2.4 Korkeakoulun esimerkit onnistuneista kehittämistoimista

Puurakentamisen edelläkävijä – kohti ilmastoviisasta rakentamista

Puurakentamisen kehittäminen on ollut vuodesta 2014 alkaen strateginen valinta, jonka taustalla ovat maakunnallisen elinkeinorakenteen kehittäminen, ilmastonmuutoksen vaikutusten hillintä ja uusien teknologioiden testaus.  Puurakentamisen alueellinen arvoverkosto ja siihen kytkeytyvä tutkimus ovat kiinteä osa Innokaupunki Joensuu -ekosysteemiä sekä Joensuun kaupungin ilmasto-ohjelmaa.

Puurakentamiseen liittyvää kehittämistyötä on toteutettu osana rakennustekniikan koulutusta tutkimus- ja kehittämisprojektien, investointien ja opinnäytetöiden avulla. Vuosina 2014–2022 toteutettiin yhteensä 15 eri hanketta ja yli 50 opinnäytetyötä.  Työn tuloksena maakuntaan on muodostunut osaamiskeskittymä, arvoverkko sekä konkreettisia puurakentamisen kohteita. Suomen korkein puukerrostalo ”Lighthouse Joensuu” palkittiin kansallisella Puupalkinnolla. Yhtenä valintaperusteena oli Karelian kohteessa tekemä TKI-toiminta.

Karelian asiantuntijuus on ollut kysyttyä kansallisesti ja kansainvälisesti. Puurakentamiseen liittyvä tutkimus- ja kehittämistoiminta on ollut säännöllisesti esillä alan kärkitapahtumissa. Vuonna 2021 käynnistyi Karelian koordinoima valtakunnallinen puu- ja vähähiilisen rakentamisen täydennyskoulutus.

Vuonna 2022 Karelia sai OKM-profilaatiorahoituksen Sustainable Building Solutions -projektille, jonka tavoitteena on vahvistaa puurakentamiseen ja puun käytön ilmastovaikutuksiin liittyvää tutkimustoimintaa ja toiminnan kansainvälisyyttä. Projekti toteutetaan yhteistyössä keskieurooppalaisten kumppanikorkeakoulujen kanssa. Puurakentamisen kehittämisessä painottuu ilmastoviisas rakentaminen, joka tarkoittaa syntyvien päästöjen ja positiivisten ilmastovaikutusten tuntemista ja tiedon soveltamista eri suunnitteluratkaisuihin.

TKI-tukitiimi: laatua, kestävää kasvua ja laajempaa tutkimusta

Vuonna 2018 projektitoiminta organisoitiin osaksi koulutusvastuita, mikä muutti TKI-prosesseja, vastuita ja johtamista. Uusi projektihenkilöstö tarvitsi perehdytystä, osaamisen siirtämistä ja ohjausta. Näihin haasteisiin vastaamiseksi perustettiin monialainen TKI-tukitiimi, jonka tehtävänä on vahvistaa koulutuksen ja TKI-toiminnan integraatiota, monialaista hankevalmistelua ja prosessien toimivuutta.

Tiimi uudisti Karelian TKI-prosesseja ja yhteistyökäytäntöjä. Yhteisöllisyyttä vahvistettiin yhteisten TKI-kehittämisiltapäivien avulla.  Hankevalmistelun resursointisuunnittelua muutettiin, minkä seurauksena opettajien työaika TKI-toiminnassa kasvoi 18,1 % vuodesta 2019 vuoteen 2022.

TKI-tukitiimin työ on tuottanut nopeasti tulosta. Projektihakemusten läpimenoprosentti on korkea ja rahoittajien palaute hanketoiminnan ja -hakemusten laadusta on hyvää. Hyvänä osoituksena tästä on Karelian koordinoima valtakunnallinen ESR REACT -hanke, jossa on mukana 21 ammattikorkeakoulua.

Päättyneen EU-ohjelmakauden aikana Karelian TKI-toiminta on vahvistanut alueen elinvoimaa noin 37,8 M€. Karelian oman aluevaikuttavuustutkimuksen mukaan välillinen vaikutus on noin kuusinkertainen. Karelian ulkoinen rahoitus on kasvanut TKI-tukitiimin olemassaolon aikana 18,4 %. Jatkuvan kasvun sijaan tavoitteena on kestävä TKI-toiminta, jossa vaikuttavuutta pystytään tekemään alueellisessa yhteistyössä ja ekosysteemissä.

Ikäystävällisyyden kärkimaakunta – koulutusta, tutkimusta ja kokeiluja

Pohjois-Karjalan maakuntastrategian 2040 keskeisenä tavoitteena on vahvistaa maakunnan elinvoimaa ja lisätä asukkaiden hyvinvointia. Maakunnan hyvinvointistrategian tavoitteena on, että Pohjois-Karjalasta tulee ikäystävällisyyden sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen kärkimaakunta. Karelia on omassa strategiassaan sitoutunut tukemaan tätä tavoitetta.

Kareliassa on keskitytty ikäosaamisen ja ikäystävällisyyden TKI- ja koulutustoimintaan sekä palveluiden kehittämiseen. Monissa hankkeissa, kuten SenDoc- ja Silver Economy -hankkeissa, on kehitetty yritysten palveluja huomioimaan ikääntyneiden asiakkaiden tarpeet.  Kokeilujen kautta ikäosaaminen konkretisoituu myös opiskelijoille. Väärien tilausten kahvilassa tarjoilijat ovat ihmisiä, joilla on muistisairaus. Karelian restonomiopiskelijat ja Pohjois-Karjalan Muisti ry ovat mahdollistaneet kahvilan toiminnan. Keväällä 2023 rakennettiin Yhteistyössä Joensuun kaupungin kanssa muistiystävällinen puisto.

Ikäosaamisen vahvistamiseksi Kareliassa on käynnistynyt geronomikoulutus ja Ikäosaamisen kehittämisen ja johtamisen YAMK-koulutus.  Vuonna 2023 käynnistyy toimintaterapeuttikoulutus, jossa ikäosaaminen on yhtenä painopisteenä.

Karelian strategisena tavoitteena on luoda ja vakiinnuttaa ikäystävällisen yhteiskunnan kehittämiseen, tutkimukseen ja koulutustoimintaan erikoistuva osaamisyhteisö KAFS, (Karelia Centre for Age Friendly Society). KAFS:ssa muodostetaan osaamisyhteisöjä asiakkaista, ammattilaisista, yrittäjistä, kehittäjistä ja opiskelijoista etsimään ratkaisuja ikäystävällisyyteen liittyviin kysymyksiin. Ikäosaamisen kokonaisuudesta viestitään IkäNyt-verkkolehdessä.