Högskolans organisation och strategi

Åbo Akademis organisation

Åbo Akademi (ÅA) är hela Finlands svenska mångvetenskapliga bildningsuniversitet med campus i Åbo och Vasa. ÅA utbildar på svenska för kandidat-, magister- och doktorsexamen inom 12 vetenskapsområden (fulla rättigheter i juridik fr.o.m. 2022). Inom 9 vetenskapsområden erbjuds engelskspråkiga magisterprogram.

Utgående från universitetslagen är styrelsen, med 4 externa medlemmar av 10, det högsta beslutsfattande organet. Rektorn har det operativa ansvaret stödd av prorektorer och rektor i Vasa. Kansler och universitetskollegiet, med 24 interna medlemmar, har bl.a. tillsynsfunktioner.

Utgående från ledningsinstruktionen är verksamheten organiserad i resultatansvariga enheter med givna uppdrag. Forskning och utbildning utförs i fyra fakulteter. Centret för livslångt lärande, Åbo Akademis bibliotek, ledningskansliet, ekonomiservice och universitetsservice sköter uppdrag inom utbildning, samverkan och stödfunktioner. Mångvetenskapliga strategiska profiler kompletterar linjeorganisationen.

Rektoratet, cheferna för varje resultatenhet och styrelseordförande för Åbo Akademis Studentkår bildar rektors ledningsråd. Ansvars- och delegationsordningen bestämmer noggrannare om beslutanderätten i organisationen.Åbo Akademis organisation

Figur 1: Åbo Akademis organisationsschema

Åbo Akademis strategi för åren 2021-2030

ÅA ska tillgodose den svenskspråkiga befolkningens behov av utbildning och forskning. Det ger universitetet dess specifika karaktär med ett brett utbildningsutbud men med relativt små antagningskvoter. Utgående från uppdraget har ÅA fastställt en vision för 2030. Då förväntas ÅA ha en betydande roll i internationell forskning och utbildning för en hållbar livsmiljö, särskilt i regionen kring Östersjön. Baserat på utbildningsbaserad forskning formas etiskt ansvarskännande medborgare, forskare och professionella med kompetens att anpassa sig till förändring. De strategiska målen fokuserar på fyra områden.

Figur 2: Strategins fyra fokusområden

ÅA:s strategiska mål är att 

  • öka sin synlighet i Norden och profilera sig som ett aktivt och ansvarstagande universitet som särskilt värnar om en positiv och hållbar utveckling av Östersjöregionen.
  • verksamheten präglas av en livskraftig och nyskapande synergi mellan forskning och utbildning.
  • lärmiljöerna ska vara tillgängliga, gränsöverskridande och fungera som mötesplatser för vetenskapliga samtal, kreativitet och samverkan.
  • vara en kommunikativ, internationell arbetsplats som använder sig av kunskap och förmågor hos medarbetare och studerande för att skapa utveckling men också djärv förnyelse.