1.4 Korkeakoulun esimerkit onnistuneista kehittämistoimista

Opetussuunnitelmauudistus ryhdittää koulutuksen kehittämistä

Vuosina 2020–2022 uudistettiin Karelian opetussuunnitelmat yhteisöllisenä prosessina. Opetussuunnitelmatyöskentelyn organisoinnin ja resursoinnin vastuu on koulutuspäälliköillä. Koko Karelian tasolla tapahtuvaa yhteistyötä koordinoi koulutuksen kehittämispäällikkö. Yhteisen työskentelyn tueksi järjestettiin opetussuunnitelmavastaaville, koulutuspäälliköille ja opettajille koulutusta ja työpajoja.

Yhteinen työskentely tuki opetussuunnitelmatyön linjakkuutta sekä organisaatiotasoisten hyvien käytäntöjen ja kehittämiskohteiden tunnistamista ja edistämistä. Tavoitteena oli myös lisätä opetussuunnitelmatyöhön liittyvää osaamista sekä koulutusten välistä vuoropuhelua ja yhteistyötä. Yhteiseen opetussuunnitelmatyöskentelyyn osallistui Tulevaisuuden työ -hanke, jonka kanssa pohdittiin uusien oppimisympäristöjen ja opetusteknologioiden hyödyntämistä sekä työelämäläheisyyden kehittämistä opetussuunnitelmissa. Myös substanssiperustaisia TKI-toiminnan tuloksia hyödynnetään opetussuunnitelmien uudistamisessa. OPS-työskentelyssä tukena toimivat Hämeen ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajakoulutuksen asiantuntijat.

Opetussuunnitelmauudistuksessa otettiin käyttöön modulaariset opetussuunnitelmat, kuvattiin koulutusten pedagogisia valintoja, lisättiin opetussuunnitelmiin kiinnitettyä työelämäyhteistyötä sekä uudistettiin Karelian yhteiset osaamisen arviointikriteerit. Samalla uudistettiin Karelian opinto-opas. Opetussuunnitelmatyöskentelyssä tunnistetuista kehittämistarpeista on vuosina 2022–2023 viety eteenpäin opettajien välisen yhteistyön kehittämistä osana koulutusten kehittämistä ja opetuksen ja työjärjestysten suunnittelua. Kehittämistyössä on hyödynnetty HYPE (Pedagoginen hyvinvointi) -hanketta. Osaamisen arvioinnin kehittäminen jatkuu syksyllä 2023 osaamisen arviointitapojen monipuolistamiseen liittyvillä koulutuksilla ja työpajoilla sekä yhteisten kompetenssien arvioinnin kehittämisellä osana vuosittaisia kehityskeskusteluja. Opetussuunnitelmatyöskentelyn arvioinnin pohjalta laadittiin tulevia uudistuksia tukeva OPS-työn muistilista. Opetussuunnitelmatyöhön liittyviä kokemuksia ja havaintoja on dokumentoitu yhteiseen julkaisuun. Opetussuunnitelmatyössä kertynyttä tietoa hyödynnetään Karelian pedagogisten linjausten päivityksessä.

Uusissa koulutusavauksissa systemaattinen valintamenettely

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja korkeakoulujen välisissä vuosille 2017–2020 solmituissa tavoitesopimuksissa korostetaan korkeakoulujen kansainvälisyyttä ja sen vahvistamista. Edellisessä Karelian laatuauditoinnissa kehittämiskohteeksi tuotiin esille kansainvälisyyden ilmeneminen epätasaisesti ammattikorkeakoulun eri osissa. Myös Karelia 2020 -strategian väliarvioinnissa todettiin, että kansainvälinen liikkuvuus on ollut kasvusuunnassa, mutta ei ole edennyt tavoitteiden saavuttamisen edellyttämällä nopeudella. Englanninkielinen opintotarjonta ei ole vahvistunut tavoitteiden mukaisesti ja tulokset jakautuvat arvioinnin mukaan epätasaisesti eri koulutuksiin. Väliarvioinnin perusteella ammattikorkeakoulun hallitus päätti 24.4.2018 strategian toteuttamisen painopisteistä vuosille 2018–2020. Yksi valituista linjauksista oli vähintään yhden uuden englanninkielisen tutkintokoulutuksen käynnistäminen strategiakauden kuluessa.

Lukuvuoden 2018–2019 alussa nimitettiin työryhmä valmistelemaan esitystä englanninkielisen tutkintokoulutuksen laajentamiseksi. Koulutusvastuista pyydettiin esityksiä ja niihin liittyviä perusteluja. Valmistelun kuluessa työryhmän jäsenet haastattelivat laajasti työelämän, sidosryhmien ja ministeriön edustajia. Lisäksi kartoitettiin olemassa oleva ammattikorkeakoulujen englanninkielisen koulutuksen tarjonta ja viime vuosien tuloksia. Kansainvälisten korkeakoulukumppanien kanssa keskusteltiin yhteistyömahdollisuuksista ja toimintamallista koulutuksen toteuttamisessa. Kaiken hankitun materiaalin pohjalta työryhmän jäsenet arvioivat vaihtoehtojen vahvuuksia ja riskejä 13 kriteerin pohjalta. Kriteeristön perustana oli arvoanalyysin malli. Esityksen valmistelun eri vaiheissa käytiin keskustelua johtoryhmän ja esitettyjen koulutusten edustajien kanssa.

Työryhmä teki valmistelutyön perusteella esityksen ammattikorkeakoulun hallitukselle. Hallitus päätti 13.2.2019 esityksen mukaisesti, että uutena englanninkielisenä koulutuksena aloitetaan Industrial Management -koulutus. Suunnittelutyö käynnistettiin välittömästi hallituksen päätöksen jälkeen ja koulutus käynnistyi syksyllä 2020.  Samaa valintamenettelyä käytettiin myös uusien koulutusvastuiden hakuprosessissa ja uusien YAMK-koulutusten valinnassa vuonna 2022.

Pioneerityötä työelämäauditoinneissa

Lukuvuonna 2022–2023 toteutettiin yhteistyössä Pohjois-Karjalan kauppakamarin kanssa työelämäauditointi, jossa arvioitiin kaikkien Karelian amk-koulutusten ja jatkuvan oppimisen työelämärelevanssia.  Auditoinnin tavoitteena oli tukea ammattikorkeakoulua työelämäyhteistyön syventämisessä ja kumppanuuksien vahvistamisessa. Auditoinnin teemoina olivat alueelliset työelämätarpeet ja niiden tunnistaminen, työelämäyhteistyö tutkintokoulutuksessa sekä yhteistyö TKI-toiminnassa ja jatkuvassa oppimisessa.