Tiivistelmä

Julkaisun nimi

Vaasan ammattikorkeakoulun auditointi (Audit of Vaasa University of Applied Sciences)

Tekijät

Eva Werner, Touko Apajalahti, Jade Brouns, Tero Janatuinen, Sirpa Moitus ja Hanna Väätäinen. Vaasan ammattikorkeakoulun itsearvuointiraportti (toim.) Tarja Kettunen.

Korkeakoulujen arviointijaoston päätös

Vaasan ammattikorkeakoulun auditointi on hyväksytty 16.6.2021.

Laatuleima on voimassa

Laatuleima on voimassa 16.6.2027 asti.

Auditointiryhmän arvio arviointialueista I-III

I: Osaamista luova korkeakoulu: hyvä taso

II: Vaikuttava ja uudistava korkeakoulu: hyvä taso

III: Kehittyvä ja hyvinvoiva korkeakoulu: hyvä taso

Oppiva korkeakoulu – VAMKin valitsema arviointialue

Työelämäyhteistyö

Vertaisoppimisen teema ja kumppani

Teema: Sujuva opinnäytetyöprosessi – valmiiksi määräajassa

Kumppani: Yrkeshögskolan Novia

Keskeiset vahvuudet ja kehittämiskohteet auditointiryhmän mukaan

Vahvuudet 

  • VAMK kehittää koulutustaan ja uudistaa opetussuunnitelmiaan hyvin johdettujen ja kattavien prosessien avulla. Koulutuksen suunnitteluprosessit ovat selkeitä, ja ne perustuvat hyvin toteutettuun suunnittelusykliin ja eri osapuolten vahvaan osallistamiseen.
  • VAMK tiedostaa vastuunsa yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta. Yhteiskunnallista vaikuttavuutta koskevat tavoitteet näkyvät vahvasti VAMKin strategiassa ja kytkeytyvät alueellisiin verkostoihin, yrityselämään ja alueellisiin strategioihin.
  • Laatupolitiikka ja laadunhallinta tukevat hyvin ammattikorkeakoulun johtamista ja strategian toimeenpanoa. Strategiset indikaattorit mahdollistavat aktiivisen ja huolellisen tiedolla johtamisen ja toiminnan seurannan.
  • Työelämäyhteistyö on vahvasti yhteydessä VAMKin strategiaan, yrityksiin ja muihin alueellisiin toimijoihin. Strategiset kumppanuudet tavoittavat hyvin työelämän tarpeet ja tukevat käytännönläheistä ja osaamislähtöistä koulutusta ja osaavan työvoiman tuottamista.

Kehittämissuositukset

  • VAMKin tulee varmistaa, että opiskelijoilla on tasavertaiset mahdollisuudet kansainvälisiin oppimisympäristöihin ja työelämässä hankittaviin oppimiskokemuksiin kaikissa tutkinto-ohjelmissa.
  • Vahvistaakseen TKI-työnsä yhteiskunnallista vaikuttavuutta VAMKin tulee selvittää mahdollisuuksia rakentaa nykyistä pitkäjänteisempiä tutkimusohjelmia ja -alustoja yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa. Lisäksi VAMKin on mahdollista ottaa nykyistä proaktiivisempi rooli TKI-ekosysteemien luomisessa ja kehittämisessä.
  • Henkilöstön hyvinvoinnin ja työkuormituksen johtamiseen tulee kiinnittää huomiota, koska VAMKin kunnianhimoiset strategiset tavoitteet erityisesti TKI-työssä, jatkuvassa oppimisessa ja kansainvälistymisessä lisäävät haasteita henkilökunnalle.
  • VAMKin tulee jatkaa ja laajentaa jatkuvan oppimisen tarjonnan ja sen eri muotojen kehittämistä ja luoda siten lisäarvoa alueen työvoiman osaamisen päivittämiselle ja uudistamiselle.