2 Vaikuttava ja uudistava korkeakoulu

Arviointialueella II arvioidaan menettelytapoja, joilla johdetaan ja kehitetään yhteiskunnallista vuorovaikutusta, edistetään korkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan ja taiteellisen toiminnan vaikuttavuutta sekä tuetaan kokeilevaa toimintakulttuuria.

Arviointialue II on auditointiryhmän arvion mukaan tasolla hyvä.

Auditointiryhmän tunnistamat keskeiset vahvuudet ja kehittämissuositukset

Vahvuudet

  • Karelia-ammattikorkeakoulun koulutuksen ja TKI-toiminnan strategiset valinnat luovat hyvän perustan aluevaikuttavuuden kehittämiselle.
  • Karelia on luotettava ja osaava yhteistyökumppani Pohjois-Karjalassa.
  • TKI-toiminnan systemaattiset menettelytavat varmistavat TKI-toiminnan aluevaikuttavuutta.

Kehittämissuositukset

  • Karelia-ammattikorkeakoulun tulee asettaa nykyistä kunnianhimoisempia tavoitteita yhteiskunnalliselle vaikuttavuudelle ja tehdä yhdessä sidosryhmien kanssa uusia rohkeita avauksia yhteiskunnallisen vaikuttavuuden lisäämiseksi.
  • Karelian tulee selvittää keinoja jatkuvan vuoropuhelun lisäämiseksi ja vahvistamiseksi sidosryhmien ja henkilöstön ja opiskelijoiden välillä.
  • Karelian tulee nykyistä monipuolisemmin hyödyntää alumnejaan koulutusten kehittämisessä sekä Karelian tunnettuuden, työelämäläheisyyden ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden vahvistamisessa.