Sammandrag

Publikationens namn

Auditering av Vaasan ammattikorkeakoulu (Audit of Vaasa University of Applied Sciences)

Författare

Eva Werner, Touko Apajalahti, Jade Brouns, Tero Janatuinen, Sirpa Moitus och Hanna Väätäinen. Vaasan ammattikorkeakoulus självvärdering (red.) Tarja Kettunen.

Beslutet av sektionen för utvärdering av högskolorna

Vasa yrkeshögskola godkändes i auditering den 16 juni 2021.

Kvalitetsstämpeln är i kraft till och med

Kvalitetsstämpeln är i kraft till och med den 16 juni 2027.

Auditeringsgruppens omdöme för utvärderingsområdena I-III

I: En kompetensskapande högskola: god nivå

II: En nyskapande högskola med genomslagskraft: god nivå

III: En utvecklingsorienterad och välmående högskola: god nivå

En lärande högskola, utvärderingsområdet som VAMK valde

Samarbete med arbetslivet

Tema och partner för kollegialt lärande

Tema: Arbetslivssamarbete

Partner: Yrkeshögskolan Novia

Auditeringsgruppen identifierade följande som VAMKs främsta styrkor och utvecklingsområden

Styrkor

  • VAMK har väl förvaltade och omfattande processer för att utveckla utbildning och förnya läroplaner. Dessa processer följer en tydlig och väl implementerad planeringscykel, i vilken delaktigheten av olika intressenter är fast förankrad.
  • VAMK är medveten om sitt ansvar som högskola för sin samhälleliga påverkan. Målsättningarna för dess samhälleliga påverkan är starkt kopplade till VAMK:s strategi och till regionala nätverk, affärslivet samt regionala strategier.
  • Kvalitetspolitiken och kvalitetshanteringen stöder förvaltningen av yrkeshögskolan väl och genomförandet av strategin. Strategiska indikatorer möjliggör omsorgsfull och kunskapsbaserad förvaltning och uppföljning.
  • Samarbete inom arbetslivet är starkt förknippat med VAMK:s institutionella strategi samt till företag och institutioner i regionen. Strategiska partnerskap uppfyller väl behoven av arbetslivet och stöder tillhandahållandet av kvalificerad arbetskraft genom praktisk och kompetensinriktad utbildning.

Utvecklingsområden

  • VAMK bör fästa uppmärksamhet vid att säkerställa mer balanserade inlärningserfarenheter för studerande när det gäller internationella inlärningsmiljöer och integration av arbetslivserfarenheter i undervisningen i alla utbildningsprogram.
  • För att betona den samhälleliga effekten av dess FoU-arbete bör VAMK utforska möjligheterna att bygga långsiktigare gemensamma forskningsprogram och plattformar med sina partner samt ta en mer proaktiv roll i främjandet och skapandet av FoU-ekosystem.
  • Uppmärksamhet bör fästas vid personalens välbefinnande och förvaltningen av arbetsmängden i samband med att de ambitiösa strategiska planerna särskilt inom FoU, kontinuerligt lärande och internationalisering ökar på utmaningarna för VAMK:s personal.
  • VAMK bör ytterligare utveckla och utvidga tillhandahållandet och formerna av kontinuerligt lärande och således skapa mervärde för förnyandet och kompetenshöjningen av regionens arbetskraft.