strategiset kehittämisprojektit TASO-projekteina. Kareliassa johtamisjärjestelmän vastuut on määritelty ja avoimesti Karelia-Vipusessa nähtävissä olevia toiminnan tunnuslukuja seurataan säännöllisesti. Karelia-Vipunen on keskeisessä roolissa tiedolla johtamisessa. Auditointihaastatteluiden mukaan Karelia-Vipusesta saatua tietoa hyödynnetään strategiatyössä ja hallituksen päätöksenteossa, jolloin ajantasainen tieto mahdollistaa strategian päivittämisen ja tarkentamisen.

Karelia on tiedolla johdettu korkeakouluyhteisö, jossa ajantasaista tietoa seurataan ja käytetään korkeakoulun kaikilla tasoilla johtamisen, kehittämisen ja arvioinnin välineenä. Auditointivierailulla auditointiryhmä sai vahvan näytön siitä, että Karelia-Vipusesta saatua tietoa käyttävät niin Karelian hallitus, johtoryhmä, kehittämisryhmät, laaturyhmä, koulutuspäälliköt, henkilöstö kuin alueen sidosryhmien kanssa muodostetut asiantuntijaryhmätkin (POKAT-ryhmät).

Auditointivierailulla vahvistui Karelia-Vipusen toiminta tehokkaana johtamisen ja toiminnanohjaamisen työkaluna ammattikorkeakoulun eri tasoilla. Auditointihaastattelujen mukaan Karelia-Vipusen vuositason ennusteiden avulla johto pystyy lyhyellä aikavälillä reagoimaan mahdollisiin muutostarpeisiin. Auditointiryhmälle jäi kuitenkin epäselväksi, mitä systemaattisia menettelytapoja Kareliassa on toimintaympäristöstä saatavan pidemmän aikavälin ennakointitiedon keräämiseen ja käsittelyyn sekä tiedon perusteella tehtävien kehittämistoimenpiteiden valintaan. Auditointiryhmä suosittelee Kareliaa johtamisen ja strategiatyön tueksi selkeyttämään ja kuvaamaan ennakointityön prosessit, menettelytavat ja vastuut osana Karelian laatu- ja johtamisjärjestelmää.

Strategisten tavoitteiden kuvaamisessa käytettävää metrokarttaa kannattaa hyödyntää entistä monipuolisemmin

Kesäkuussa 2023 päivitetty Karelia2023-strategia ohjaa Karelian toimintaa. Itsearviointiraportin mukaan strategiaprosessiin on osallistunut laajasti henkilöstöä, opiskelijoita ja Karelian sidosryhmiä. Auditointihaastatteluissa erityisesti Karelian hallitus, sidosryhmät ja opiskelijat olivat tyytyväisiä strategiaprosessin avoimuuteen ja mahdollisuuteen osallistua strategiatyöhön. Strategian keskeisiä tavoitteita tarkastellaan vuosittain strategiapäivillä sekä johtoryhmän kokouksissa, koulutuspäälliköiden ja henkilöstön kokouksissa, tiimipalavereissa sekä Karelian henkilöstöpäivillä. Auditointihaastattelujen perusteella henkilöstön kehityskeskustelut ovat keskeisessä roolissa siinä, että henkilöstö tunnistaa oman työnsä yhteyden korkeakoulun tavoitteisiin.

Karelia hyödyntää Karelia2030-strategian ja tavoitteiden kuvaamisessa metrokarttaa, joka on strategisen johtamisen käytännönläheinen innovaatio. Itsearviointiaineiston ja haastattelujen perusteella metrokartassa esitetyt metroradat auttavat havainnollistamaan korkeakouluyhteisölle ja sidosryhmille strategisten valintojen välivaiheita ja sitä, mitä Karelia toiminnallaan tavoittelee. Metroradat mainittiin useassa haastattelussa tavoitteiden havainnollistajina. Auditointiryhmä pitää metrokarttaa hyvänä tapana strategisten tavoitteiden esittämiseen.

Auditointihaastattelujen mukaan metrokartta on tavoitteiden havainnollistamisen lisäksi havainnollinen tapa nähdä, miten metroradan asemat saavutetaan. Auditointivierailulla ei kuitenkaan saatu näyttöä siitä, miten metroratoja käytännössä hyödynnetään tulosyksiköiden johtamisessa tai henkilöstön ja sidosryhmien kanssa käytävässä dialogissa ja ennakointityössä. Auditointiryhmä suosittelee, että Karelia vahvistaa laatujärjestelmän ja strategisten valintojen yhteyttä esittämällä nykyistä selkeämmin Karelia-Vipusen ja metroradoilla esitettyjen tavoitteiden yhteyden eli sen, miten määrällisten ja laadullisten strategisten tavoitteiden saavuttaminen etenee. Lisäksi auditointiryhmä suosittelee Kareliaa entistä monipuolisemmin hyödyntämään metrokarttaa koulutusyksiköiden johtamisessa ja sidosryhmäviestinnässä.