3.3 Laatujärjestelmän toimivuus ja kehittäminen

Auditeringsgruppens bedömning

Karelian laatukulttuurilla on vahva perusta

Karelia-ammattikorkeakoulun laatu- ja johtamisjärjestelmä kattaa koulutuksen, TKI- toiminnan ja jatkuvan oppimisen. Perustehtävien prosessit on kuvattu selkeästi ja niille on määritelty vastuuhenkilöt. Auditointiaineiston perusteella Karelian laatujärjestelmää on kehitetty systemaattisesti ja pitkäjänteisesti. Prosesseja kehitetään muun muassa säännöllisten sisäisten auditointien ja palautejärjestelmien kautta saadun palautteen perusteella. Kehittämisessä käytetään jo vakiintuneesti PDCA-sykliä. Karelia on keventänyt laatujärjestelmäänsä edellisen auditoinnin jälkeen, mistä auditointiryhmä sai näyttöä sekä auditointihaastatteluissa että uuden Intran dokumentaatiosta.

Karelian laatukulttuuri perustuu sloganiin ”joka päivä pieniä parannuksia”, mikä auditointiryhmän mielestä kuvaa hyvin Kareliaa työyhteisönä.  Auditointihaastatteluiden ja henkilöstön työpajan mukaan Kareliassa laatu on kaikille yhteinen asia. Karelian toimintakulttuuria kuvattiin muun muassa vastuulliseksi, turvalliseksi, työelämäläheiseksi ja kansainväliseksi. Eräässä haastattelussa laatutyötä kuvattiin siten, että henkilöstö tekee, mitä on sovittu ja laaturyhmä vastaa laatujärjestelmän ja -osaamisen toimivuudesta ja kehittämisestä. Henkilöstön mukaan Kareliassa kehittämistyön prosessit toimivat hyvin.

Auditointivierailulla auditointiryhmä vakuuttui siitä, että Karelian laatupolitiikassa keskeisenä periaatteena oleva läheisyysperiaate on arjen toiminnassa hyvin tunnistettu menettely, joka on koettu sopivaksi Karelian toimintakulttuuriin. Auditointiryhmä kuitenkin suosittelee, että läheisyysperiaatteen hyödyntämisessä varmistetaan, että kehittämisehdotukset, hyvät käytänteet ja toimivat ratkaisut leviävät eri koulutusten ja kehittämisryhmien välillä. Tällöin läheisyysperiaatteen mukaisesti esiin nousseista kehittämiskohteista voidaan käynnistää uusia rohkeita kokeiluja, joilla voidaan yhteisesti kehittää koulutusten ja tiimien toimintaa sekä tukea koulutuspäälliköiden johtamistyötä.

Opiskelijoilta ja sidosryhmiltä saatu palaute vaikuttaa toimintojen kehittämiseen

Auditointihaastatteluiden mukaan sidosryhmät osallistuvat laajasti Karelian toimintojen kehittämiseen. Esimerkiksi läheisessä yhteistyössä toisen asteen oppilaitoksen, Itä-Suomen yliopiston ja muiden korkeakoulujen kanssa Karelia vahvistaa omaa kyvykkyyttään ja strategisten valintojen kehittymistä. Karelia-ammattikorkeakoululla on aktiiviset kumppanuussuhteet ja kumppaneilta saatavaa palautetta hyödynnetään koulutuksen, jatkuvan oppimisen ja TKI-toiminnan kehittämisessä. Sidosryhmiltä kerätään palautetta sidosryhmäkyselyillä ja osana TKI-toiminnan yhteistyötä. Sidosryhmähaastatteluissa tuotiin esiin myös sidosryhmien antama formaali palaute ja hyvät yhteydet Kareliaan, jolloin palautetta voidaan puolin ja toisin antaa matalalla kynnyksellä. Työelämäauditoinneissa saatiin tärkeää palautetta erityisesti työelämäyhteistyön ja harjoitteluiden kehittämiseen.

Auditointihaastattelujen mukaan opiskelijat osallistuvat Karelian toiminnan kehittämiseen monin eri tavoin. Opiskelijoilta kerätään palautetta erilaisilla kyselyillä. Lisäksi opiskelijoilla on edustus Karelian työryhmissä, kuten laaturyhmässä ja koulutuksen kehittämisryhmässä. Opiskelijahaastattelun mukaan opiskelijat kokevat, että heitä myös kuunnellaan työryhmissä. Opiskelijakunnalle tulevien palautteiden käsittelyyn yhdessä opiskelijoiden kanssa on tehty toimintamalli, mutta auditointivierailulla tai auditointiaineistosta ei tullut selkeästi esiin, miten työryhmiin osallistumisen lisäksi opiskelijat voivat osallistua saatujen palautteiden käsittelyyn ja kehittämiskohteiden valintaan. Auditointiryhmä suosittelee pohtimaan menettelytapoja, joilla opiskelijoita voisi nykyistä laajemmin osallistaa eri tavoin kootun palautteen perusteella tehtävään kehittämiskohteiden valitsemiseen.