2.2 Vaikuttava tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta sekä taiteellinen toiminta

Auditeringsgruppens bedömning

Karelian strategia ohjaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa

Karelian strategia ohjaa TKI-toimintaa ja TKI-toiminnan kehittämistä. Karelia korostaa itsearviointiaineistossa, että TKI-toiminnan tavoitteena on luoda uusia innovaatioita ja uutta liiketoimintaa, tuotteita, palveluita ja toimintamalleja sekä kehittää ammattikorkeakoulun osaamista, prosesseja ja toimintaa. Keskeisiä TKI-kumppaneita ovat yritykset, elinkeinoelämä ja muut sidosryhmät. Itsearvioinnissa Karelia arvioi olevansa merkittävin EU-rakennerahaston hanketoteuttaja Pohjois-Karjalassa. Auditointivierailun perusteella Karelian TKI-toiminnalla on tärkeä rooli maakunnan aluekehityksen ja osaamispohjaisen kasvun edistäjänä.

Auditointiaineiston perusteella hankesalkut ovat linjassa TKI-toiminnan strategisten valintojen kanssa, ja yksittäiset TKI-hankkeet sijoittuvat hankesalkkuihin. Auditointihaastatteluiden mukaan toisen kansallisen auditointikierroksen jälkeen Kareliassa on tehty organisaatiomuutoksia TKI-toiminnan ja koulutuksen integroimiseksi. Muutoksen jälkeen TKI-henkilöstö sijoittuu koulutuspäälliköiden alaisuuteen, mikä tukee sekä henkilöstöresurssien koordinointia että opettajien ja opiskelijoiden osaamisen kehittämistä. Auditointihaastatteluissa korostettiin ennakoitavuuden ja resurssien suunnittelun tärkeyttä edellytyksinä onnistuneelle TKI-toiminnalle.

Auditointihaastatteluissa tuotiin esiin, että Karelia on mukana kansainvälisissä hankkeissa ja verkostoissa, kuten The INVEST European University Alliance -verkostossa, mutta kansainvälinen yhteistyö hankehauissa ja TKI-toiminnassa ei kuitenkaan ole systemaattista. Auditointiryhmä kannustaa Kareliaa nykyistä monipuolisemmin hyödyntämään jo olemassa olevia kansainvälisiä verkostojaan ja tarkastelemaan systemaattisesti strategian näkökulmasta tärkeiden uusien kansainvälisten verkostojen ja hankkeiden mahdollisuuksia.

TKI-toiminnan systemaattiset menettelytavat varmistavat TKI-toiminnan aluevaikuttavuutta

Karelia-ammattikorkeakoulun TKI-toiminnan systemaattiset menettelytavat ohjaavat TKI-toimintaa sekä mahdollistavat ja varmistavat TKI-toiminnan aluevaikuttavuutta. Karelian hyödyntää TKI-toiminnassa vahvaa kokemusta tiedolla johtamisesta. TKI-toiminnan vaikuttavuutta seurataan ja arvioidaan TKI-hankkeille asetettujen taloudellisten ja määrällisten tavoitteiden kautta kuten ulkopuolinen TKI-rahoitus, kansainvälinen TKI-rahoitus, ulkopuolisen rahoituksen osuus kokonaisliikevaihdosta sekä julkaisujen määrä. Tavoitteita seurataan säännöllisesti TKI-kehittämisryhmässä, Rapsa-raportoinnissa, osavuosikatsauksissa sekä johdon katselmuksessa. Lisäksi hankkeiden ohjausryhmissä ja palautekeskusteluissa sekä sidosryhmäkyselyissä sidosryhmien edustajilla on mahdollisuus antaa Karelialle palautetta ja kehitysideoita TKI-toiminnasta ja sen vaikuttavuudesta. Auditointihaastattelussa sidosryhmien edustajat kertoivat, että Karelia näkee, ymmärtää ja kuulee sidosryhmiä. Sidosryhmät voivat esittää Karelialle hankeideoita, jolloin hankeideoista syntyneiden hankkeiden tulokset hyödynnetään työelämän ja maakunnan kehittämisessä ja uudistamisessa.

Kareliassa on pyritty laajentamaan TKI-toiminnan vaikuttavuutta jakamalla ja viestimällä aktiivisesti hankkeiden tuloksista sidosryhmille ja laajemminkin elinkeinoelämälle. Erään hankkeen tuloksista on tehty webinaarisarja koko Suomeen. Lisäksi on pidetty yhteisiä tilaisuuksia, joissa päättyvien hankkeiden toimijat sekä sidosryhmät voivat yhdessä jakaa kokemuksia. Kareliassa TKI-toiminnan vaikuttavuutta mitataan monipuolisesti määrällisillä mittareilla. Auditointiryhmä suosittelee Kareliaa kartoittamaan entistä monipuolisempia TKI-toiminnan vaikuttavuuden arviointimenetelmiä, joilla voidaan arvioida erityisesti pitkän aikavälin vaikuttavuutta.

Auditointihaastatteluissa TKI-toiminnan hyvänä käytäntönä nostettiin esiin TKI-tukitiimi, joka auttaa hankehenkilöstöä koko hankekaaren ajan hankkeen suunnittelusta ja rahoituksen valmistelusta hankkeen päättämiseen ja vaikuttavuuden arviointiin. Lisäksi haastatteluissa korostettiin yhteistyötä sekä Karelian sisällä että sidosryhmien kanssa. Kokeneiden projektihenkilöiden asiantuntemus ja tuki mahdollistavat uusien henkilöiden TKI-toiminnan osaamisen kehittymisen. Auditointihaastattelujen mukaan Karelian TKI-toiminnassa toteutetaan läheisyysperiaatteen mukaista toimintatapaa. Läheisyysperiaate TKI-toiminnassa tarkoittaa, että palautteen saatuaan hanketyöntekijät ratkaisevat ongelmat ensisijaisesti itse. Asia viedään eteenpäin esihenkilöille ainoastaan, jos hanketyöntekijöillä ei ole valtuuksia ratkaista ongelmaa. Näin ollen esihenkilöille ei kerry työtä asioista, jotka hanketoimijat voivat itse ratkaista. Auditointiryhmä pitää tärkeänä TKI-toiminnan hyvien käytäntöjen ja ongelmien ratkaisujen jakamista. Auditointiryhmä suosittelee varmistamaan, että Kareliassa on systemaattiset menettelytavat hyvien TKI-toiminnan käytäntöjen ja ratkaisujen jakamiseen ja tiedonkulkuun ammattikorkeakoulun sisällä.

Karelia edistää avointa tiedettä ja varmistaa hyvän tieteellisen käytännön toteutumisen

Karelia-ammattikorkeakoulu on sitoutunut avoimen tieteen periaatteisiin ja hyvään tieteellisen käytäntöön koko organisaatiossa. Hyvän tieteellisen käytännön periaatteiden toteutumisesta auditointiryhmä sai auditointivierailun aikana vahvistusta sekä henkilöstöltä että opiskelijoilta. Opiskelijoille hyvän tieteellisen käytännön periaatteet tulevat systemaattisesti esille sekä erillisellä opintojaksolla että opinnäytetyöprosessin aikana.

Avoimen tieteen ja tutkimuksen koordinointiryhmä sekä tukipalvelut varmistavat avoimen tieteen prosessien jalkautusta organisaatiossa. Auditointihaastattelussa nostettiin esiin, että avoimen tieteen käytännöt käsitellään muun muassa jokaisen hankkeen aloituspalaverissa osana TKI-prosessia.