2.4 Högskolans exempel på framgångsrika utvecklingsåtgärder

Centret för livslångt lärande (CLL)

ÅA har över lång tid valt att främja kontinuerligt och livslångt lärande via en separat enhet. CLL har utvecklats till Svenskfinlands största enhet för vuxenutbildning men även en kanal för samverkan mellan samhället och ÅA:s forskning och utbildning. Förutom öppna universitetsstudier, språkstudier och fortbildning för ett flertal yrkesverksamma grupper genomför CLL årligen ett flertal projekt med bl.a. företag, kommuner och sjukvårdsdistrikt. ÅA:s kunnande förs därmed ut i samhället samtidigt som ÅA får en kontinuerlig och bred dialog med samhälleliga aktörer. Med sitt specialiserade kunnande fungerar CLL som testare av nya metoder för interaktion med samhället och gynnar därmed universitetet som helhet samt förverkligandet av ÅA:s strategiska målsättningar. 

Interna spetsforskningsenheter

ÅA har sedan 2006 utsett interna spetsforskningsenheter. Programmet stöder forsknings­miljöer att profilera sig och växa i kritisk massa med målet att förbättra forskningsresultaten och öka möjligheterna till extern finansiering. Många nya initiativ har växt fram som ett led av ansökningsomgångarna. Vanligtvis utses 4 enheter för en femårsperiod. För ÅA ger satsningen med extern utvärdering av ansökningarna en bild av forskningens tillstånd då ansökningarna kommer från alla vetenskapsområden. Med krav på strategikoppling och samhällelig samverkan når ÅA strategiska mål. Spetsenheternas verksamhet följs upp årligen och det görs en extern mellanvärdering halvvägs in i perioden.

Etablerad partner för företag

ÅA har långvariga samarbeten med företag, särskilt inom forskningen som stöder de strategiska forskningsprofilerna. Samarbetet består förutom externfinansierade projekt även av mer bestående strukturer som syns genom strategiska partnerskapsavtal, riktade donationer och inrättade styrgrupper (t.ex. ÅA och skogskoncernen UPM). Samverkan möjliggör att många magisterarbeten inom teknik, IT och naturvetenskaper kan genomföras som forskningsinriktade företagsprojekt, vilket är uppskattat bland studerandena och inte sällan är en väg in i arbetslivet.

ÅA är även med i samarbetskluster där högskolor, företag och andra intressenter har nytta av varandras expertis. ÅA får för åren 2020-2024 finansiering från Finlands Akademi för flaggskeppssatsningen InFlames där ÅA, Åbo universitet och företag inom bioteknik- och läkemedelsbranschen forskar i bl.a. läkemedelsutveckling. Ett annat exempel är Finnish Maritime Cluster där högskolor och företag samarbetar. För ÅA:s del har det inneburit projekt inom bl.a. industriell ekonomi, datateknik och juridik.

ÅA har också via sin innovationsservice varit med om att stöda framkomsten av nya företag. Företag som skapats utifrån universitetets forskning och där ÅA ännu är delägare är t.ex. Top Analytica, Cutosense och Anison Therapeutics. ÅA är även med i företaget Clic Innovation som utvecklar samprojekt kring hållbara lösningar inom bio- och energiteknik.

Experience Lab

Experience Lab är en tvärvetenskaplig forsknings- och utvecklingsmiljö med ett laboratorium för användarupplevelsestudier av digitala lösningar. Ända sedan starten som skedde inom ramen för medieutbildningen har laboratoriet erbjudit sina tjänster till företag och på så sätt finansierat en del av sin verksamhet. Det här har samtidigt lett till en naturlig kontakt med företagsvärlden och en naturlig omvärldsbevakning.

Experience Lab arbetar i gränssnittet mellan forskning och företagande. Laboratoriet varierar externt finansierande projekt med forskning tillsammans med forskare inom t.ex. pedagogik, demokratiforskning, mediaforskning och hälsovetenskaper. Ofta går forskning och företagskopplingar att kombinera i ett och samma projekt. Laboratoriet har idag en etablerad position inom sin nisch och personalens expertis efterfrågas av såväl företag och organisationer, som forskare.

Kulturbärande instans

I egenskap av en av de stora svenskspråkiga mötesplatserna i Finland ser ÅA det som sin roll att även fungera som en kulturbärande instans. Det sker genom att stöda studerandenas och personalens intressen med sikte på att skapa livslång glädje inom kultur och idrott. Akademiska orkestern (fr. 1928), Brahe Djäknar (1937), Florakören (1944) och Pedavoces (1974) är några av kulturföreningarna. ÅA:s senaste satsning för att stöda verksamheten är ett hus för kulturinriktade specialföreningar. För idrott finns högskolesamarbetet CampusSport och idrottsakademin för elitidrottare.

Satsningen på kultur och idrott gläder inte enbart personal och studerande vid ÅA. Musikföreningarna ordnar konserter regelbundet. ÅA är också med i ordnandet av Författarserien som sedan år 1994 bjudit på författarbesök för allmänheten.  För att kombinera kultur, vetenskap och samhälle är ÅA med t.ex. i det årliga symposiet Aboagora och genomför det mångvetenskapliga forskningsprojektet Avtryck i det okända – Forcing the impossible tillsammans med konstnärer 2020-2022, vilket bl.a. resulterade i evenemanget Forskarnatten 24.9.2021.