Auditeringens utgångspunkter och genomförande

Verksamheten vid Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) grundar sig på utvecklande utvärdering och att ta fram information som stöder utveckling av utbildningen.

Auditeringsmodellens syfte är att:

  • utvärdera om högskolans kvalitetsarbete motsvarar de europeiska principerna för kvalitetshantering
  • utvärdera om kvalitetssystemet producerar ändamålsenlig information med hänsyn till genomförande av strategin, kontinuerlig förbättring av verksamheten och om den leder till effektiva utvecklingsåtgärder
  • uppmuntra högskolor till att vara internationellt inriktade och experimenterande i sin verksamhet och att skapa en kreativ miljö i högskolan samt
  • samla öppen och transparent information om kvalitetsarbete i finländska högskolor.

Auditeringar av högskolor har utförts i Finland i enlighet med principen om utvecklande utvärdering sedan 2005.

Principerna för auditeringsmodellen beskrivs mer i detalj i auditeringshandboken.

Genomförande av auditeringen

Auditeringen genomfördes av en nordisk auditeringsgrupp som bestod av fyra medlemmar:

  • Professor Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor, Luleå tekniska universitet, Sverige (ordförande)
  • Vicehäradshövding Alexander Bargum, koncernchef, Algol Ab, Finland
  • Marie Nørvåg, studerande, Universitetet i Agder, Norge
  • Professor Max Scheja, Stockholms universitet, Sverige.

Ledande utvärderingsexpert Mirella Nordblad från Nationella centret för utbildningsutvärdering var auditeringens projektledare.

Auditeringen baserade på en självvärderingsrapport och material som Åbo Akademi sammanställt samt ett auditeringsbesök till universitetet den 4–5 maj 2022. Auditeringsgruppen hade också tillgång till Åbo Akademis intranät. Processen och tidtabellen för auditeringen var följande:

 

Auditeringsavtal 21.4.2021
Auditeringsgruppen tillsattes 15.12.2021
Åbo Akademi levererade självvärderingen och auditeringsmaterialet 9.2.2022
Auditeringsbesöket 4.-5.5.2022
Sektionen för utvärdering av högskolorna fattade beslut om auditeringens resultat 26.8.2022
Rapporten publicerades 26.8.2022
Avslutande seminarium 19.9.2022
Uppföljning av utvecklingsarbetet 2025

Utvärderingskriterier

Utvärderingsområdena I-III utvärderades som egna helheter med stöd av en tregradig skala utmärkt, god, bristfällig.

Nivån utmärkt förutsätter att högskolan kan påvisa ett långsiktigt utvecklingsarbete, högskolans utvecklingsåtgärder skapar särskilt mervärde för högskolan, intressenterna eller bådadera. Högskolan kan ge övertygande exempel på framgångsrika åtgärder som den vidtagit för att utveckla verksamheten.

Nivån god om krävs för godkännande beskrivs i rapportens bilaga 1.

Nivån bristfällig innebär att högskolan i utvärderingsområdet (I-III) helt eller till centrala delar saknar systematiska, välfungerande och inkluderande rutiner och att det inte finns tydliga belägg för kvalitetsarbetets effektivitet i förhållande till verksamhetsutvecklingen.