Sammandrag

Beslutet av sektionen för utvärdering av högskolorna

Vasa yrkeshögskola godkändes i auditering den 16 juni 2021.

Kvalitetsstämpeln är i kraft till och med

Kvalitetsstämpeln är i kraft till och med den 16 juni 2027.

Auditeringsgruppens omdöme för utvärderingsområdena I-III

I: En kompetensskapande högskola: god nivå

II: En nyskapande högskola med genomslagskraft: god nivå

III: En utvecklingsorienterad och välmående högskola: god nivå

En lärande högskola, utvärderingsområdet som VAMK valde

Samarbete med arbetslivet

Tema och partner för kollegialt lärande

Tema: Arbetslivssamarbete

Partner: Yrkeshögskolan Novia

Auditeringsgruppen identifierade följande som VAMKs främsta styrkor och utvecklingsområden

Styrkor

  • VAMK har väl förvaltade och omfattande processer för att utveckla utbildning och förnya läroplaner. Dessa processer följer en tydlig och väl implementerad planeringscykel, i vilken delaktigheten av olika intressenter är fast förankrad.
  • VAMK är medveten om sitt ansvar som högskola för sin samhälleliga påverkan. Målsättningarna för dess samhälleliga påverkan är starkt kopplade till VAMK:s strategi och till regionala nätverk, affärslivet samt regionala strategier.
  • Kvalitetspolitiken och kvalitetshanteringen stöder förvaltningen av yrkeshögskolan väl och genomförandet av strategin. Strategiska indikatorer möjliggör omsorgsfull och kunskapsbaserad förvaltning och uppföljning.
  • Samarbete inom arbetslivet är starkt förknippat med VAMK:s institutionella strategi samt till företag och institutioner i regionen. Strategiska partnerskap uppfyller väl behoven av arbetslivet och stöder tillhandahållandet av kvalificerad arbetskraft genom praktisk och kompetensinriktad utbildning.

Utvecklingsområden

  • VAMK bör fästa uppmärksamhet vid att säkerställa mer balanserade inlärningserfarenheter för studerande när det gäller internationella inlärningsmiljöer och integration av arbetslivserfarenheter i undervisningen i alla utbildningsprogram.
  • För att betona den samhälleliga effekten av dess FoU-arbete bör VAMK utforska möjligheterna att bygga långsiktigare gemensamma forskningsprogram och plattformar med sina partner samt ta en mer proaktiv roll i främjandet och skapandet av FoU-ekosystem.
  • Uppmärksamhet bör fästas vid personalens välbefinnande och förvaltningen av arbetsmängden i samband med att de ambitiösa strategiska planerna särskilt inom FoU, kontinuerligt lärande och internationalisering ökar på utmaningarna för VAMK:s personal.
  • VAMK bör ytterligare utveckla och utvidga tillhandahållandet och formerna av kontinuerligt lärande och således skapa mervärde för förnyandet och kompetenshöjningen av regionens arbetskraft.