Tiivistelmä

Korkeakoulujen arviointijaoston päätös

Vaasan ammattikorkeakoulun auditointi on hyväksytty 16.6.2021.

Laatuleima on voimassa

Laatuleima on voimassa 16.6.2027 asti.

Auditointiryhmän arvio arviointialueista I-III

I: Osaamista luova korkeakoulu: hyvä taso

II: Vaikuttava ja uudistava korkeakoulu: hyvä taso

III: Kehittyvä ja hyvinvoiva korkeakoulu: hyvä taso

Oppiva korkeakoulu – VAMKin valitsema arviointialue

Työelämäyhteistyö

Vertaisoppimisen teema ja kumppani

Teema: Sujuva opinnäytetyöprosessi – valmiiksi määräajassa

Kumppani: Yrkeshögskolan Novia

Keskeiset vahvuudet ja kehittämiskohteet auditointiryhmän mukaan

Vahvuudet 

  • VAMK kehittää koulutustaan ja uudistaa opetussuunnitelmiaan hyvin johdettujen ja kattavien prosessien avulla. Koulutuksen suunnitteluprosessit ovat selkeitä, ja ne perustuvat hyvin toteutettuun suunnittelusykliin ja eri osapuolten vahvaan osallistamiseen.
  • VAMK tiedostaa vastuunsa yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta. Yhteiskunnallista vaikuttavuutta koskevat tavoitteet näkyvät vahvasti VAMKin strategiassa ja kytkeytyvät alueellisiin verkostoihin, yrityselämään ja alueellisiin strategioihin.
  • Laatupolitiikka ja laadunhallinta tukevat hyvin ammattikorkeakoulun johtamista ja strategian toimeenpanoa. Strategiset indikaattorit mahdollistavat aktiivisen ja huolellisen tiedolla johtamisen ja toiminnan seurannan.
  • Työelämäyhteistyö on vahvasti yhteydessä VAMKin strategiaan, yrityksiin ja muihin alueellisiin toimijoihin. Strategiset kumppanuudet tavoittavat hyvin työelämän tarpeet ja tukevat käytännönläheistä ja osaamislähtöistä koulutusta ja osaavan työvoiman tuottamista.

Kehittämissuositukset

  • VAMKin tulee varmistaa, että opiskelijoilla on tasavertaiset mahdollisuudet kansainvälisiin oppimisympäristöihin ja työelämässä hankittaviin oppimiskokemuksiin kaikissa tutkinto-ohjelmissa.
  • Vahvistaakseen TKI-työnsä yhteiskunnallista vaikuttavuutta VAMKin tulee selvittää mahdollisuuksia rakentaa nykyistä pitkäjänteisempiä tutkimusohjelmia ja -alustoja yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa. Lisäksi VAMKin on mahdollista ottaa nykyistä proaktiivisempi rooli TKI-ekosysteemien luomisessa ja kehittämisessä.
  • Henkilöstön hyvinvoinnin ja työkuormituksen johtamiseen tulee kiinnittää huomiota, koska VAMKin kunnianhimoiset strategiset tavoitteet erityisesti TKI-työssä, jatkuvassa oppimisessa ja kansainvälistymisessä lisäävät haasteita henkilökunnalle.
  • VAMKin tulee jatkaa ja laajentaa jatkuvan oppimisen tarjonnan ja sen eri muotojen kehittämistä ja luoda siten lisäarvoa alueen työvoiman osaamisen päivittämiselle ja uudistamiselle.