1.4 Högskolans exempel på framgångsrika utvecklingsåtgärder

Satsning på lärandestöd och digimentorer

ÅA har som strategiskt mål att skapa lärmiljöer som är tillgängliga och gränsöverskridande. Det förutsätter en hög nivå på lärarnas digitala kunnande och att ÅA följer med den digitala utvecklingen. För att stärka området har vid sidan av lärandestödet och ICT:s användarstöd anställts en digimentor till varje fakultet med uppdrag att stöda lärarna genom att rekommendera nya digitala arbetssätt och -verktyg, ge individuell handledning, utveckla nya undervisningsmetoder och planera nya digitala och fysiska arbetsmiljöer. För att utveckla lärarnas digitala och pedagogiska kompetens så att de kan utnyttja de nya verktygens fulla potential håller lärandestödet och digimentorerna utbildningar och gör stödmaterial.

Kursens livscykel: planera, genomföra, handleda examensarbeten, examinera och bedöma samt utvärdera.

Figur 4: Kursernas livscykel

Intrats Undervisa-flik innehåller anvisningar för rutiner, arbetssätt och -verktyg, utgående från kursens livscykel (planering, genomförande, examination, utvärdering). Stödet är omfattande (textmaterial, videoguider och inspelade webbinarier) och uppdateras kontinuerligt. Yammer används flitigt för att sprida god praxis. 

Det här betydde att ÅA hade en bra beredskap när pandemin slog till och tvingade ÅA att med kort varsel göra ett digitalt hopp där bl.a. undervisning, disputationer, evenemang och möten behövde anpassas till att genomföras på distans. Nya verktyg togs i bruk (bl.a. videoplattformen Panopto), examinationen förändrades (kontinuerlig examination framom endast sluttentamen) och studiegången i kursen blev tydligare (lärplattformen Moodle i bruk i så gott som alla kurser).

Satsning på studerandenas studieförmåga och välbefinnande

Strategin betonar att ÅA tillsammans med studerandena ska bygga en positiv kultur av välbefinnande och studieframgång. Satsningen fick ökad betydelse i.o.m. pandemin då särskild uppmärk­samhet sattes på hur studieförmåga och välmående kan stödas i distansundervisningen, t.ex. genom tydlighet i kursbeskrivningar. Studiepsykologerna har mottagning, ordnar workshops för studerande och personal och skapar stödmaterial. Varje fakultet har en studierådgivare ansvarig för tillgänglighetsärenden, vilka även stöder studerandenas studieförmåga. Som resultat av projektet Studie­framgång och välbefinnande 2019-2021 finns nu studenttutorer även för svenskspråkiga magisterstuderande, ett mentorprogram för stude­rande med funktionsvariationer och utvecklad egenlärarverksamhet.

Via studieplaneringsverktyget Peppi tar ÅA fram olika rapporter över studerandenas status (t.ex. från närvaro till oanmäld) och resultat (t.ex. studiepoäng i tidsintervall), vilka utnyttjas i uppföljningen.  I Nystart!-projektet ingår uppsökande studierådgivning som förebygger avbrott eller fördröjning. En effekt var att nästan en fjärdedel av dem som söktes upp ht 2021 tog tag i sina studier på nytt genom att själv kontakta studiepsykolog eller studierådgivare. Projektet VERNA (Välmående i studievardagen) har som mål att råda bot på ensamhet genom att ge studerandena verktyg för själv­styrning, tidshantering och studieplanering. God praxis från projekten integreras i den ordinarie verksamheten. Arbetsforum har en etablerad verksamhet kring karriärplanering, en oro för många studerande i slutskedet av studierna.

Stöd i tillgänglighetsfrågor, karriärplanering, studieteknik, vid osakligt bemötande eller diskriminering, IT och studentföreningsaktiviteter
Figur 5: Stödnätverk för studerandenas välmående

Individuell studieplan i forskarutbildningen

Doktorandens studier följs kontinuerligt upp i en individuell studieplan (ISP). Den första ISP:en uppgörs då en person ansöker till forskarstudier. Planen utgör ett kontrakt mellan doktoranden, handledarna och ämnesansvarig. Här överenskoms bl.a. om forsknings-, kurs-, tids- och finansieringsplan, kontakten mellan doktorand och handledare och om ansvarsfull forskning. Doktoranden uppdaterar ISP:en till huvudhandledaren årligen, som ansvarar för att utvecklingssamtal förs med doktoranden minst en gång per år och att ISP:en godkänns. Det finns en stark motivation för doktoranderna att uppdatera sin ISP, eftersom en ikraftvarande ISP och närvaroanmälan är förutsättning för att få delta i examination och få handledning.

Språkhandledning och språkrespons

ÅA har ansvar för att det finns tillräckligt med högskoleutbildade med kunskaper i svenska. Goda språkkunskaper är viktigt för att vara attraktiv på arbetsmarknaden. ÅA vill att studerandena kommer upp till en god akademisk nivå i sin skriftliga kommunikation på svenska och engelska. Alla studerande kan därför få språklig hjälp hos Språkcentret under studierna. Textverkstaden är en helpdeskfunktion för arbetet med texter eller muntliga presentationer. Skrivhandledningen är förhandsbokat personligt stöd.

ÅA har som enda universitet i Finland språkgranskat såväl kandidatarbetet som magisterarbetet för att säkra nivån. Sedan 1.8.2020 övergick ÅA på magisternivån till att ge språkrespons på texten medan den skrivs i stället för att granska det färdiga manuskriptet. Studerande som uppvisar en god språkkänsla avslutar processen efter en gång medan de med behov av stöd lämnar in texten på nytt. Språkcentrets modell stärker allas skrivförmåga och är ett stöd i ett ofta kritiskt skede av studierna.