3 Kehittyvä ja hyvinvoiva korkeakoulu

Arviointialueella III arvioidaan laatujärjestelmän toimivuutta ja kehittämistä sekä järjestelmän hyödyntämistä strategisessa johtamisessa. Lisäksi arvioidaan niitä menettelytapoja, joilla tuetaan henkilöstön osaamisen kehittämistä ja hyvinvointia.

Arviointialue III on auditointiryhmän arvion mukaan tasolla hyvä.

Auditointiryhmän tunnistamat keskeiset vahvuudet ja kehittämissuositukset

Vahvuudet

  • Karelia-ammattikorkeakoulun laatujärjestelmä on korkeakouluyhteisössä tunnistettu, ja sillä tuotettua tietoa hyödynnetään monipuolisesti ammattikorkeakoulun johtamisessa.
  • Kareliassa on selkeä tiedolla johtamisen toimintamalli ja hyvin toimivat käytänteet toimintamallin hyödyntämiseen.
  • Karelian henkilöstön, opiskelijoiden ja sidosryhmien sitoutuminen Karelian kehittämiseen on tärkeä voimavara ammattikorkeakoulun toiminnalle ja kehittämiselle. Kareliassa vallitsee vahva Karelia-henki.

Kehittämissuositukset

  • Karelian tulee johtamisen ja strategiatyön tueksi selkeyttää ja kuvata ennakointityön prosessit, menettelytavat ja vastuut osana Karelian laatu- ja johtamisjärjestelmää.   
  • Metrokarttaa tulee entistä monipuolisemmin hyödyntää koulutusyksiköiden johtamisessa ja sidosryhmäviestinnässä.
  • Kareliassa tulee selvittää mahdollisuuksia tiimimallin laajentamiseen ja monialaisten tiimien hyödyntämiseen strategian toteuttamisessa ja henkilöstön osaamisen kehittämisessä.