Sammandrag

Publikationens namn

Auditering av Karelia-ammattikorkeakoulu (Karelia-ammattikorkeakoulun auditointi)

Författare

Riitta Rissanen, Ding Ma, Adel Rizvi, Hanna Teräs, Niina Nurkka och Kirsi Mustonen.

Karelia-ammattikorkeakoulus självvärdering (red.) Petri Raivo, Pekka Auvinen, Pia Hiltunen, Jaana Tolkki, Ulla Asikainen och Anne Ilvonen

Beslutet av sektionen för utvärdering av högskolorna

Auditeringen av Karelia-ammattikorkeakoulu godkändes den 1 mars 2024.

Kvalitetsstämpeln är i kraft till och med den 1 mars 2030.

Auditeringsgruppens omdöme för utvärderingsområdena I-III

I: En kompetensskapande högskola: god nivå

II: En nyskapande högskola med genomslagskraft: god nivå

III: En utvecklingsorienterad och välmående högskola: god nivå

En lärande högskola, utvärderingsområdet som Karelia-ammattikorkeakoulu valde

Främjande av utbildningsinvandring

Tema och partner för kollegialt lärande

Tema: Kvalitetssystemet, särskilt användningen av kvalitetssystemet i den strategiska ledningen samt kvalitetssystemets funktion och utveckling

Partner: Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Centrala styrkor och rekommendationer

Styrkor

  • Planeringen och genomförandet av Karelia-ammattikorkeakoulus utbildningar har ett starkt samband med strategin och den regionala utvecklingen.
  • De strategiska valen för Karelia-ammattikorkeakoulus utbildning och FUI-verksamhet skapar en god grund för utvecklingen av verksamhetens genomslag i regionen.
  • Karelia-ammattikorkeakoulus kvalitetssystem är känd inom högskolegemenskapen och den information systemet tar fram utnyttjas mångsidigt i yrkeshögskolans ledning.
  • Utbildningsrelaterad invandring är ett strategiskt val som Karelias högskolegemenskap och landskapet Norra Karelen har förbundit sig till.

Rekommendationer

  • Karelia-ammattikorkeakoulu ska på ett mångsidigare sätt än tidigare utnyttja den information som samlats in om lärandet och studiegången för att utveckla handledningen av de studerande och individualiseringen av studierna.
  • Karelia-ammattikorkeakoulu ska ställa upp ambitiösare mål för verksamhetens genomslag i samhället och tillsammans med intressentgrupperna göra nya modiga öppningar för att öka genomslaget i samhället.
  • Karelia-ammattikorkeakoulu bör förtydliga och beskriva processerna, praxis och ansvaren för framsynsarbetet som en del av sitt kvalitets- och ledningssystem för att stödja ledningen och strategiarbetet.
  • Karelia-ammattikorkeakoulu ska beskriva, fördela ansvaret för och informera om studiestigen för internationella studerande från ansökningsfasen till sysselsättning.