Tiivistelmä

Julkaisun nimi

Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston auditointi (Audit of the Lappeenranta-Lahti University of Technology LUT)

Tekijät

Håkan Wiklund, Irina Duma, Birgit Kraus, Matti Kuronen & Mirella Nordblad. Annikka Nurkka (toim.) LUT-yliopiston itsearviointi.

Korkeakoulujen arviointijaoston päätös

Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston auditointi on hyväksytty 16.6.2021.

Laatuleima on voimassa 16.6.2027 asti.

Auditointiryhmän arvio arviointialueista I-III

I: Osaamista luova korkeakoulu: hyvä taso

II: Vaikuttava ja uudistava korkeakoulu: erinomainen taso

III: Kehittyvä ja hyvinvoiva korkeakoulu: erinomainen taso

Oppiva korkeakoulu – LUTin valitsema arviointialue

Digitalisaatio opetuksessa ja oppimisessa

Vertaisoppimisen teema ja kumppani

Teema: Master’s thesis in engineering programmes at PoliMi

Kumppani: Polytechnic University of Milan

Keskeiset vahvuudet ja kehittämissuositukset

Vahvuudet 

  • Lappeenrannan–Lahden teknillisen yliopiston koulutus on kytketty systemaattisesti yliopiston strategiaan.
  • Yliopiston yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja vaikuttavuutta johdetaan ja kehitetään strategialähtöisesti, systemaattisesti ja johdonmukaisesti. LUT kerää järjestelmällisesti tietoa toimintaympäristöstään, seuraa keskeisiä suorituskyky- ja strategisia mittareita sekä hyödyntää saamaansa tietoa toimintansa uudelleensuuntaamisessa.
  • LUTin laatujärjestelmä on hyvin suunniteltu, kattaa yliopiston perustehtävät ja siitä tiedotetaan myös hyvin.
  • Koko yliopistoyhteisö tunnistaa digitaalisten työkalujen hyödyt, ja erityisesti opetushenkilöstöllä on selkeitä ideoita ja suunnitelmia niiden potentiaalin maksimoimiseksi.

 

Kehittämissuositukset

  • LUTin tulee edelleen parantaa opintojaksopalautteen roolia laatujärjestelmässään.
  • LUT hyötyisi ennakoivammasta lähestymistavasta tutkimusetiikassa ja sen integroinnista varhaisessa vaiheessa sekä tutkimuksen suunnitteluun että tutkijanuran alkuvaiheeseen.
  • LUTin laatutyötä vahvistaisi hyvien esimerkkien levittäminen vielä systemaattisemmin koko yliopistossa.
  • LUTin tulee löytää tasapaino verkko- ja lähiopetuksen ja oppimisen välille ja jatkettava sosiaalisen vuorovaikutuksen vahvistamista digitaalisissa prosesseissa.